Навчально-виховний комплекс "дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І ступеня" №10

Звіт директора НВК № 10 про діяльність у 2019-2020 навчальному році перед колективом, батьками та громадськістю

Напрямки діяльності закладу

Основною метою  НВК № 10 у 2019-2020 навчальному році було забезпечення реалізації права на здобуття дошкільної освіти,  задоволення потреб у нагляді, догляді,  оздоровленні, корекції мовленнєвого розвитку, інклюзії, розвитку, вихованні  та  навчанні  дітей   дошкільного віку, учнів, створення умов для їх фізичного, розумового та  духовного розвитку.

Головними завданнями  НВК № 10  у 2019-2020 навчальному році були:

– реалізація державної політики в галузі освіти;

– забезпечення реалізації права кожної дитини на дошкільну освіту;

– виховання з дитини громадянина України;

– виховання у дитини любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу  та  інших народів і націй;

– формування і розвиток соціально-зрілої, творчої особистості з почуттям національної самосвідомості;

– виховання в дитини шанобливого ставлення до родини, поваги до   державних  символів  України, прав і свобод людини і громадянина,

– формування відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків  людини і громадянина, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

– розвиток у дитини  наукового світогляду;

– виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян  як   найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;

– збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини;

– розвиток творчих здібностей та інтересів дитини;

– формування умінь і навичок, необхідних для навчання в школі;

– розвиток у дитини природних позитивних нахилів, здібностей і обдарованості, творчого мислення, потреби і вміння самовдосконалюватись;

– формування у дошкільників громадянської позиції, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії;

– створення умов для здобуття дошкільної освіти на рівні, не нижчому від державних стандартів;

– забезпечення наступності і перспективності в змісті і організації освітньої роботи між дошкільним та шкільними підрозділами;

– забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

– здійснення соціально-педагогічного патронату сім’ї.

                У 2019-2020 навчальному році в закладі функціонувало два підрозділи – дошкільний і шкільний.

Мережа груп дошкільного підрозділу НВК №10 у 2019-2020 навчальному році:

Вік дітей 2-3 (норма 15) 3-4 (норма 20) 4-5  (норма 20) 4-5 спеціальна (норма 10) 5-6 Інклю зивна  (нор ма 15) 5-6 спеціальна (норма 10) 3-6 інклюзивна різновікова МОНТЕССОРІ (норма 15) 3-6 різновікова МОНТЕССОРІ (норма 15) Всього груп/дітей  
Груп 2 1 1 1 1 2 1 2   11
Кількість дітей 35 19 21 12 19 21 15 32 174

У НВК №10 функціонує  три спеціальні групи для дітей з тяжкими порушеннями мовлення (№1,2,7) , дві групи  – інклюзивні ( № 9,11). 

У спеціальних групах  для дітей з тяжкими порушеннями мовлення здобувають освіту 33 дитини: спеціальна старшого дошкільного віку для дітей з тяжкими порушеннями мовлення №1  – 10 дітей; спеціальна середнього дошкільного віку для дітей з тяжкими порушеннями мовлення №2  – 12 дітей; спеціальна старшого дошкільного віку для дітей з тяжкими порушеннями мовлення №7  – 11 дітей. У інклюзивних групах – 5 дітей з особливими освітніми потребами : три у групі старшого віку №11, дві дитини у різновіковій за методом Монтессорі № 9. 

Мережа класів шкільного підрозділу НВК №10 у 2019-2020 навчальному році:

№ з\п  Клас                Списковий  склад

1          2-А клас                     20

2          2-Б клас                     22

3          3-А клас                     24

4          3-Б клас                     22

5          4-А клас                     24

6          4-Б клас                     19

Всього:                 130

Разом по закладу:     304 дитини.

           Зусилля педагогічного колективу закладу були спрямовані на реалізацію ІІ етапу науково-методичної проблеми «Формування ключових життєвих компетентностей (цінностей) учнів, вихованців, педагогів на засадах кращих традицій європейського громадянського суспільства».

        Здійснення  освітньої роботи з дітьми, а також врахування запитів батьків і громади спрямувало заходи, які проводилися в закладі, на виконання  таких пріоритетних завдань на 2019-2020 навчальний рік:

1.Здоровий спосіб життя та формування позитивного мислення людини як запорука розвитку української нації.

2.Економічна соціалізація дітей як важливий елемент їх життєвого успіху.

Однак  питання економічної освіти через  перехід  педагогічних працівників закладу на дистанційну роботу  у зв’язку з поширенням коронавірусу 2019-nCoV розглянуто  не в повній мірі. 

      Адміністрацією закладу був розроблений робочий навчальний план,  враховуючи потреби освітнього процесу.

 Варіативна частина робочого  навчального плану 2-4 класів НВК № 10 у 2019-2020 навчальному році визначалась на підставі запитів батьків і включала для 2-4 класів :

                 – курс «Абетка харчування»  – 0,5 години на тиждень; 

                – курс  «Освіта для сталого розвитку» – 0,5 години на тиждень; 

                 – індивідуальні заняття    – 1 година на тиждень.

                 Наприкінці I-го та II-го семестрів підводились підсумки навчальних досягнень учнів 2-4-их класів з літературного читання, української мови, математики та перевірялись  рівні  засвоєння  навчальних досягнень учнів, а також дітей  з  розділів  програми  в  дошкільному  підрозділі та це висвітлювалось в наказах:                                        

– „ Про  результати перевірки техніки читання учнів 3-4-х класів”

-„ Про результати контрольних робіт учнів 3-4 -их класів за I  та II семестр 2019-2020  навчального року»

–   “Про  стан  освітніх досягнень вихованців    дошкільного     підрозділу”

         Постійно  контролювалось дотримання  єдиних  вимог  у  закладі, режиму  навчальних  занять,  що  висвітлювалось  в  наказах:

-«Про стан ведення класних журналів 2-4 класів в НВК №10 в  2019-2020 навчальному році»,

-«Про стан відвідування учнями 2-4 класів НВК №10 у 2019-2020 навчальному році»; 

-«Про підсумки кваліметричного  дослідження  дітей старших дошкільних груп у 2019-2020 навчальному році” ( за перше півріччя).

-«Про стан організації харчування  учнів 2-4 класів НВК №10 у 2019 році» тощо. 

Якість освіти

У першому півріччі на виконання статті 22 Закону України «Про дошкільну освіту» вимог Базового компонента дошкільної освіти,  листа Міністерства освіти і науки України від 06.11.15 року № 1/9-535 «Щодо визначення рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі»,  з метою цілісного уявлення про рівень розвиненості та вихованості  дитини дошкільного віку, моніторингу якості освітнього процесу в групах старшого дошкільного віку  № 1, 7, 11 та різновікових групах № 3,9,12 (діти старшого віку)  НВК №10 з 01.10.2019 по  31.10.2019 педагогами було проведене І оцінювання рівня розвитку дитини дошкільного віку.  

          Факторами оцінювання  був  зміст освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти. Всього в закладі в І півріччі перебувало 52 дитини старшого дошкільного віку. В оцінюванні взяли участь усі діти. 

        Факторами оцінювання  були освітні лінії Базового компонента дошкільної освіти та їх основний зміст. Кожна освітня лінія  Базового компонента  умовно оцінювалась в одиницю. В цілому усі сім ліній  мають умовну вагу – 7. Загальна оцінка факторів:

0-1,75 – низький рівень;

1,76-3,5 – середній рівень;

3,51-5,25 – достатній рівень;

5,26-7– високий рівень.

Загальна оцінка факторів

  У ході обстеження виявлено :

– дітей з високим рівнем -22 дитини;

– дітей з достатнім рівнем  – 25 дітей;

– дітей з середнім рівнем  – 4 дитини;

– дітей з низьким рівнем  – 1 дитина.

У 2019-2020 навчальному році інклюзивне навчання організоване згідно наказу управління освіти виконавчого комітету Вараської міської ради від  30.08.2019 № 110 «Про організацію інклюзивного навчання в закладах дошкільної освіти територіальної громади Вараської міської ради».

В інклюзивній групі № 11, в інклюзивній різновіковій групі МОНТЕССОРІ № 9  діяльність з дітьми з особливими освітніми потребами у 2019-2020 навчальному році організовувась згідно вимог Положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами (ООП) в НВК №10 та їх індивідуальних програм розвитку (ІПР). Крім того, діти з особливими освітніми потребами інклюзивних груп НВК № 10 отримували корекційні послуги у Вараському ІРЦ (оскільки заклад у 2019-2020 навчальному році  не може отримати державну  інклюзивну субвенцію для дітей з ООП через  статус та фінансування як закладу загальної середньої освіти до прийняття рішення засновника щодо реорганізації НВК № 10 в заклад дошкільної освіти).

Психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові (заняття) послуги:

Корекційні послуги Фахівець Дитина групи №11 Дитина групи №11 Дитина групи №11 Дитина групи №9 Дитина групи №9
Корекція мовлення Вчитель-лого пед ІРЦ 1 год 1 год 1 год    
Розвиток мовлення Вчитель-лого пед ІРЦ       1 год 1 год
ЛФК Вчитель-реабі літолог ІРЦ 1 год 1 год 1 год    
Корекція розвитку Практичний психолог НВК 1 год 1 год 1 год 1 год 1 год
Логоритміка Вчитель-дефектолог ІРЦ 1 год 1 год      
Логоритміка Вчитель-лого пед ІРЦ       1 год 1 год
Логоритміка Спеціалісти ІРЦ     1 год    
Розвиток зв’язного мовлення Вчитель-дефектолог ІРЦ       1 год  
Всього норма на тиждень:   4 год в тиждень 4 год в тиждень 4 год в тиждень 4 год в тиждень 3 год в тиждень

 Моніторинг результатів корекційної роботи, контроль за освітньо-корекційною  роботою   педагогів  цих  груп  дають підстави вважати,  що  набір  дітей  у спеціальні та інклюзивні  групи  НВК№ 10   проходив  організовано та згідно вимог відповідних нормативних документів.  

Результативність  навчально-корекційної роботи  спеціальних груп з тяжкими порушеннями мовлення НВК № 10 у 2019-2020 навчальному році 

У групі №1 з вересня 2019 по травень 2020 були охоплені корекційною роботою 14 дітей з мовно-психологічним висновком: ЗНМ (1-2 рівня), діти з важкими порушеннями мовлення. У 2019 році двоє дітей з групи вибули: зі звуковимовою в нормі (у ЗД О№12), зі значним покращенням звуковимови (у ЗДО №2 для подальшої корекції  вад зору). У 2019 році у групу зараховані двоє діток з з тяжкими порушеннями мовлення. На травень 2020 року  діти з мовою в нормі або значно покращеною звуковимовою -10, з них 8 дітей виписані з групи (ідуть до школи). Двоє діток лишаються на третій рік корекційного навчання у групі № 1 .

У групі №2 на вересень 2019 року було 13 дітей. У грудні 2019 року вибуло 3 дитини, а з січня 2020 року у групу № 2 зараховано 2 нових дитини та ще 1 дитина у лютому 2020 року . Кількість дітей, які охоплені корекційною роботою на травень 2020 року -13. У девятьох дітей звуки на етапі постановки та автоматизації, у 4 дітей  відбувається поступова активізація активного словника. Постановка звуків без змін.

К-сть груп Всього дітей Виправлено / покращено Залишено на наступний рік
Група №1 10 дітей 8 дітей 2 дитини
Група №2 13 (3) дітей 13 дітей 13 дітей
Група №7 11 дітей 7 дітей 4 дітей
Всього  3 групи 33(3) дитини 28 дітей 19 дітей

  У ІІ півріччі  було проведено підсумкові контрольні роботи у 2-4 класах. 

Результати контрольних робіт з української мови у, 3-А, 3-Б, 4-А та 4-Б класах

за  2019-2020 навчальний рік

№ з/п Клас Кількість учнів в класі Писали контрольну роботу Рівень навчальних досягнень   % якості   Учителі
        В Д С П    
1 3-А 24 24 13 6 5 79% Л.БУЦМАЙ
2 3-Б 21 21 12 7 2 90% Т.ГАНГАЛОВА
3 4-А 24 24 13 9 2 92% О.КУШНЕРУК
4 4-Б 19 19 7 8 3 1 79% Н.ХАРЕЧКО
  Всього 88 88 45 30 12 1 85%

Результати контрольних робіт з математики

у  3-А,3-Б, 4-А, 4 –Б класах за  ІІ семестр 2019- 2020 навчального року

№ з/п Клас Кількість учнів в класі Писали контрольну роботу Рівень навчальних досягнень   % якості   Учителі
В Д С П  
1 3-А 24 24 17 7 100% Л.БУЦМАЙ
2 3-Б 21 21 19 2 100% Т.ГАНГАЛОВА
3 4-А 24 24 11 13 100% О.КУШНЕРУК
4 4-Б 19 19 8 8 2 1 84% Н.ХАРЕЧКО
  Всього 88 88 55 30 2 1 90%

Кадровий склад та атестація педагогічних працівників

    Забезпеченість закладу  педагогічними кадрами на кінець 2019-2020 навчального року :

-директор-1 штатна одиниця;                                                                                                                                                        – заступник директора з навчально-виховної роботи – 0,5 штатних одиниць;

– вихователь-методист -1 штатна одиниця;

– вихователі – 23 штатних одиниці;

– музичні керівники – 2,5 штатні одиниці;

– інструктор з фізичної культури – 1,25 штатних одиниць;

– учитель-логопед – 3 штатні одиниці;

– практичний психолог – 1 штатна одиниця;

– асистент вихователя – 2 штатна одиниця;

– вчителі початкових класів – 8 штатних одиниць;

– керівники гуртків – 0,5 штатної одиниці;

– педагог-організатор – 0,5 штатної одиниці;

– бібліотекар – 0,5 штатної одиниці.

   У дошкільному підрозділі  сформовано сталий досвідчений колектив фахівців. На кінець навчального  року у дошкільному підрозділі 33 педагогічні працівники.

Атестація педагогічних працівників у НВК №10 здійснюється відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників затвердженого наказом Міністерств освіти і науки України від 06.10.2010 №930 (зі змінами), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за №1255/18550. У НВК №10 згідно наказу від 19.09.2019 року №86 «Про створення атестаційної комісії в НВК №10 у  2019-2020 навчальному році»  була створена атестаційна комісія закладу. Підлягали атестації 8 педагогічних працівників дошкільного підрозділу (6 черговій та 2 позачергово).

Чергова атестація.

БОГАЙЧУК Валентина Василівна,  керівник музичний;

ЛОГАЦЬКА Зоя Іларіонівня ,   вихователь  ;

КАЧНОВА Раїса Іванівна, 

вихователь  ;ПЕРЕЦЬ Інна Петрівна,  вихователь  ;

КОВАЛЬ Любов Петрівна, асистент вихователя.

Позачергова атестація

СМОЛЯНСЬКА Алла Петрівна ,  вихователь ;

МИЛТАНОВА Наталія Михайлівна,  вихователь  ;

МАРЦИНЮК Ірина Яківна,  вихователь .

В результаті успішно завершили атестацію 6 педагогічних працівників. За наслідками атестації:

– присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» – 1 педагог;

– присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» – 1 педагог;

– присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» – 1 педагог;

– відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» -2 педагоги;

– відповідає раніше присвоєному педагогічному званню «вихователь-методист» -1 педагог.

Два педагоги не завершили атестацію: вихід працівника на пенсію та відсутність курсів підвищення кваліфікації, що є необхідною умовою для проходження атестації

Кваліфікаційні категорії за наслідками  атестації у дошкільному підрозділі:

Вища кваліфікаційна категорія – 18 (55%);

Перша кваліфікаційна категорія – 3 (9%);

Друга кваліфікаційна категорія – 5  (15%);

Спеціаліст  – 3  (9%);

Категорія відсутня  – 4  (12%).

Тарифні розряди за наслідками  атестації у дошкільному підрозділі:

14 тарифний розряд – 16 педагогів (49%);

13 тарифний розряд – 2 педагоги (6%);

12 тарифний розряд – 7 педагоги  (21%);

11 тарифний розряд – 6 педагогів  (18%);

10 тарифний розряд – 2 педагоги(6%);

9 тарифний розряд – відсутні.

            Розподіл навчального навантаження між вчителями шкільного підрозділу проводиться відповідно до фаху та кваліфікації за погодженням з профспілковим комітетом.

Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі нових кадрів враховується професійна підготовка, особисті моральні якості, працездатність, інші характеристики. Кадрова політика була спрямована на створення сприятливих умов для формування дієздатного колективу, розкриття та розвиток творчого потенціалу кожного вчителя, підвищення його кваліфікаційного рівня.

У шкільному підрозділі пройшли атестацію педагоги:

ДЯДЕНЧУК О.М., вчитель початкових класів,

НЕСТЕРЧУК О.Л., вчитель початкових класів,

ПАВЛЮК О.В., вчитель іноземної мови.

Педагогічними працівниками, медичним та обслуговуючим персоналом НВК забезпечений достатньо.

Підвищення кваліфікації  педагогів проходить відповідно до перспективного плану. Так, згідно плану –  графіка проходження  підвищення кваліфікації педагогічних  кадрів при  РОІППО  пройшли вихователі  у 2019-2020  році: вихователь-методист Мирослава ЗОЛОТАРЬОВА, вихователі Валентина КОЗАК, Олена ШОКУН, інструктор з фізкультури  Людмила ГУЛЬЧУК, директор Алла САКОВЕЦЬ.  Дистанційно у квітні 2020 року пройшла курси підвищення кваліфікації при РОІППО асистент вихователя Любов Коваль.

Разом з тим вихователі впродовж року активно підвищують свій рівень за допомогою вебінарів. Так, вихователі  Зоя ЛОГАЦЬКА, Ірина МАРЦИНЮК, Алла СМОЛЯНСЬКА пройшли онлайн-курси студії онлайн-освіти Educational Era,  мають сертифікати про успішне завершення   онлайн-курсів, які визнала педагогічна рада згідно Постанови КМУ №800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників»

     Так, у шкільному підрозділі пройшли курси підвищення кваліфікації 4 педагогів. Участь у роботі міських методичних об’єднань       взяли 10 вчителів.

Всі вчителі шкільного підрозділу брали участь у проектах професійного розвитку у міжатестаційний період, вебінарах, науково-практичних семінарах 

Вчителі 2-4 класів успішно пройшли онлайн-курси на освітніх платформах PROMETEUS, EDERA з тем:

Розвиток критичного мислення

Недискримінаційний підхід у навчанні.

В рамках реалізації державної політики у сфері реформування загальної шкільної освіти 2 вчителів початкових класів пройшли курси підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, які навчатимуть учнів перших класів у 2019-2020 навчальному році. та отримали сертифікати підвищення кваліфікації на засадах Концепції «Нова українська школа»

        Паралельно з курсовою перепідготовкою, поряд з навчанням вчителів на робочому місці широко запроваджувалися різноманітні дистанційні форми самоосвітньої діяльності.

Задача роботи з педагогічними кадрами полягала у забезпеченні безперервної освіти педагогічних працівників, підвищенні їх професіоналізму, освітнього загальнокультурного рівнів, удосконаленні науково-методичного, інформаційного забезпечення педагогічної діяльності. 

Методична робота

Методична робота у 2019-2020 навчальному році здійснювалась відповідно до Законів України « Про освіту», «Про дошкільну освіту» , Примірного положення про методичний кабінет закладу дошкільної освіти, чинних листів МОН, зокрема інструктивно-методичними рекомендаціїями МОН України «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році» та освітніми програмами НВК №10, які були схвалені на засіданні педагогічної ради від 02.09.2019 (протокол  № 07 від 30.08.2019)  . 

Зміст дошкільної освіти у НВК №10 визначається  Базовим компонентом дошкільної освіти і реалізують за допомогою освітніх та парціальних програм та іншою навчальною літературою, затвердженою Міністерством освіти і науки України. Перелік навчальної літератури на 2019-2020 навчальний рік був оприлюднений  на сайті закладу на початку навчального року. Забезпечуючи якість освіти з позицій удосконалення її змісту, педагогічний колектив закладу, маючи право самостійно визначати, які із чинних комплексних і парціальних програм обирати для повнішої реалізації базового інваріантного та варіативного змісту дошкільної освіти, використовує програми, наведені на сайті.

Зусилля педагогічного колективу закладу були спрямовані на реалізацію ІІ етапу науково-методичної проблеми «Формування ключових життєвих компетентностей (цінностей) учнів, вихованців, педагогів на засадах кращих традицій європейського громадянського суспільства».

        Здійснення  освітньої роботи з дітьми, а також врахування запитів батьків і громади спрямувало заходи, які проводилися в закладі, на виконання  таких пріоритетних завдань на 2019-2020 навчальний рік: 

1.Здоровий спосіб життя та формування позитивного мислення людини як запорука розвитку української нації.

2.Економічна соціалізація дітей як важливий елемент їх життєвого успіху.

Протягом 2019-2020 навчального року проходили ряд цікавих методичних заходів з педагогами. У погожі жовтневі дні наші працівники- директор А. САКОВЕЦЬ, вихователь-методист М. ЗОЛОТАРЬОВА, керівник музичний В. НАЙДИЧ та вихователь В. КОЗАК у складі творчої  групи освітян міста Вараш  відвідали заклади загальної середньої та дошкільної освіти міста Чернівці. Під час зустрічей ми мали змогу ознайомитись із системою освіти міста,  безпосередньо відвідали окремі заклади освіти, де освітяни Чернівців поділились з нами своїм досвідом роботи, показали напрацювання щодо організації роботи спеціалізованих закладів освіти, розповіли про організацію харчування освітніх закладів, поділились досвідом підготовки і впровадження міських освітянських програм, організацією інклюзивного навчання тощо.

Незабутні враження справили на нас і відвідування Чернівецького університету, екскурсії  древнім містом. Такі обміни досвідом дозволяють  освітянам як активніше впроваджувати новий  педагогічний досвід, так і давати належну оцінку власної роботи, а головне – рухатись вперед, не стояти на місці, шукаючи нові форми і методи  в освітньому процесі.

Також 28 жовтня 2019 року працівники НВК № 10– практичний психолог Н. МУШИК, асистент вихователя М. ЯКУБИШИНА, асистент вихователя Л. КОВАЛЬ відвідали семінар-тренінг «Безбар’єрне статеве виховання молоді з інвалідністю», який відбувся у місті Рівному   у приміщенні Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки.

У семінарі доповідачами були  голова правління Міжнародної благодійної організації «Німецько-Українська партнерська мережа», практикуюча лікарка-психологиня, авторка курсу лекцій з статевого виховання для дорослих та дітей, спеціалістка з людської сексуальності, членкиня  Асоціації сексологів та сексотерапевтів України, учасниця першої в Україні «Школи статевого виховання». Вона  розкрили дуже важливі питання для сьогодення:

-значення родини в процесі статевого виховання і подальшої самостійності дитини;

-як сформувати певні доброзичливі стосунки загалом та між хлопчиками і дівчатками, зокрема;

– особливості психосексуального розвитку дітей молодшого шкільного віку

-правила безпеки: чому і як вчити дітей, щоб запобігти сексуальному насиллю. У чому полягає відповідальність за свої вчинки.

Всім учасникам семінару були видані сертифікати. Зустріч була цікавою, змістовною та корисною для роботи.

У дошкільному підрозділі у І півріччі відбувалися змістовні педагогічні години, на яких педагоги  вивчили Постанову Кабнету Міністрів України №800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівниківта» та  Лист-роз`яснення МОН від 05.11.2019 «Щодо підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників». 

            У листопаді 2019 року в методичному кабінеті НВК № 10 відбулося  засідання семінару-практикуму для педагогів логопедичних  та інклюзивних груп «Навчаємо говорити правильно». Мета засідання : підвищити рівень теоретичних знань та практичних навиків педагогів спеціальних та інклюзивних груп щодо попередження проблем мовленнєвого характеру та подолання виявлених. Пошук цікавих методів та прийомів у роботі з дітьми для  корекції розвитку. У заході брали участь педагоги  спеціальних та інклюзивних груп № 1, 2, 7, 11, 9. Керівник: учитель-логопед С.ПЕЛЕХ

            Восени  у місті  на базі ЗДО № 11 відбулося заняття міської школи інновацій за темою “Впровадження сучасних педагогічних технологій логіко-математичного розвитку дошкільників в освітній процес”.    Були проведені  майстер-класи: Блоки Дьєнеша, Палички Кюїзенера, Розвиваючі ігри Нікітіних. Вихователь НВК № 10 Людмила МАКУХА презентувала колегам міста роботу з квадратом Воскобовича, який розвиває дрібну моторику, логічне мислення, просторову уяву та багато інших якостей, які необхідно розвивати у дошкільників. Ми гордимося, що   наша вихователь  вже вкотре презентує свою майстерність на рівні міста.

Також у листопаді 2019 року на базі ЗЗСО №2 наші працівники відвідали міський методичний захід «Педагогічний міст» для педагогів дошкільних закладів та шкіл міста на тему «Реалізація принципів наступності та послідовності між дошкільною та початковою освітою». Метою заходу було сприяти інформаційній і методичній  підготовці педагогів до втілення реформаторських ідей Міністерства освіти і науки України,   організувати роботу над розв’язанням  низки  важливих проблем з питань наступності дошкільної та початкової освіти.

     Заступник директора з навчальної роботи Ольга КУШНЕРУК розкрила питання особливостей методики та технологізації освітнього процесу в умовах  реалізації Концепції «Нова українська школа»

У січні 2020 року у дошкільному підрозділі відбувся семінар-практикум для вихователів “Формування здорового способу життя дошкільників у системі взаємодії дорослих і дітей”.  

     Наука про здоровий спосіб життя є дуже важливою та  багатогранною. Тільки емоційно та фізично здоровий педагог може виховати здорове покоління. Робота вихователя пов’язана з постійним і дуже інтенсивним стресом. Тож під час семінару-практикуму педагоги НВК №10 ознайомились із речами, які допоможуть перезавантажитись після напруженої роботи. З цінними порадами познайомила вихователь-методист Мирослава ЗОЛОТАРЬОВА.

     Під час відновлювальних ігор, які провела вихователь Зоя ЛОГАЦЬКА (педагогічна ігротека «Валеологічний марафон»), вихователі емоційно перезавантажились та покращили свій настрій.

     Інструктор з фізкультури Людмила ГУЛЬЧУК провела практичне заняття «Звукова гімнастика – профілактика простудних захворювань» з метою  профілактики простудних захворювань у працівників закладу.

Надзвичайна подія сталася у нашому НВК №10 з 1 вересня – розширив свої кордони у закладі науковий метод Монтессорі . Так, з 1 вересня 2019 року в НВК № 10 запрацювала ще одна група (№9) , яка втілює у життя світлі ідеї педагога із світовим іменем. Педагоги Валентина КОЗАК та Наталія ПОЛУЙКО приклали надзвичайно багато сил для створення спеціального підготовленого середовища , щоб в подальшому втілити принципи Монтессорі методу разом із своїми вихованцями.

            В Монтессорі-класі, який об’єднує дітей від 3-х до 6-ти років, існує певна соціальна гармонія. Малюки різного віку знаходять в середовищі роботу, яка їх цікавить. Відсутність конкуренції і готовність допомогти один одному викликають захоплення. Немає ні заохочень, ні покарань, а все відбувається спонтанно. Розвивальне середовище Монтессорі-класу задовольняє основні потреби дітей в розвитку. Матеріали розташовані на відкритих полицях, доступні і дуже приваблюють дітей. Вправляючись з ними, малюки розвиваються, будують себе. Вони прагнуть брати участь у спільних справах, навчаються з повагою ставитися до роботи інших і діяти в рамках встановлених правил.

У зв’язку з початком карантину та дистанційною роботою педагогів з березня 2020 року методичні заходи відбувалися онлайн: у закритій групі facebook «НВК10 дошкільний підрозділ» та у мережі Skype.

            Так у мережі Skype відбулося дві педагогічні ради. У групі  facebook організоване  розроблення вихователями ряду бесід з напрямку соціально-економічного виховання, проведено семінар-практикум «Соціальна та фінансово-економічна освіта дошкільників як складова загальнолюдської культури». Кожен педагог мав змогу познайомитися із порадами та висловити свою думку з приводу економічної освіти дошкільників. 

Також було проведено ряд корисних консультацій, які цього року розміщувались на сайті і були у вільному доступі для  усіх педагогів:

– «Поради, як можна цікаво організувати восени діяльність дошкільника» (вихователь-методист Мирослава ЗОЛОТАРЬОВА);

– «Як використовувати відео під час освітнього процесу в закладі дошкільної освіти» (вихователь-методист Мирослава ЗОЛОТАРЬОВА);

– “Вчимо дітей орієнтуватися у відчуттях та корегувати свій емоційний стан” (вихователь Наталія МИЛТАНОВА);

– “Організація розвивального простору для здорової особистості” (вихователь Алла СМОЛЯНСЬКА);

– “Вивчаємо англійську з користю для здоров’я” (вихователь І.МАРЦИНЮК);

– “Здоров’язбережувальні технології, або лайфхаки для вихователів шодо відновлення педагогічних сил”  (вихователь-методист Мирослава ЗОЛОТАРЬОВА);

– “Як навчити дитину берегти час”(вихователь Наталія МАСЛЯНКО).

Також на сайті закладу в допомогу батькам було розміщено ряд консультацій педагогів , роз’яснень від МОН та  ЮНІСЕФ щодо роботи з дітьми в умовах карантину.

                        Цього навчального року для педагогів корекційних груп організовувалися  різні методичні заходи: проблемний семінар «Корекція мовленнєвих недоліків дошкільників», «Педагогічний міст»,  відкриті перегляди, майстер-класи тощо.

            Важливим етапом в організації корекційної освіти стало розширення функціонування  інклюзивних груп – відкриття групи №9 (Інклюзивної різновікової за методом М. МОНТЕССОРІ). Для цього педагогами було вивчено ряд важливих нормативних документів спільно з з Вараським ІРЦ. 

            Фахівцями Вараського ІРЦ  у приміщенні Вараського інклюзивно-ресурсного центру проведені ряд тренінгових занять для асистентів вихователів закладів дошкільної освіти , керівників , вихователів-методистів. Наші працівники в ході занять почули  про новинки нормативно-правової бази інклюзивного навчання, щодо архітектурної доступності закладів освіти з урахуванням принципів універсального дизайну та розумного пристосування та інші цінні методичні поради. 

Учитель-логопед С. ПЕЛЕХ організувала засідання семінару-практикуму для педагогів логопедичних  та інклюзивної груп «Навчаємо говорити правильно». Мета такої методичної форми роботи: підвищити рівень теоретичних знань педагогів спеціальних  та інклюзивних груп щодо використання ігор мовленнєвого характеру та щодо проблемних випадків у корекційній роботі; підвищити рівень практичних навиків використання цікавих методів та прийомів у роботі з дітьми для  мовленнєвого розвитку. Категорія учасників ˗ педагоги  корекційних груп № 1, 2, 7 та інклюзивних  №9,11.

Педагогічні працівники постійно підвищують свій фаховий рівень шляхом перегляду відкритих переглядів. Вихователь логопедичної групи Раїса КАЧНОВА поділилася своїми практичними напрацюваннями перед колегами закладу, показавши колегам різноманітні прийоми під час фронтального заняття в спеціальній групі № 7. 

Разом з тим у 2019-2020 навчальному році  педагогічний колектив продовжив вивчення  досвіду роботи  учителя-логопеда С.ПЕЛЕХ по темі: «Пошук ефективних методів та прийомів корекційно-розвивальної та пропедевтичної роботи з дітьми-логопатами через співпрацю закладу освіти та родини». 

Постійно робота інклюзивних та спеціальних груп висвітлюється на сайті закладу у розділі «Кабінет логопеда»

Наразі у НВК №10 іде підготовча робота до створення та облаштування ресурсної кімнати для дітей з особливими освітніми потребами: облаштований пандус та закладені кошти для подальших робіт та закупівель.

Протягом 2019-2020 навчального року в дошкільному підрозділі   використовувались в роботі  такі інновації:

Інновація Група   Кількість дітей
Метод наукової педагогіки Марії   МОНТЕССОРІ Групи № 3,9,12   47
Розвивальна гра «Квадрат ВОСКОБОВИЧА» Групи № 2,7   23
Розвивальна гра «Геоконт ВОСКОБОВИЧА» Група №2 12
Коректурні таблиці (Н.ГАВРИШ, О. БЕЗСОНОВА) Група № 2,7,1,11 (вихователь І. ГОДУНОК) 52

У  2019-2020 навчальному році була проведена одна   педагогічна рада, яка відповідала річному завданню та  педагогічна рада, присвячена атестації педагогічних працівників . Інша тематична педагогічна рада вимагала додаткового вивчення стану, яке не відбулося через дистанційну роботу закладу. 

У кінці навчального року було проведене онлайн-анкетування педагогів «Моніторинг методичної діяльності у 2019-2020 навчальному році»  та «Анкета для вихователів по розстановці кадрів»

Новою за формами та цікавою була  організаційно-педагогічна робота колективу у 2019-2020 навчальному році. Так, 27 вересня  у нашому закладі відбулось свято – День дошкілля.  Головна мета заходу, за словами педагогів,-  наголосити на цінності й важливості дошкільного віку для формування особистості та подальшого життя людини.

Свято  об’єднало  працівників-дошкільників, показало їхній творчий потенціал. Дійство відбулось у формі квесту, основою якого було послідовне виконання заздалегідь підготовлених завдань для кожної дошкільної групи. Всі діти раділи виконаним завданням, а допомагали їм у цьому і Зайчик, і Лісовичок, і пані Усмішка та багато інших героїв. Навіть осіння погода та багряні дерева сприяли чудовому настрою усіх учасників квесту. Завершився квест цікавими сюрпризами  із чарівної скрині.

Восени  в центральному  холі  НВК № 10 відкрилась галерея колективних колажів  “Дитинство – радісна пора”. Це – спільний арт-проект дітей дошкільного віку та вихователів. 

Пізнання дітьми природи завжди  глибше, якщо доповнити його художнім словом, піснею, іграми,   музикою. Аби відтворити в нашому дитячому садку справжню осінню казку, сповнену чарівних мелодій осінньої природи, дошкільники разом з вихователями та музичними керівниками НВК № 10 цьогоріч веселились під час осінніх свят. Свято в дитячому садку – це завжди дивовижні чудеса, чарівні фарби, дзвінкий сміх дітей, море посмішок і веселощів! Хоч і кажуть, що осінь – сумна пора, але саме діти, як ніхто, здатні радіти шелесту золотистого опалого листя під ногами, дощику, під яким так цікаво гуляти під парасолькою, і можливості бігати по калюжах в гумових чобітках…

12 Листопада 2019 року у спортивному залі нашого закладу відбулося дитяче спортивне свято. Це була щира зустріч і змагання для  батьків та дітей середньої групи № 13, свято радості, наполегливості, витривалості та здоров’я.   Підготували та провели  його інструктор з фізкультури Людмила ГУЛЬЧУК, керівник музичний Валентина НАЙДИЧ, вихователі групи № 13 Оксана МІЦЮК та Наталія ДЕЙНЕКА. Щоб просто  відпочити та повеселитися разом із своїми  дітьми, на свято були запрошені і  батьки малюків.  Всі – і дорослі, і малі- учасники свята емоційно та жваво реагували на кожне із завдань, демонстрували свою швидкість, згуртованість та разом змогли перемогти підступну Лінь.

13 листопада 2019 року в  гостях у  дошкільнят  НВК № 10 з концертом   були юні музиканти Вараської музичної школи.   Атмосфера дійства була напрочуд теплою та відкритою.  Дошкільнята зустріли артистів теплими усмішками та бурхливими оплесками. 

Дуже цікаво пройшла у листопаді екскурсія  старших дошкільнят логопедичної  групи №1  НВК № 10 до Будинку дитячої та юнацької творчості (гурток”Підводний світ”).Діти ознайомились з  різними підводними мешканцями: екзотичними рибками, кумедними жабками, цікавими тритонами, неймовірними аксолотами, велетенськими равликами. Дошкільнятам було цікаво дізнатись,  як і чим  годують риб і який корм необхідний для цього, що потрібно для утримання акваріумів, який матеріал та оснащення, чому усі підводні мешканці не люблять одні і  ті ж умови.   А організували  цю цікаву подорож  для своїх малят  вихователі групи № 1  Інна Петрівна ПЕРЕЦЬ та Інга Броніславівна ВІТКОВСЬКА. Під  час екскурсії всі – і дорослі, і  малюки- зрозуміли, що треба любити, знати, берегти  природне середовище, в якому буде добре різним його мешканцям, щоб потім мати змогу милуватися екзотикою дивовижного підводного світу.Діти отримали цікаву  та корисну інформацію, неймовірно позитивний настрій, а головне –  відчули себе відповідальними за збереження підводного світу в природі .

         21 листопада 2019 року до малечі з  старшої інклюзивної групи № 11  завітали юні гуртківці підліткового клубу «Бригантина» Вараського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Школярі захоплюються моделюванням з повітряних кульок ( твістинг) та вирішили порадувати своїми витворами наших дошкільнят.

             Найчастіше з повітряних кульок  учні роблять фігури різних тварин та квіти. Тож цього дня кумедні кольорові песики, папуги, квіти, які виготовили гуртківці Маргарита, Елеонора, Олександра, Мілана та Олександр,  порадували і  малечу з НВК № 10.   У групі  вирували  справжні позитивні емоції, кожна дитина отримала невеличкий шматочок від великого «пирога радості». А на голові у кожної дівчинки-принцеси  з’явилась кольорова “корона” з повітряної кульки. Особливо  щиро і позитивно сприйняли    майстер-клас  від  школярів-гуртківців  троє дітей з особливими освітніми потребами, які відвідують цю інклюзивну групу.

Колектив  НВК № 10 щиро  подякував керівнику гуртка  прикладного мистецтва підліткового клубу «Бригантина» Вараського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді ТИХОНОВІЙ Любові Петрівні та її юним вихованцям  за подаровані позитивні емоції і радість творчості.

У перші зимові дні, діти засумували за снігом та легким морозцем. Вихователями була організована міні-картинна галерея, там були представлені репродукції картини відомих українських та світових художників про зиму.   Ми впевнені, що кожна освічена людина повинна знати декілька відомих творів художників-класиків, отож така зимова картинна міні-галерея допоможе нашим вихованцям долучитися до прекрасного.

Однак дистанційна робота наших педагогів з дітьми дошкільного віку під час карантину була  організованою недостатньо, вихователі  відчували труднощі і  мали недостатні вміння організовувати таку роботу засобами онлайн-звязку.

Учні 2-4 класів у 2019-2020 навчальному році брали участь у Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру» (онлайн), ІІ  етапі Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика, конкурсі експериментально-дослідницьких робіт із природознавства “Юний дослідник”.

Учениця 3-А класу ОБРУСНІК Анастасія стала переможцем ІІ етапу міжнародного конкурсу знавців української мови ім. Петра Яцика. Учень 4-Б класу ШУЛЯК Роман став переможцем ІІ етапу міжнародного конкурсу знавців української мови ім. Петра Яцика.  Наші вихованці активно брали участь і в інших міських конкурсах: конкурсу «Поліські пересмішники», читців-декламаторів, юних поетів «Живи, Кобзарю, в пам’яті людській». Учениці 4-Б класу ПАВЛІК Аполінарії було присуджено третє місце у конкурсі «Поліські пересмішники». Щороку учні молодших класів беруть участь у всеукраїнських та міжнародних інтерактивних конкурсах «Колосок»,  «Кенгуру». 

            Планомірно проводилась робота  з обдарованими дітьми. За бажанням батьків та дітей була організована гурткова робота, спрямована  щодо розвитку творчих здібностей  та обдарованості дошкільників. 

Протягом року працювали такі гуртки:

для учнів 2-4 класів

– гурток  оздоровчої гімнастики «Імпульс» ( керівник –О.ПЄПЄЛЯЄВА),

– гурток  паперопластики «Паперове диво» (керівник- О.ПЄПЄЛЯЄВА),

для дітей дошкільного підрозділу:

-гурток з вивчення англійської мови «Funny Tongue» (керівник- І.МАРЦИНЮК).

Узагальнені результати діагностики психологічної готовності дітей старших груп до шкільного навчання  НВК №10  

З метою вивчення ступеня готовності дітей до шкільного навчання і своєчасного виявлення дітей з низьким рівнем готовності   в НВК №10 протягом лютого-березня 2020 року комісією закладу по оцінці шкільної зрілості дітей старшого дошкільного віку було проведено дослідження дітей, яким на 1 вересня 2020 року виповниться 6-7 років, на відповідність шкільної зрілості. 

Було обстежено та продіагностовано 54 дитини старшого дошкільного віку, які відвідують групи №1,2,3,7,9,12, з них

готові до шкільного навчання –  52  дитини

Умовно готові – 6 дітей

Неготові – 2 дитини

У старших дошкільних групах закладу залишається:

2 дитини –  в гр.№1 (рекомендація ІРЦ та логопеда)

2 дитини – в гр.№2 (рекомендація логопеда)

1дитина –  з гр.№11 переходить  в гр.№13 (бажання батьків)

В школу йде 49 дітей.

Результативність освітнього процесу в старших дошкільних групах № 1, 2,3, 7,9,11, 12 у червні 2020 року було проаналізовано на педагогічній раді  згідно з діагностуванням та з проведенням порівняльних аналізів. Відзначається позитивна динаміка  зростання якісних знань дітей дошкільного віку.

З метою вивчення ступеня готовності дітей до шкільного навчання і своєчасного виявлення дітей з низьким рівнем готовності   в НВК №10 протягом березня 2020 року комісією закладу по оцінці шкільної зрілості дітей старшого дошкільного віку було проведено дослідження дітей, яким на 1 вересня 2020 року виповниться 6-7 років, на шкільну зрілість.

Узагальнені результати діагностики психологічної готовності дітей старших груп до шкільного навчання  НВК №10

Тест Керна Йїрасика  (шк .зрілість) Тест Ярослава Йїрасика(верба льне мислення) Д.Б.Ельконін «Графічний диктант» М.Р.Гінзбург (провідні мотиви) «Сходинки Немова» (самооцінка)
висо- кий рівень серед- ній рівень умов- но готові не гото ві висо- кий рівень середній рівень умов- но го тові не гото- ві висо- кий рівень серед- ній рівень нижче серед- нього низь- кий нав- чаль ний соці- альний ний пози- ційний зов- ніш- ній ігро- вий оці- ноч- ний зави- щена зани- жена адекват- на    
26     20   6   2    26 20 6 2  21 25 6  2 11 23 3 2 6 9 42 2 10

 Загальна оцінка психологічної готовності до систематичного навчання в школі

Кількість обстежу- ваних дітей Готові до шкільного навчання Умовно готові Не готові
54 52 6 2

            Отже, було виявлено, що майже всі діти мають достатній рівень розвитку сприйняття, проводять узагальнення за функціональними та родовими ознаками, мають добре розвинену дрібну моторику руки, мають початкові математичні уявлення, вміють виконувати дії за правилом, в основному всі мають сформовану шкільну мотивацію та внутрішню позицію учня.

Стан здоров’я та фізичний розвиток дітей, учнів 

Cтаном на 01.06.2020  кількість дітей в НВК №10- 176.Згідно наданих довідок про стан здоров я в заклад від сімейних лікарів до занять по фізкультурі допущено 176 дітей. По фізкультурній основній групі займається -163 , підготовча група-9 , спеціальна група – 4. Фізичний розвиток дітей середній гармонійний-176.Середня відвідуваність дітей становить 101 дитина в місяць, пропуски становлять-44 , з них 33- по с/о,11- по хворобі.

Група здоров ‘я       І                ІІ     ІІІ   Фізичний розвиток н/сер.         середній         в/сер.

Кількість  дітей  – 134   31   3                                          0                  164                          4

           Аналіз стану здоров’я учнів 2-4 класів:

Всього учнів З них: пройшли медогляд    Не пройшли медогляд        

Група для занять фізкультурою 

                                    основна          підготовча     спеціальна     звільнені

164      164      0          130      79%     18        11%     16        10 %    –

   Педагогами враховувалися ці показники під час проведення занять з фізичної культури, організації рухового режиму впродовж дня, загартовуючих заходів, підбору рухливих ігор, ігор-естафет тощо.

У кожній віковій групі за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями, наявний  листок здоров’я вихованців, згідно з яким  проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи. 

         Питання захворюваності, відвідування та харчування дітей систематично розглядалися на нарадах при директорові, педагогічних годинах, виробничих нарадах, аналізувалися показники та розроблялися заходи щодо їх покращення.

         Велика увага зверталась на проведення оздоровчих заходів (загартування повітрям і водою, використання фітотерапії, вживання вітаміну С, часнику, цибулі, лимонів), попередження дитячого травматизму та забезпечення безпеки життєдіяльності, а також проведення занять як з працівниками, так і з дітьми, з правил поведінки, надання першої допомоги у надзвичайних ситуаціях. Ці питання розглядалися на засіданнях педагогічної ради, на консультаціях для вихователів, батьківських зборах, виробничих нарадах .

Соціальний захист  

Робота закладу з питань соціального захисту дітей проводиться відповідно до Законів України   «Про охорону дитинства»,  «Про дошкільну освіту», «Про освіту», Конвенції про права дитини. «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»; «Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту багатодітних і неповних сімей»; та іншими актуальними  нормативно-правовими документами.

Педагогічним колективом НВК №10 розроблені певні заходи, реалізації яких приділяється достатня увага.

 Питання соціального захисту дітей слухалось на батьківських зборах, нарадах, індивідуальних та групових консультаціях. Адміністрація закладу спільно з психологом  склала соціальний паспорт дітей та учнів.  Громадський інспектор з охорони дитинства Н.МУШИК постійно аналізувала роботу з дітьми пільгового контингенту. Створено базу даних про дітей «групи ризику».  Проводилась широка робота щодо попередження насильства в сім’ї, в зв’язку з цим були оформлені рубрики для батьків «Мої права», «Обов’язки батьків», «Попередження жорстокого поводження з дітьми» та інші, було проведені групові консультації та індивідуальні бесіди з батьками, на сайті закладу в  категорії « Мішечок порад від психолога» систематично висвітлювалась різноманітна цікава для батьків інформація з цих проблем.

У рамках проведення тематичних місячників та тижнів були організовані виставки  малюнків, стіннівок на теми: «Права і обов’язки дитини»; «Ми – за здоровий спосіб життя»; «Шкідливі звички»; «3 грудня – Міжнародний день інвалідів»;  «Ми проти насилля».

В рамках Всеукраїнського тижня права «Стоп булінгу» були проведенні  флеш-моб «Зупинимо булінг разом. Не будьмо байдужими, не допустимо насилля», міні-тренінг “Як навчити дітей безпечної поведінки в Інтернеті”.

Заклад  забезпечено нормативно-правовими документами з питань соціального захисту дітей.  Видано наказ про призначення громадського інспектора НВК №10 з захисту дітей,  призначено громадським інспектором   практичного психолога Н.МУШИК. Вона оновлює базу даних дітей пільгового контингенту та надає інформацію до управління освіти і в службу в справах дітей. Дана інформація доводиться  під час виробничих  нарад, батьківських зборів,  у  бесідах та консультаціях до відома батьків і педагогів. Під особливою опікою були діти, які опинилися у складних життєвих обставинах.Проводилась певна робота по запобіганню булінгу в закладі освіти.

Робота з сім’єю та громадськістю 

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»  одними з головних завдань, що стоїть перед закладом освіти, вважається взаємодія з сім’єю.

Педагогами   закладу систематично проводяться батьківські збори, консультації, готуються наочно-інформаційні повідомлення на теми, що актуальні для певної вікової групи.

Батьки постійно співпрацюють з питань виховання та навчання дітей з вихователями, учителями початкових класів, адміністрацією. Систематично вони ознайомлюються з використанням бюджетних та благодійних коштів на сторінці «Прозорий бюджет» офіційного сайту НВК № 10.

Активно брали участь батьки і у спільних проектах, у виставках, тренінгах та майстер-класах, підготовлених нашими педагогами.   Педагогами закладу спільно з батьками проведено ряд виховних заходів: родинні свята, шкільні лінійки,  святкові ранки та розваги за участю дітей, спортивні свята тощо.

Сучасне оформлення стендів  дало  можливість батькам отримувати інформацію не лише про виховання своєї дитини, а й дізнатися про важливі моменти функціонування закладу. В групових приміщеннях та рекреаціях закладу оформлені та періодично змінюються куточки та стенди: «Для вас, батьки», «Твої права, дитино!», «Ростемо здоровими», «Сторінка психолога» тощо. Систематично проводяться консультації для батьків на актуальні теми.  Ми постійно ведемо з батьками конструктивний діалог з різноманітних питань  :

– особиста діагностика дітей, індивідуальні консультування батьків психологом з метою вирішення труднощів і проблем розвитку дітей тощо.

– рівень досягнень виконання дитиною навчальних програм;

– проведення родинних свят, батьківських зборів, днів відчинених дверей; робота консультпунктів;

вирішення питань подальшого функціонування НВК №10.

Проблеми, над якими продовжує працювати педагогічний колектив НВК № у взаємодії  з батьками:

– підвищення психолого – педагогічної культури батьків;

– формування позитивно-емоційного ставлення батьків до педагогів;

– індивідуальний підхід до роботи з сім’ями вихованців НВК;

-запобігання булінгу в закладі освіти,

– пропаганда дошкільної освіти в соціумі.

Моральне та матеріальне стимулювання працівників

 Працівникам-ювілярам  закладу , кому виповнилось 50 років та 60 років – О.ЯРОШ, Н.ДРИК, З.ЛОГАЦЬКІЙ, Л.БУЛАН, І.ВІТКОВСЬКІЙ) за сумлінну працю порушено клопотання про їх нагородження грамотами, Подяками  управління освіти, це  погоджувалось з профспілковим  комітетом  закладу.

Щодо оздоровлення працівників, то слід відмітити, що всім працівникам згідно графіку відпусток надається щорічна основна відпустка і додаткові відпустки у літній період або в зручний для них час, як цього і вимагають нормативні документи

            За активну громадську діяльність у житті територіальної громади та з нагоди 46 річниці Дня міста Вараш вихователь Н.МАСЛЯНКО була нагороджена  Грамотою виконавчого комітету Вараської міської ради.

Особливо приємним стало нагородження вихователя з багаторічним стажем Оксани ТРОЦЬКОЇ Подякою МОН за сумлінну та багаторічну працю, плідну педагогічну діяльність, високі досягнення у навчанні та вихованні дітей.

З нагоди Дня працівника освіти за сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання службових обовязків, вагомий особистий внесок у розвиток освіти Рівненщини грамотою управління освіти РОДА була нагороджена вихователь Людмила РИБЧИНЧУК.

З нагоди 8 березня за сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання службових обовязків грамотою міського голови  була нагороджена директор Алла САКОВЕЦЬ.

Організація харчування дітей  

            У нашому закладі простора і світла кухня з усім необхідним сучасним обладнанням. Щодня  у кімнаті для видачі їжі харчоблоку та приймальних кімнатах кожної групи для батьків обов’язково розміщуються  меню із зазначенням виходу готових страв ( для  дітей, які потребують безглютенового та безлактозного харчування, щоденно є окреме меню). Батьки мають змогу ознайомитися з режимом роботи групи, графіком видачі їжі і  специфікою   харчування дошкільнят. А на сайті нашого закладу у розділі «Смачна сторінка» розміщені сезонні перспективні двотижневі меню, перспективне двотижневе меню для дітей, які потребують безглютенового та безлактозного харчування, інша цікава для батьків інформація про харчування дітей.

У закладі виховується троє дітей, які за медичним показами (батьки надали  відповідну довідку ЛКК) повинні отримувати безглютенове/безлактозне харчування.  Увесь персонал груп № 3 і 11 ознайомлений з питаннями гігієнічного та естетичного виховання дітей під час такого особливого харчування.  У кожної дитини закріплене  постійне  місце  за столом. Помічник вихователя кладе на  одне із блюдець дуже незвичайний хліб – це безглютеновий хлібець (рисовий, гречаний або рисово-кукурудзяний). Для дітей, які потребують безглютенового\безлактозного харчування, використовують окремий посуд, який помічник вихователя бере з собою на харчоблок разом з великою каструлею для першої страви для усіх інших діток.    Для перенесення їжі для цих дітей навіть посуд окремий у групі є, він спеціально передбачений лише для дітей, які потребують безглютенового та безлактозного харчування,  він по-іншому промаркований та зберігається окремо.  Харчування у дошкільному підрозділі нашого НВК № 10  різноманітне та збалансоване. Кожного дня діти отримують овочі, фрукти, м’ясні та молочні продукти. Найбільше наші дошкільнята полюбляють український борщ, картопляне пюре з котлетою.

       Також маємо окреме двотижневе меню для дітей для безлактозного та безглютенового харчування. Продукти в заклад завозяться доброякісні,  без порушення санітарних норм та технології їх  зберігання. Видача їжі з харчоблоку проводиться згідно графіку і віку дітей.

Зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази закладу

Адміністрація закладу щороку веде планомірну роботу щодо зміцнення матеріально-технічної бази закладу. Фінансово-господарська діяльність НВК здійснювалась згідно бюджетного фінансування та кошторисів закладу на 2019 і 2020 роки, залучалась благодійна допомога спонсорів та батьків.

Вчасно, з відкритим обговоренням з колективом закладу та батьківською громадськістю, формувались бюджетні запити на наступний рік по закупівлі медикаментів, меблів, придбаннї будівельних матеріалів, господарчих товарів, канцелярських товарів  і т.д.

Реальні потреби закладу були значно більші (по КЕК 2210 на суму 986 738,96 грн, по КЕК 3100 на суму 528 046,00 грн), але при перегляді цих запитів  в управлінні освіти, фінансовим управлінням Вараської міської ради відбуваються певні обмеження і завжди зменшується кількість коштів, які ми планували отримати. Тому у підсумку для закладу по КЕК 2210 виділено 172150,00 грн., по КЕК 3100 – 43357,00 грн.    92000,00 для поточного ремонту, 50000,00 грн. для ремонту сан-технічного обладнання, 30000,00 грн було виділено на облаштування  майданчика для збору сміття, 10494,00 -на облаштування  зливних систем та оцинковку балконів.

Надважлива складова Нової української школи – це новий освітній простір, який має створювати необхідний настрій у дитини, аби вона хотіла вчитися, пізнавати світ у цікавій інтерактивній формі. Цього року на його створення держава і місцева влада виділили нашому закладу 17 450,00 грн. на придбання дидактичних матеріалів для НУШ.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2017 року № 88 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в закладах дошкільної освіти спрямовується Субвенція (крім закладів дошкільної освіти (ясел-садків) компенсуючого типу, будинків дитини, закладів дошкільної освіти (дитячих будинків) інтернатного типу), закладів загальної середньої освіти (крім спеціальних шкіл, санаторних шкіл, навчально-реабілітаційних центрів), закладів професійної (професійно-технічної) освіти державної та комунальної власності, а саме дітям сліпим та із зниженим зором, глухим та із зниженим слухом, з тяжкими порушеннями мовлення, із затримкою психічного розвитку, з порушеннями опорно-рухового апарату, з порушенням інтелектуального розвитку, із складними порушеннями розвитку (у тому числі з розладами аутичного спектру).

На інклюзивні групи НВК № 10 уже третій рік (на відміну від інклюзивних груп в інших закладах дошкільної освіти Вараської міської ради):

– не спрямовується субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в закладах дошкільної освіти, оскільки НВК фінансується по коду закладів загальної середньої освіти.

За рахунок субвенції в НВК № 10 не здійснюється оплата таких видатків:

– проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг), що визначені індивідуальною програмою розвитку,  особам з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних групах закладів дошкільної освіти;

– придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, що дають змогу опанувати навчальну програму, для осіб з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних групах закладів дошкільної освіти.

Влітку 2020 року в НВК № 10   розпочаті і плануються завершитись такі основні види ремонтних робіт:

за бюджетне фінансування:

–   проводиться  поточний ремонт методичного кабінету, ресурсної кімнати ( фарбування стін, заміна лінолеуму, встановлення  і заміна 7 дверей, в тому числі 2 шт. для протипожежних виходів в підвалі),облаштування туалету для дітей з ООП в ресурсній кімнаті (укладання облицювальної плитки, встановлення   спеціальної сантехніки тощо) .

–    проводиться  підготовка закладу до ОЗП,

–   силами працівників закладу виконуються   поточний ремонт кабінету психолога, облаштування кабінету для музкерівників і інструктора з фізкультури .

Своїми силами, за допомогою   працівників  кухні, пральні, пофарбовано   всі МАФи, смітники, хвіртки і ворота, замінено лінолеум у 2-му класі, роздягалка групи №5, медичний кабінет.

               Для зміцнення матеріально-технічної бази   вжито таких заходів:

За рахунок бюджетного фінансування закладу:

Закуплено  фарби, інші будматеріали,   миючі та дезинфікуючі засоби, господарчий інвентар- ножі, дошки кухонні, віники тощо, посуд, 2 килими, комп’ютерну техніку-  монітори і принтери, лінолеум, плінтуса,  канцтовари, сантехнічне і електричне обладнання, спецодяг (фартухи), тачка, кущоріз, 2 пилосмоки, 3 праски, столи і стелажі, плівка для ламінування, шкільні журнали,  папір, мішковину, «нетканку»,   проведено підписку педпреси , придбано сервер для бухгалтерії, сушильну машину, поверхню для смаження, планується ще закупити бензин, постіль, медичні рукавички, маски, безконтактні термометри, дидактичні матеріали для НУШ тощо. 

  Виконано поточні ремонти технологічного обладнання кухні,  комп’ютерної техніки.    

        За  рахунок   спонсорської та батьківської благодійної допомоги закладу:

–  з вересня 2019 року по грудень 2019 року отримано на суму  27849,00 грн.

Дотримання вимог охорони дитинства,  охорони праці, безпеки життєдіяльності 

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педагогічного колективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти», затвердженого наказом МОН України  від 01.08.2001р. № 563 (із змінами), згідно з наказом МОН України від 20.11.2006 року.

Організація роботи з охорони праці в НВК №10 – це підготовка, прийняття та реалізація рішень щодо втілення організаційних, технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на створення безпечних умов праці, навчання, збереження здоров’я та працездатності працівників, учнів, вихованців у трудовій та освітній діяльності. 

            Організація роботи з охорони праці та відповідальність за її загальний стан покладається персонально на директора закладу А.САКОВЕЦЬ.  Функцію служби охорони праці в 2019 і 2020 роках наказом по закладу покладено на  вихователя-методиста М.ЗОЛОТАРЬОВУ. 

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності планується у річному плані на навчальний рік і складається із заходів, де передбачається навчання та перевірка знань з охорони праці, проведення перевірок знань, інструктажів, розробка, періодичний перегляд посадових і робочих інструкцій, профілактичні та інші організаційні заходи, що спрямовані на підвищення рівня безпеки учасників навчально – виховного процесу, визначення потреби у новому обладнанні, матеріально-технічних засобах безпеки та санітарно-побутовому обслуговуванні. Разом з тим, у колективному договорі передбачені комплексні заходи щодо забезпечення в закладі вимог охорони праці.

  Щомісяця в останній понеділок місяця у закладі проходить День охорони праці, який також передбачений у річному плані.

Відповідно до вимог нормативних документів у закладі розроблена відповідна документація з питань дотримання безпеки життєдіяльності та охорони праці. Розроблені і затверджені посадові, робочі  інструкції, інструкції  з охорони праці для всіх категорій працівників. 

Наказом по закладу створена комісія по розслідуванню нещасних випадків. У разі виявлення факту НВ проводиться відповідне розслідування. Ведеться журнал реєстрації нещасних випадків з учасниками навчально-виховного процесу. Наявні  та правильно ведуться протоколи перевірки знань персоналу з охорони праці.  Виконання приписів СЕС, пожежної охорони, охорони праці здійснюється  за наявності коштів.

 На початку навчального року оформляються всі необхідні акти-дозволи на проведення навчальних занять у кабінетах і шкільних приміщеннях підвищеної небезпеки, дозвіл СЕС, паспорт санітарно-технічного стану. 

Перед початком навчального року серед учасників освітнього процесу організовано проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності, проводиться огляд технічного стану будівель і споруд.

Згідно до вимог нормативних документів реєструються вступний, повторний, позаплановий, цільовий інструктажі з охорони праці, ЦЗ, ППБ, ПТЕ, безпеки життєдіяльності для працівників і учнів.

Журнали реєстрації інструктажів для працівників закладу знаходяться у кабінеті директора і завідувача господарства.

             Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності планується у річному плані на навчальний рік і складається із заходів, де передбачається навчання та перевірка знань з охорони праці, проведення інструктажів, розробка, періодичний перегляд посадових інструкцій, профілактичні та інші організаційні заходи, що спрямовані на підвищення рівня безпеки учасників навчально – виховного процесу, визначення потреби у новому обладнанні, матеріально технічних засобах безпеки та санітарно побутовому обслуговуванні. Разом з тим, у колективному договорі  передбачені комплексні заходи щодо забезпечення охорони праці.

            Щороку у закладі проводяться заходи з учнями, вихованцями. Так, у 2019-2020 навчальному році пройшли:

–  з 21.10.2019 по 25.10.2019  «Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності»;

–  з 11.11.2019  по 15.11.2019  «Тиждень безпеки дорожнього руху».  

       Всі заходи пройшли цікаво, інформативно та з користю. Працівники та вихованці визначили для себе  максимум користі, знання та навички, набуті під час Тижня  можна завжди можна використати в побуті.

         Щорічно проводяться збори трудового колективу за підсумками роботи за рік, де директор НВК №10 аналізує та підсумовує заходи з охорони праці.

            Відповідно до вимог нормативних документів у закладі розроблена відповідна документація з питань дотримання безпеки життєдіяльності та охорони праці. Розроблені і затверджені посадові, робочі  інструкції, інструкції  з охорони праці для всіх категорій працівників і по видах роботи. 

        Журнали реєстрації інструктажів для учнів знаходяться у заступника директора з навчальної роботи.

           Учителі-класоводи, учителі фізичного виховання проводять з учнями первинні інструктажі на початку навчального року та семестру, перед початком практичних робіт, виконанням відповідних вправ, перед початком кожного розділу навчальної програми з фізичного виховання.

           Записи про проведення інструктажів фіксуються в класних журналах та журналах реєстрації інструктажів з окремих предметів, що зберігаються в кабінетах. Основні навички збереження здоров’я, правил поведінки формуються в учнів у процесі вивчення  предмету «Основи здоров’я».

           Велика робота з учнями і дітьми ведеться педагогами щодо профілактики дитячого травматизму.             

Учителями-класоводами на початку навчального року з учнями проводиться вступний інструктаж, про що свідчить запис у класних журналах на окремій сторінці згідно з Положенням про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти (Наказ МОН України  від 01.08.2001 року № 563), бесіди з правил безпечного користування електроприладами, при поводженні з джерелами струму, з правил безпеки з вибухонебезпечними предметами, з правил безпеки на воді, попередженню отруєння дітей, з протипожежної безпеки, з правил дорожнього руху, поточні бесіди з профілактики всіх видів дитячого травматизму. Тематика та дата проведення бесід фіксуються в класних журналах. Напередодні канікул з учнями проводяться  бесіди з попередження травматизму в дні шкільних канікул.

            Дане питання часто розглядається  на виробничих нарадах, загальних та класних батьківських зборах, засіданнях загального батьківського комітету.

          Згідно з річним планом роботи у закладі проводиться місячник  «Увага! Діти на дорозі!» (вересень), Тиждень знань пожежної безпеки (жовтень). Стали традиційними заходи із залученням спеціалістів-інспекторів ДАІ,  лікарів СМСЧ-3.

               Всі діти, учні та працівники закладу забезпечені ватно-марлевими пов’язками з ЦЗ.

            На виконання Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти  України, затверджених  Наказом МОН   від 15.08.2016  № 974 та з метою підтримання необхідного рівня пожежної безпеки протягом 2019 року в НВК №10   проведено ряд заходів щодо дотримання вимог, правил  протипожежної безпеки, а саме:

– посадові особи, що пройшли навчання і перевірку знань з пожежної безпеки у 2019 році:

•завідувач господарства РЕЧУН Юлія Володимирівна,  протокол  про перевірку знань № 25 від 18.10.2019,

•директор САКОВЕЦЬ Алла Євгеніївна,  протокол про перевірку знань № 33 від 13.12.2019.

– проведено навчання  і перевірку знань з пожежної безпеки з усіма працівниками  закладу  згідно плану,

– розроблена і затверджена від 01.09.2017 Інструкція про дії працівників НВК № 10 на випадок пожежі .

– на кожному робочому місці розміщені таблички з відповідальними працівниками за пожежний стан в кожному приміщенні;

– у закладі наявні 4 плани евакуації дітей і персоналу НВК № 10, які розміщені на кожному поверсі.

            Заклад повністю забезпечений первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками).Наявні, повірені  і всі в робочому стані  24 вогнегасники ВК- 3,5. Технічне обслуговування вогнегасників проводилось у два етапи 06.11.2019 ( 12 штук) та 27.11.2019 (12 штук) , всього на суму -2107,51 грн.

На всіх розетках в усіх приміщеннях  наклеєна помітка  220 В.

– проведено замір опору ізоляції електрообладнання харчоблоку і пральні, (протоколи № 4728, №4730 від 24.10.2019) на суму  7000,00 грн.

• у грудні 2019 року проведено протипожежні об’єктові тренування з питань ЦЗ з працівниками закладу та дітьми на випадок виникнення пожежі (перевірка рівня набутих працівниками практичних  знань, умінь та навичок з питань пожежної безпеки).

        У 2019 році з усіма працівниками проведено такі  інструктажі з протипожежної безпеки:

– повторний по ППБ  від 02.01.2019 ,

– цільовий  про посилення ППБ  у весняно-літній період від 11.03.2019,

– цільовий  про посилення ППБ  в осінньо-зимовий період від 20.09.2019,

– цільовий  про посилення ППБ  під час зимових свят від 03.12.2019.

У 2019-2020 роках видані відповідні накази по ППБ:

•          Про посилення ППБ в весняно-літній період 2020 року;

•          З питань ЦЗ і безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу;

•          Щодо дотримання вимог безпеки життєдіяльності та особливостей організації освітнього процесу в НВК №10 з 01.09.2020 під час проведення зовнішніх ремонтних робіт;

•          – Про посилення ППБ в осінньо-зимовий період 2019-2020 рр.;

•          Щодо безпечної поведінки під час надзвичайних ситуацій в осінньо-зимовий період 2019-2020 рр;

•          Щодо безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу під час зимових свят і канікул;

•          Щодо дотримання вимог ППБ під час новорічних і різдвяних свят;

•          З питань безпеки життєдіяльності під час пожежі та евакуації (у звязку з випадком масової загибелі людей в економічному коледжі в місті Одесі  ;

•          Про призначення відповідальних за протипожежний стан приміщень НВК №10 у 2020 році ;

            В щоденниках учнів 2- 4 класів наявний план – схема евакуації із закладу.

          На виконання припису інспектора Вараського міського сектору Головного управління ДСНС України у Рівненській області про усунення порушень вимого законодавства у сфері цивільного захисту техногенної та пожежної безпеки №18  від 14 червня 2019 року з метою оповіщення дітей і персоналу у листопаді 2019 року фірмою «Імбекс» розроблений проект та виготовлена документація  на «Капітальний ремонт «Автоматичної системи пожежної сигналізації та оповіщення людей про пожежу» шифр робочого проекту 31.09.19 ПС на суму 29 760,00 грн.

            На виконання Припису про усунення порушень вимого законодавства у сфері цивільного захисту техногенної та пожежної безпеки №18 від 15 червня 2019 року влітку 2020 року  планується встановити 2 протипожежних захисних дверей у підвалі.

               На виконання Припису про усунення порушень вимого законодавства у сфері цивільного захисту техногенної та пожежної безпеки № 372 від 16 грудня 2019 року ФОП НАПРИМЄРОВ згідно договору № 557 від 24.12.2019 на суму 53736,00 грн  демонтував на стелях у загальних коридорах НВК № 10 пожежонебезпечну «вагонку» і замінив її на негорючі підвісні стелі.

Працівниками Національного університету водного господарства та природокористування у 2018 році було проведено технічне обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж НВК № 10 та підготовлено відповідний звіт. Згідно даного звіту було встановлено, що будівля НВК № 10 Вараської міської ради знаходиться в незадовільному стані, що могло нести загрозу життю та здоров’ю  учасників освітнього процесу закладу. За рекомендаціями науково-дослідної лабораторії експлуатаційної надійності будівель і споруд з 2018 року було закрито площадки і сходи зовнішніх евакуаційних виходів НВК № 10, що порушувало Правила пожежної безпеки в Україні, розділ ІІІ, п.2.23, про що свідчили неодноразові приписи НВК № 10 про усунення порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Головного управління ДСНС України в Рівненській області.

Тому на виконання цих Приписів та Звіту в 2019 році засновник- Вараська міська рада- виділила необхідні кошти  і згідно договорів:

– від 29.08.2019 № 313 між управлінням освіти виконавчого комітету Вараської міської ради та ТОВ «Будівельна компанія «Полісся БудМонтаж» Штукатурні роботи в Навчально-виховному комплексі «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І ступеня» №10 Вараської міської ради Рівненської області,– від 29.08.2019 № 312 між управлінням освіти виконавчого комітету Вараської міської ради та ТОВ “КБК РУБІКОН” Фарбування будівлі Навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І ступеня» №10 Вараської міської ради Рівненської області,– від 30.08.2019 № 315     між управлінням освіти виконавчого комітету Вараської міської ради та ТОВ «Будівельна компанія «Полісся БудМонтаж» Монтаж риштовання фасадів  в Навчально-виховному комплексі «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І ступеня» №10 Вараської міської ради Рівненської області.

– проведено необхідні зовнішні ремонтні фасадні роботи, після чого всі аварійні виходи на І і ІІ поверхах були відкриті для використання учасниками освітнього процесу.

           На фасаді закладу біля гр 1 зі сторони головного заїзду до закладу у 2019 році встановили вказівний знак  пожежного гідранту .

           Систематично з дітьми дошкільного віку та з учнями початкової школи проводяться тематичні бесіди, ігри під час Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності «Вогонь- друг, вогонь – ворог», «Причини виникнення пожеж». Розроблено систему планування на місяць  сюжетно-рольової гри «Пожежники».

          З учнями початкових класів проведено КВК «Іскру гаси до пожежі»

Протягом 2019-2020 навчального року  зафіксовно 6 випадків дитячого травматизму: 4 випадки з вересня по грудень 2019 року та два випадки за 2020 рік. А також 4 випадки дорослого побутового травматизму: по два випадки у 2020 році та з вересня по грудень 2019 року. 

Дотримання санітарно-гігієнічних норм 

       Розташування,облаштування та інша організаційна робота НВК №10 проводиться згідно Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів . На кожну вікову групу розроблено і затверджено розпорядок дня. В закладі дотримується повітряно-теплові вимоги, режим освітлення, санітарно- гігієнічні  вимоги щодо утримування територіі та приміщень , санітарно – гігієнічні вимоги до організаціі фізичного виховання, санітарно -гігієнічні вимоги до особистоі гігієни дітей та персоналу, вимоги до медичного облуговування дітей. Харчування проводиться згідно норм харчування у навчальних та дитячих закладах, затвердженою постановою Кабінетів Міністрів Украіни.

Дотримання вимог  протипожежних норм  

Адміністрацією протягом року проводилась відповідна робота з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, ППБ, видано ряд наказів, які  стабілізують роботу структурних підрозділів, щоб перебування дітей і працівників у закладі було безпечним та приємним:

 „Про організацію охорони життя і здоров’я дітей”,

„ Про призначення відповідальних за протипожежний стан приміщень і обладнань”,

„ Про призначення відповідальних за огляд стану будівлі”тощо.

            При прийнятті на роботу чи переведенні на іншу посаду кожен працівник НВК № 10 знайомиться  з  посадовими і робочими інструкціями,  інструкціями по охороні життя і здоров’я  дітей, інструкціями з ОП,   з ППБ, з  техногенної безпеки, санітарно-гігієнічними правилами і вимогами та відповідними нормативними документами, після чого здають іспит по ЦЗ, ППБ, ОП та безпеці життєдіяльності  з обов’язковим допуском до самостійної роботи членами комісії.

            Обслуговуючий персонал протягом року згідно графіка складав іспити з ППБ, ЦЗ, ОП та безпеки життєдіяльності, педагогічні працівники такі іспити складають 1 раз у 3 роки.

Щоквартально в закладі проводились інструктажі з ППБ, ОП, планові інструктажі з безпеки життєдіяльності  у відповідності з графіком проведення інструктажів, у разі потреби – позапланові.

У закладі кожен останній понеділок місяця проводився День ОП, під час якого комісія робила огляди по закладу і контролювала дотримання працівниками вимог безпеки життєдіяльності, ППБ, вимог охорони життя і здоров’я дітей, чи створені в групах, класах безпечні умови для перебування як дітей, так і працівників.

Згідно припису пожежника в закладі облаштовується пожежний щит для якого закупляється інвентар:

–          Вогнегасники ВП-5 – 5 шт.;

–          Кошма – 1 шт.;

–          Лом- 1шт.;

–          Багор – 1шт.;

–          Сокира -2 шт.

Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності   закладу

          Реагування керівника на зауваження та пропозиції, викладені батьками, радою, представниками інших органів громадського самоврядування,   були своєчасні та результативні.

            Адміністрацією закладу на належному рівні ведеться робота щодо звернення громадян з дотриманням вимог Закону України “ Про звернення громадян”.  А саме:

– видано  наказ  “ Про організацію роботи із зверненнями громадян”

– затверджено графік особистого прийому громадян адміністрацією закладу та призначена відповідальна особа, яка веде облік цих звернень.

           В закладі:

·         Створені умови для реалізації конституційних прав громадян на письмові та усні звернення.

·         Своєчасно вживаються заходи щодо практичного розв’язання питань, порушених громадянами.

·         Ведеться роз’яснювальна робота по ознайомленню з графіком прийому громадян директором.

Проблемні питання, які здебільшого порушують батьки на прийомі, вирішується  директором оперативно.

Кількість звернень громадян  станом на 01.01.2020

Наказ про  особу, відповіда-льну за діловодство Графік особистого прйому Наявність нормативних документів Журнал реєстрації пропозицій, заяв і скарг Журнал обліку особистого прийому громадян Кількість письмових звернень Кількість звернень особистого прийому Всього звернень, з них:   Трудове законодавство Працевлаштування Організація навчально-виховного процесу Особисті питання Різне Додержання термінів при розгляді звернень Належний зміст відповіді Додержання графіка прийому громадян
+ + + + + 9 40 49 2 39 3 5 + + +