Вараський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №10 Вараської міської ради

Положення НВК № 10 про надання платних послуг

                                                                                                                 Додаток до наказу НВК № 10

                                                                                                                від  15.08.2016 року

                                                                                                                 № 122

Положення

про надання платних освітніх послуг

в навчально-виховному комплексі

„дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І ступеня ” № 10

Вараської міської ради Рівненської області

 

 1. Загальні положення.

1.1. Положення про надання платних освітніх послуг розроблено відповідно до:

а) частини четвертої статті 61 Закону України «Про освіту»;

б) Постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності»;

в) Постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ»;

г) спільного Наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України та Міністерства економіки України від 23 липня 2010 року № 736/902/758 «Про затвердження Порядків надання платних послуг державними і комунальними навчальними закладами»;

д) Наказу Міністерства фінансів України від 22.06.2012 року № 758 «Про затвердження порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України»

1.2. Положення впроваджується з метою залучення додаткових коштів  для покращення стану навчально-виховного процесу дошкільного закладу–школи №10.

1.3. Положення може бути доповнено або змінено відповідно до чинного законодавства. Додаткові освітні послуги надаються понад обсяги, встановлені навчальними планами, та поза діяльністю, що фінансується за рахунок коштів загального фонду бюджету. Метою організації платних послуг є отримання  понадбюджетного фінансування для розширення освітньої діяльності закладу, збільшення спектру освітніх послуг, які не передбачені бюджетним фінансуванням за штатним розписом, але батьки, діти та учні мають бажання займатися цим видом навчально-виховної діяльності.

 1. Порядок надання платних послуг

2.1. Порядок надання платних послуг визначається наказом Міністерства освіти, Міністерства фінансів та Міністерства економіки України від 23 липня 2010 року №736/902/758 «Про затвердження Порядку надання платних послуг державними навчальними закладами» та актами законодавства, що регулюють відповідну сферу платних послуг,  переліченими у п.1.1.

2.2. Навчально-виховний комплекс„дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І ступеня ” № 10 Кузнецовської міської ради  зобов’язаний безкоштовно надати замовнику повну, доступну та достовірну інформацію щодо порядку та умов надання конкретної платної освітньої послуги, її вартості, порядку та строку оплати (не пізніше, ніж за 15 календарних днів до початку їх надання).

2.3. Платні освітні послуги надаються на підставі письмової заяви, що складається замовником у довільній формі.

2.4. Організовані форми роботи з дітьми з надання додаткових платних послуг можуть бути такими: додаткові заняття, додаткові групи, курси, гуртки, факультативи за науковим, технічним, художнім, туристичним, екологічним, спортивним, оздоровчим та гуманітарним напрямами, проведення для громадян лекцій та консультацій з питань виховання дітей, культури, мистецтва, фізичної культури, краєзнавства тощо, інші додаткові послуги, які сприяють інтелектуальному та пізнавальному розвитку дітей, учнів, в тому числі підготовка учнів до школи.

2.5. Директор закладу встановлює перелік платних освітніх та інших послуг, що надаються навчальним закладом, із зазначенням часу, місця, способу та порядку надання кожної з послуг, розрахунку їх вартості та особи, відповідальної за їх надання.

2.6. Директор закладу має право:

а) відкривати гуртки, зараховувати дітей до них відповідним наказом, згідно з поданими батьками заявами та укладених трудових договорів з педагогічними працівниками;

б) закривати гуртки відповідним наказом у зв’язку із закінченням навчального року, припиненням дії трудових договорів з педагогічними працівниками та достроково, за заявами батьків або у випадку припинення фінансування батьками платних освітніх послуг.

2.7. Права та обов’язки педагога, який надає платні послуги:

 • забезпечує якісне надання додаткових освітніх платних послуг;
 • веде облік відвідування дітьми, учнями додаткових занять;
 • відповідає за своєчасну оплату батьками за надання освітніх платних послуг;
 • у разі відсутності дитини, учня з поважної причини на занятті надає індивідуальну консультацію.

2.8. Права та обов’язки особи, відповідальної за надання платних послуг:

 • організовує запровадження та надання дітям, учням додаткових освітніх платних послуг;
 • складає та регулює розклади занять за рахунок коштів спеціального фонду бюджету;
 • забезпечує комплектування груп дітей, учнів для додаткових занять;
 • контролює ведення документації;
 • здійснює контроль за відвідуванням дітьми, учнями додаткових занять;
 • у разі тимчасової відсутності педагогічного працівника забезпечує своєчасну заміну занять, уроків;
 • контролює якість надання додаткових освітніх платних послуг.
 1. Порядок визначення вартості платних послуг

3.1. Розмір плати за той чи інший вид послуги визначається на підставі її ціни. Директор не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку їх надання подає до централізованої бухгалтерії первинні дані для розрахунку вартості послуг. Централізована бухгалтерія протягом 10 календарних днів проводить розрахунок вартості послуги. На кожну платну освітню послугу складається калькуляція, що підписується головним бухгалтером централізованої бухгалтерії та затверджується директором.

3.2. Базою для визначення ціни послуги є розрахунок витрат, пов’язаних з наданням послуги. При визначенні витрат необхідно керуватись нормативними документами, переліченими у п.1.1. та чинних нормативно-правових актів України. Заклад може диференціювати розмір плати за надання платної освітньої послуги. Замовник має право здійснювати оплату послуги частинами.

3.3. Встановлення вартості платної освітньої послуги здійснюється на базі економічно обґрунтованих витрат, пов’язаних з її наданням.

Складовими вартості витрат є:

3.3.1. Витрати на заробітну плату. До витрат на оплату праці працівників, які залучені до надання платної освітньої послуги, враховуються розміри посадових окладів, ставок               заробітної плати (у тому числі погодинної оплати), підвищення, доплати, надбавки та інші виплати обов’язкового характеру, визначені відповідними нормативно-правовим актами:

а) Зазначені витрати складаються з відповідних витрат на заробітну плату учительського та викладацького складу, інших педагогічних, адміністративно-господарських, навчально-допоміжних та обслуговуючих працівників;

б) Кількість ставок (штатних одиниць) інших працівників, які враховуються при обрахунку вартості платних освітніх послуг, визначається, виходячи з необхідності врахування всіх функцій і видів робіт, які безпосередньо пов’язані з організацією надання платних освітніх послуг замовникам. Для цього використовуються затверджені у встановленому порядку штатні розписи.

3.3.2. Нарахування на заробітну плату єдиного соціального внеску.

3.3.3. Безпосередні витрати та оплата послуг інших організацій. До безпосередніх витрат та оплати послуг інших організацій при визначенні вартості платних освітніх послуг належать:

а) витрати на комунальні послуги та енергоносії враховуються у розмірі 10% в межах вартості платної освітньої послуги.

б) канцелярські витрати, придбання сировини, матеріалів, інвентарю, інструментів, запасних частин, медикаментів, витратних матеріалів до комп’ютерної та оргтехніки поточний ремонт, технічний огляд і технічне обслуговування основних фондів, витрати на проведення санітарно-гігієнічних та охоронних заходів і т.п.

Витрати на оплату послуг сторонніх організацій, що залучаються закладом для надання платних освітніх послуг, включають оплату виконання обов’язкових робіт, які не можуть бути виконані працівниками закладу і які повинні бути здійснені кваліфікованими фахівцями сторонніх організацій. Оплата телефонного зв’язку та господарчі витрати враховуються у розмірі 10% у межах вартості платної освітньої послуги.

3.3.4. Індексація заробітної плати, інші витрати відповідно до чинного законодавства.

 1. Планування та використання коштів від надання платних послуг

4.1. Планування доходів, що буде одержано від надання платних послуг, проводиться за кожним видом послуг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року №228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ».

4.2. Кошти, отримані від надання платних послуг, зараховуються на поточний рахунок спеціального фонду бюджету в порядку, встановленому наказом Міністерства фінансів України від 22 червня 2012 № 758 «Про затвердження порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України» з дотриманням Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року № 637.

4.3. Кошти, отримані від надання платних послуг, використовуються згідно із затвердженим кошторисом навчального закладу з урахуванням вимог законодавства.

4.4. Матеріальні цінності, майно закладу, придбане або створене за рахунок коштів, отриманих від платних освітніх послуг, належить закладу на правах, визначених чинним законодавством, та використовується ним для виконання своїх функціональних повноважень.

 1. Облік операцій з надання платних послуг

5.1. Документальне оформлення операцій з надання платних послуг здійснюється за кожним видом послуг окремо в порядку, встановленому чинним законодавством.

 1. Заключні положення

6.1. Відповідальність за організацію і якість надання платних послуг несе директор дошкільного закладу-школи №10.

6.2. Відповідальність за обґрунтованість розмірів плати за послуги несе головний бухгалтер централізованої бухгалтерії управління освіти Кузнецовського міськвиконкому.

6.3. До виконання платних послуг залучаються педагогічні працівники та інші фахівці закладу з дотриманням Кодексу законів про працю України та Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» та «Про загальну середню освіту».