Навчально-виховний комплекс "дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І ступеня" №10

Колективний договір між адміністрацією та ПК НВК № 10 Вараської міської ради на 2018-2020 роки

                                                                                         Обговорено і схвалено

                                                                                         на загальних зборах

                                                                                         працівників НВК № 10

                                                                                         Вараської міської ради

 

                                                                                         Протокол № 02  від 11.06.2018

 

Голова профспілкового комітету

НВК № 10 Вараської міської ради

                                    

                                            О.МІЦЮК

                   Директор НВК № 10

                   Вараської міської ради

 

                                               А.САКОВЕЦЬ

 

                   

 

  Розділ 1.

 Загальні положення

1.1.Сторонами цього колективного договору є:   

                                                                    

Адміністрація навчально-виховного комплексу «дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школи І ступеня» № 10 Вараської міської ради   Рівненської області в особі директора НВК № 10 САКОВЕЦЬ Алли Євгеніївни з однієї сторони, та профспілковий комітет навчально-виховного комплексу «дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школи І ступеня» № 10 Вараської міської ради   Рівненської області, як представник інтересів працівників закладу, в особі голови профспілкового комітету НВК № 10 МІЦЮК Оксани Петрівни, з другої сторони.

1.2.Колективний договір укладено на основі чинного законодавства України, прийнятих сторонами зобов’язань і є локальним правовим актом, який регулює виробничі, освітні, трудові і соціально-економічні відносини на основі узгоджених інтересів працівників та адміністрації закладу.

1.3.Положення цього колективного договору  поширюються на всіх працівників закладу   незалежно від членства в профспілці і є обов’язковими як для керівника НВК № 10, так  і для інших працівників закладу.

Керівник та голова профспілкового комітету  закладу доводять  до відома працівників текст колективного договору у двотижневий термін від дня його підписання, забезпечують гласність його виконання. Адміністрація зобов’язується, приймаючи на роботу нових працівників, знайомити їх з текстом колективного договору, що засвідчує працівник своїм підписом.

1.4.Сторони підтверджують реальність забезпечення прийнятих та узгоджених зобов’язань, обов’язковість  умов даного договору.

1.5. Адміністрація  НВК № 10 визнає профспілковий комітет НВК № 10  представником працівників- членів трудового колективу в питаннях   трудових і соціально-економічних відносин.

1.6. Профспілковий комітет НВК № 10 зобов’язується сприяти ефективній роботі закладу властивими профспілці методами та засобами.

1.7.Колективний договір на 2018-2020 роки набуває чинності з моменту підписання представниками сторін і діє до укладання нового Договору  або перегляду цього.

1.8.За спільною домовленістю сторін до Договору  можуть вноситися доповнення або зміни, при цьому вони не повинні погіршувати умови праці, трудових і соціальних гарантій, передбачених законодавством і цим Договором.

Пропозиції однієї із сторін є обов’язковими для розгляду іншою стороною.

Зміни, що випливають із змін чинного законодавства та галузевих угод, вносяться без проведення переговорів, інші зміни та доповнення або припинення дії Договору- тільки після переговорів сторін у такому порядку:

-одна із сторін повідомляє іншу сторону та вносить сформульовані пропозиції щодо внесення змін до  Договору;

-у семиденний строк  сторони утворюють робочу комісію і розпочинають переговори;

-після досягнення згоди сторін щодо внесення змін оформляється відповідний протокол.                                                                                                                                1.9.Невід’ємною частиною Договору є додатки до нього:

– Склад спільної комісії адміністрації та профспілкової організації НВК № 10 Вараської міської ради щодо контролю за ходом виконання Договору на  2018-2020 роки (додаток  1);

-перелік професій і  посад працівників, які мають право на додаткову відпустку за особливий характер праці (додаток  2);

-перелік професій і посад, які мають право на щорічну додаткову відпустку за роботу з важкими і шкідливими умовами праці (додаток 3);                                                                                                                                                                        

-перелік професій і посад працівників, на  яких встановлюється додаткова оплата праці за роботу в нічний час (додаток 4);

-перелік професій і посад працівників, зайнятих на роботах з важкими та шкідливими умовами праці та розмір доплати (додаток 5);

-перелік  професій і посад працівників, яким видається  безкоштовно одяг, спецвзуття  (додаток  6);

– перелік документів, які погоджуються профспілковим комітетом закладу та підтверджуються підписом та печаткою (додаток 7).

1.10. Профспілковий комітет у семиденний термін  з дня підписання колективного договору подає його на повідомну реєстрацію.

1.11.Адміністрація НВК № 10 у двотижневий термін з дня його реєстрації забезпечує профспілковий комітет текстами договору (змін).

1.12.Сторони розпочинають переговори щодо укладання нового Договора (змін)не пізніше, ніж за три місяці до закінчення дії даного Договору.

1.13. Після закінчення строку дії колективний договір зберігає чинність до того часу, поки сторони не укладуть новий або не переглянуть чинний.

 

Розділ 2. 

Забезпечення стабільності роботи і розвитку закладу       

2.1.Сторони Договору домовились:

2.1.1.Протягом дії  Договору спрямовувати свою роботу на забезпечення умов, необхідних для виконання Закону  України «Про освіту» та інших законів щодо галузі освіти.

2.1.2.Не приймати в односторонньому порядку рішень із основних питань роботи закладу, трудових, економічних, соціальних та культурних прав та інтересів працівників освіти.                                                                                                                                                         2.1.3.Упереджувати виникнення колективних трудових спорів, а у разі їх виникнення – прагнути до розв’язання шляхом взаємних консультацій, переговорів відповідно до Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)».

 2.2.Адміністрація  НВК № 10 зобов’язується:

 2.2.1.Виходячи з обсягів фінансування закладу, забезпечувати ефективну і стабільну діяльність та розвиток НВК № 10 з дотриманням чинного законодавства.

2.2.2.Сприяти організації курсової перепідготовки, інших форм підвищення кваліфікації педагогічних кадрів закладу у відповідності з графіком атестації педагогічних працівників згідно вимог чинного законодавства.

2.2.3.Формувати мережу дошкільних груп, класів, гуртків та груп продовженого дня, виходячи із запитів батьків та обсягів фінансування закладу, дотримуючись чинного законодавства.

2.2.4.Вживати заходів для недопущення приватизації, перепрофілювання, використання не за призначенням закладу.

2.2.5. За сприяння управління освіти реалізувати право закладу на самоврядування, яке передбачає:

-самостійне вирішення питань освітньої, методичної, економічної і фінансової діяльності в межах чинного законодавства;

-визначення змісту компонента освіти, що надається закладу понад визначений державою обсяг.

2.2.6.На письмову вимогу надавати голові профспілкового комітету закладу інформацію  щодо стану  фінансування  закладу та заборгованості із заробітної плати.

2.2.7.Розглядати вимоги  профспілкового комітету стосовно керівника закладу, який своїми діями або бездіяльністю порушує  законодавство про працю, Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», умови колективного договору у відповідності до чинного законодавства.

2.2.8.Своєчасно інформувати профспілкову сторону про результати розгляду її пропозицій, запитів і звернень щодо поліпшення роботи закладу.

2.2.9. Розглядати вимоги Профспілки щодо колективного трудового спору та повідомляти їх представників про свою ухвалу. Розбіжності щодо встановлення чи невиконання умов Договору можуть бути  врегульовані безпосередньо сторонами.

 2.3. Профспілковий комітет НВК № 10 зобов’язується:                                                                            

2.3.1.Сприяти зміцненню трудової дисципліни в колективі закладу, збереженню, впорядкуванню та ефективному використанню навчально-матеріальної бази для створення належних умов для праці.

2.3.2.Організувати збір та узагальнення пропозицій та звернень працівників із питань поліпшення діяльності закладу,  доводити їх до  управління освіти, інформувати трудовий колектив про вжиті заходи.

2.3.3.Вирішувати питання трудових і соціально-економічних відносин у трудовому  колективі у повній відповідності з законодавчими актами в галузі освіти та Угодами всіх рівнів разом зі стороною засновника шляхом взаємних консультацій.

                                           

Розділ 3. 

 Забезпечення зайнятості працівників

 3.1. Адміністрація  НВК № 10 зобов’язується:

 3.1.1.Рішення про скорочення чисельності або штату працівників приймати не пізніше ніж за три місяці  до намічених дій з економічним обґрунтуванням та заходами забезпечення зайнятості працівників, що вивільняються. Про зазначені рішення  профспілковий комітет повідомляється письмово не пізніше, ніж за три місяці. Трьохмісячний період використовувати для здійснення роботи, спрямованої на зниження рівня скорочення чисельності працівників. Невиконання цієї умови є підставою для профспілкового комітету не погодитися на запровадження змін у ті строки, які пропонуватимуться адміністрацією.

Про новi або змiну дiючих умов оплати працi в бiк погiршення повідомляти працiвників не пiзнiше як за два мiсяцi до їх запровадження або змiни ( ст. 103 КЗпП).

3.1.2.При звільненні працівників за скороченням чисельності або штату здійснювати всі виплати, передбачені чинним законодавством.

3.1.3.На вимогу профспілкового комітету надавати інформацію про наявність  у закладі   вільних робочих місць, забезпеченість працівників роботою  в обсязі тарифних ставок, про надання тривалих (понад 7 днів) неоплачуваних відпусток, про переведення працівників на неповний робочий день або неповний робочий тиждень.

3.1.4. Не приймати на роботу в заклад нових працівників, якщо фахівці, які працюють  за безстроковим трудовим договором, не забезпечені повним тижневим навантаженням, тарифними ставками.

3.1.5. Укладати строкові договори у випадках, коли трудові договори не можуть бути укладені на невизначений строк, з урахуванням характеру наступної роботи або умов її виконання, або інтересів працівника.

3.1.6. Застосовувати контрактну форму трудового договору для працівників, які виявили бажання працювати за контрактом.

3.1.7.У випадках, передбачених законодавством, звільнення працівників з ініціативи адміністрації здійснювати за попередньою згодою з профспілковим комітетом.

3.1.8. Залучати до викладацької роботи керівних, педагогічних працівників даного   закладу освіти, інших закладів, установ, організацій на умовах погодинної оплати праці лише за умови забезпечення штатних педагогічних працівників навчальним навантаженням в обсязі не менше відповідної кількості годин на ставку.

3.1.9.Вивільнення працівників здійснювати лише після використання усіх можливостей забезпечити їх роботою на іншому місці, в т.ч. за рахунок звільнення сумісників, ліквідації суміщення і т.п.

3.1.10.Надавати працівникам, попередженим про наступне їх вивільнення, час  для пошуку роботи у відповідності до чинного законодавства.

3.1.11.Забезпечити працівникам, що вивільнені на підставах п.1 статті 40 КЗпП України, протягом двох років переважне право на укладання трудового договору (повторне прийняття на роботу – стаття 42-1 КЗпП України) у разі виникнення потреби прийняття на роботу у заклад  працівників аналогічної професії, кваліфікації.

3.1.12. З метою створення працівникам відповідних умов праці, які б максимально  сприяли зарахуванню періодів трудової діяльності до страхового стажу для призначення відповідного виду пенсії:

-при звільненні педагогічних працівників вивільнені години, ставки  розподіляти у першу чергу між тими працівниками, які мають неповне тижневе навантаження та  відповідну кваліфікацію;

– приймати на роботу нових працівників з числа обслуговуючого персоналу у разі забезпечення роботою з повним робочим часом працюючих аналогічних спеціальностей, посад.

3.1.13.При припиненні трудового договору з підстав, зазначених у пункті 6 статті 38 (відмова працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом з підприємством, установою, організацією, а також відмова від продовження роботи у зв’язку  із зміною істотних умов праці) та пунктах 1,2 і 6 статті 40   КЗпП України (змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації скорочення чисельності або штату працівників;  виявлення невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, які перешкоджають продовженню даної роботи; поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу) працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі середнього місячного заробітку, у разі призову або вступу на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову ) службу (пункт 3 статті 36 КЗпП України)- не менше двомісячного середнього заробітку; внаслідок порушення власником або уповноваженим  ним органом законодавства про працю, колективного чи трудового договору (стаття 38 і 39) – у розмірі не менше тримісячного середнього заробітку.

 3.2. Профспілковий комітет НВК № 10 зобов’язується:                                                                                              

3.2.1. Вести роз’яснювальну роботу з питань трудових прав та соціального захисту працівників, які підлягають вивільненню.

3.2.2. Забезпечувати захист вивільнюваних працівників згідно з чинним законодавством. Контролювати надання працівникам переважного права залишення на роботі відповідно до cтатті 42 КЗпП  України.

3.2.3. Контролювати своєчасність затвердження управлінням освіти штатного розпису, робочого навчального плану закладу, на підставі яких визначається кількість робочих  місць працівників.

3.2.4. Не знімати з профспілкового обліку вивільнених працівників до моменту їх працевлаштування (крім випадків подання особисто заяви про зняття з обліку).

Розділ 4.

Робочий час

 4.1. Сторони Договору домовились:                                                                                                   

4.1.1. При регулюванні  робочого часу в НВК № 10  сторони виходять із того, що тривалість роботи не може перевищувати 40 годин на тиждень.                                     

4.1.2.Протягом дії цього колективного договору заклад працює в режимі п’ятиденного робочого тижня з двома вихідними днями.                                                                  

4.1.3. Перелік професій і посад працівників, які мають право на додаткову відпустку за особливий характер праці, додається (додаток 2).

4.1.4.Про зміну режиму роботи закладу, встановлення або скасування неповного робочого часу працівник повідомляється не пізніше ніж за два місяці.

4.1.5.Залучати учителів, які здійснюють індивідуальне навчання дітей за медичними показами, до виконання іншої організаційно-педагогічної роботи у канікулярний період, в межах кількості годин навчального навантаження, установленого при тарифікації до початку канікул.

Залучати педагогічних працівників, які працюють в інклюзивній групі, при тимчасовій відсутності дитини з особливими освітніми потребами, якій рекомендовано інклюзивну освіту (хвороба дитини, відпустка батьків тощо), до виконання іншої організаційно-педагогічної та методичної роботи в межах кількості годин навчального навантаження, установленого їм при тарифікації.

4.1.6.Періоди, впродовж яких в закладі не здійснюється освітній процес у зв’язку із санітарно-епідеміологічними, кліматичними чи іншими, незалежними від працівників обставинами, є робочим часом  працівників, в зазначений час працівники залучаються до освітньої, організаційно-методичної, організаційно-педагогічної та інших  робіт.

4.1.7.Встановити підсумований облік робочого часу для сторожів, яким не може бути дотримано нормативної тривалості робочих годин при 40-годинному робочому тижні, за обліковий період – 1 місяць.

4.1.8. Тривалість перерви в роботі між змінами у сторожів має бути не меншою подвійної тривалості часу роботи в попередній зміні; тривалість їх щоденного (міжзмінного) відпочинку може бути не менше, як 12 год. на добу. Невикористані години щоденного (міжзмінного) відпочинку підсумовуються і надаються як  вільні від роботи дні протягом облікового періоду – 1 місяць.

4.1.9. Сторожам, кухарям та підсобним робітникам (при роботі по змінному графіку) надати можливість приймання їжі протягом робочого часу як працівникам, які працюють на роботах, де через умови виробництва перерву встановити не можна.

4.1.10. Роботу сторожів понад норму робочого часу, передбаченого графіком в окремі дні, тижні  облікового періоду, при збереженні норми робочого часу за 1 місяць не вважати надурочною роботою. Переробіток норми їх  робочого часу, що виникає в окремі дні при підсумованому обліку, компенсувати   відповідним зменшенням тривалості роботи в інші дні облікового періоду.

4.1.11. Норма робочого часу сторожів за обліковий період  визначається за графіком п’ятиденного робочого тижня. Загальна кількість надурочних годин роботи сторожів  за обліковий період визначається як різниця між фактично відпрацьованим часом і нормою годин за 1 місяць.

 

Розділ 5.

 Час відпочинку

 5.1. Сторони Договору домовились:                                                                                               

5.1.1. До 5 січня кожного року узгодити, затвердити та довести до відома під особистий підпис працівника графік щорічних оплачуваних відпусток. Графік відпусток є обов’язковим  як  для керівника закладу, так  і для працівників.

5.1.2. Додаткові оплачувані відпустки надаються працівникам:

– з ненормованим робочим днем -відповідно до Переліку посад працівників, які мають право на додаткову відпустку за особливий характер праці (додаток 2);

-робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням та в умовах підвищеного ризику для здоров’я -відповідно до Переліку посад працівників, які мають право на додаткову відпустку за особливий характер праці (додаток 2);

-з важкими і шкідливими умовами праці – відповідно до Переліку професій і посад працівників, які мають право на щорічну додаткову відпустку за роботу з важкими і шкідливими умовами праці  (додаток 3) при умові атестації робочих місць;

Інші додаткові оплачувані відпустки надаються працівникам згідно  чинного законодавства України.

5.1.3. Адміністрація зобов’язується повідомляти працівників про дату початку відпустки не пізніше ніж за два тижні до встановленого графіком терміну за умови подачі працівником заяви про надання відпустки.

5.1.4. Адміністрація зобов’язується забезпечити дотримання  графіка відпусток.

5.1.5. За бажанням працівника виплачувати йому грошову компенсацію за невикористану частину щорічної відпустки при умові, що використана частина відпустки працівника не менше 24  календарних днів, за наявності коштів для виплати компенсації.

5.1.6. Адміністрація зобов’язується надавати відпустку (або її частину) працівникам  протягом навчального року у зв’язку з необхідністю санаторно-курортного лікування працівників та їх дітей.

5.1.7. Надавати подружжям, які працюють у системі освіти, за їх бажанням, щорічну відпустку в один і той самий період.

5.1.8. За бажанням працівника надавати додаткову неоплачувану відпустку в розмірах та порядку, передбачених законодавством.

5.1.9. Не надавати неоплачувані відпустки з ініціативи адміністрації.

5.1.10. Працівникам, які успішно навчаються без відриву від виробництва у вищих  навчальних закладах, надавати додаткові оплачувані відпустки, а також інші пільги, передбачені чинним законодавством.

5.1.11. Надавати працівникам невикористані з поважних причин основні та додаткові оплачувані відпустки в інші  періоди.

5.1.12. За бажанням працівника надавати додаткові дні відпочинку у  інший  період із збереженням заробітної плати за раніше відпрацьований час:

-за позакласну  і позашкільну роботу на громадських засадах – до 14 днів у рік;                                                                                                                                                                  -за участь у міських, обласних, всеукраїнських олімпіадах, спортивних змаганнях, які проводитимуться у святкові і неробочі дні – відповідно до кількості таких днів;

-за час відряджень працівників у святкові і неробочі дні –    відповідно до кількості таких днів.

5.1.13. Працівникам – членам громадських об’єднань з охорони громадського порядку, надавати додаткову оплачувану відпустку терміном до 5 днів в канікулярний  час за поданням керівників громадських об’єднань.

5.1.14. За бажанням працівника у разі його звільнення (крім звільнення за порушення трудової дисципліни) йому має бути надано невикористану відпустку з наступним звільненням. Датою звільнення в цьому разі є останній день відпустки.

У разі звільнення працівника у зв’язку із закінченням строку трудового договору невикористана відпустка може за його бажанням надаватися й тоді, коли час відпустки повністю або частково  перевищує строк трудового договору. У цьому випадку чинність трудового договору   продовжується до закінчення відпустки. (Стаття 3, розділ І Закону України «Про відпустки» ).

 

Розділ 6.

 Умови, охорона і безпека праці

 6.1. Сторони Договору домовились:

  6.1.1.Організувати вивчення з працівниками закладу нормативних актів із охорони праці, правил поводження з обладнанням та дій на випадок виникнення небезпечних ситуацій.                                                                                                                        

6.1.2.При укладенні трудового договору щойно прийнятий працівник повинен під    особистий підпис  поінформований керівником про умови праці, наявність на робочому місці, де він працюватиме, небезпечних та шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто та можливі наслідки їх впливу на здоров’я, його права та пільги, компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства та колективного договору.                                                                                                                 

 6.2. Адміністрація НВК № 10  зобов’язується:                                                                

6.2.1. Додержуватись встановлених загальнодержавних нормативів із питань охорони праці:  скорочена тривалість робочого часу, додаткова відпустка, отримання спецодягу та інших засобів індивідуального захисту. Ознайомити працівника з нормативними документами про пільги та компенсації.                                                                            

6.2.2. Щорічно при наявності коштів поповнювати заклад методичними матеріалами з питань охорони та оплати праці.

6.2.3. Перед початком навчального року здійснювати перевірку стану охорони праці та підготовку закладу до роботи.

6.2.4. Вчасно проводити розслідування нещасних випадків, складати відповідні акти, направляти документи у відділення Фонду соціального страхування від нещасних  випадків на виробництві та професійних захворювань України з заявою потерпілого для проведення страхових виплат.

6.2.5. Брати  участь в громадському огляді-конкурсі з питань охорони праці відповідно до Положення, затвердженого спільною постановою колегії Міністерства освіти і науки та президії ЦК Профспілки працівників освіти і науки України від 27.04.2004.

6.2.6. Сприяти виділенню на охорону праці в закладі не менше як  0,2% від фонду оплати праці відповідно до статті 19 Закону України «Про охорону праці».

6.2.7. Забезпечити проведення планових медичних профілактичних оглядів працівників згідно чинного законодавства. На час проходження медичного огляду за працівником зберігається місце роботи (посада) і середній заробіток. Керівник закладу несе відповідальність за своєчасне проходження працівниками обов’язкових медичних оглядів та за шкідливі наслідки для здоров’я, спричинені допуском до роботи осіб, які не пройшли обов’язкового медичного огляду. Керівник закладу має право притягнути працівника, який ухиляється від проходження обов’язкового медичного огляду, до дисциплінарної відповідальності і відсторонити його від роботи без збереження заробітної плати (стаття 46 КЗпП  України) до проходження медичного огляду.

6.2.8. При наявності бюджетного фінансування забезпечити  медичний кабінет закладу  необхідними медпрепаратами для надання екстреної невідкладної медичної допомоги працівникам.                                         6.2.9. Щорічно вносити  на обговорення розширеної  наради за участю адміністрації та представників профспілкового комітету питання створення належних умов і безпеки праці, вжиття заходів для зменшення виробничого травматизму і професійної захворюваності.

6.3. Профспілковий  комітет НВК № 10 зобов’язується:

6.3.1.Встановити постійний контроль за виконанням вимог  нормативних актів із охорони праці силами комісій, представників профспілки з питань охорони праці.                                                                                                    6.3.2.Відзначати видами морального і матеріального заохочення членів комісії, представника профспілки з питань охорони праці.

6.3.3.Систематично перевіряти виконання керівником пропозицій комісії, представника  профспілки з питань охорони праці, домагатись їх максимальної реалізації.

6.3.4.Вносити на розгляд засідання ради питання стану умов і охорони праці, брати участь в огляді-конкурсі з питань охорони праці.

6.3.5.Здійснювати роз’яснювальну роботу щодо практики відшкодування шкоди від нещасних випадків та професійних захворювань в закладах освіти, з інших питань охорони праці. Контролювати своєчасність та повноту відшкодування потерпілому шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, пов’язаним із виконанням ним трудових обов’язків, а також виплат одноразової допомоги відповідно до Закону України «Про охорону праці».

6.3.6.Виявляти приховування нещасних випадків у закладі.

6.3.7.Сприяти участі представника профспілки у роботі комісії з розслідування нещасних випадків, опрацюванні заходів щодо їх попередження та вирішенні питань, пов’язаних із профілактикою ушкодження здоров’я учасників освітнього процесу.

6.3.8.Забезпечити профспілковий комітет нормативними документами з питань охорони праці.

 

Розділ 7.                                      

Оплата праці, гарантії і компенсації 

7.1. Сторони Договору домовились:                                                                                                                                                                                                 7.1.1. Забезпечити встановлення місячної заробітної плати в розмірі не меншому за мінімальну.

7.1.2. Праця працівників закладу оплачується  за тарифними розрядами, посадовими окладами відповідно до виконуваної роботи, займаної посади, в залежності від професії, кваліфікації працівника, складності та умов виконуваних ним робіт відповідно до чинного законодавства.

7.1.3. За сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків виплачувати винагороду і преміювати працівників у відповідності до Положень про винагороду і преміювання, розроблених та затверджених адміністрацією за погодженням з профкомом.  Прийняті ухвали про преміювання та заохочення, cума премії та заохочення доводити до відома трудових колективів.

7.1.4. У випадку звільнення  педагогічного працівника по переводу в інший заклад освіти міста протягом року до виплати винагороди за бажанням працівника винагороду виплачувати у тому закладі освіти, куди переведений педпрацівник, враховуючи час роботи на попередньому місці протягом поточного року.

7.1.5. При роботі з важкими та шкідливими умовами праці до тарифних ставок та посадових окладів проводиться доплата в розмірі до 12% тарифної ставки (посадового окладу) (при умові проведення атестації робочих місць з важкими та шкідливими умовами праці) згідно Переліку професій і посад працівників, зайнятих на роботах з важкими та шкідливими умовами праці та розмір доплати (додаток 5).

7.1.6. За роботу в нічний час ( з 22.00 години до 6.00 години) працівникам, які за графіками роботи працюють у цей час, проводиться доплата в розмірі 40% тарифної ставки (посадового окладу) згідно Переліку професій і посад працівників, на  яких встановлюється додаткова оплата праці за роботу в нічний час (додаток 4);

7.1.7. Здійснювати доплату в розмірі до 50 % посадового окладу (ставки заробітної плати)  за  суміщення професій (посад), за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників без звільнення від своєї основної роботи.

7.1.8. Здійснювати спільний контроль за своєчасною виплатою заробітної плати в закладі, аналізувати причини порушень та вживати заходи щодо їх усунення.

7.1.9. Здійснювати преміювання за високі творчі і професійні досягнення в межах економії фонду заробітної плати відповідно до «Положення про преміювання» та за рахунок  фонду профспілки.

7.1.10. Надавати  непедагогічним працівникам  з числа керівного, адміністративно-господарського та навчально-допоміжного персоналу   матеріальну допомогу до щорічної основної відпустки в розмірі одного посадового окладу.

7.2. Адміністрація НВК № 10 зобов’язується:                                                                      

7.2.1.Сприяти виплаті заробітної плати працівникам закладу два рази в місяць: І половина місяця – 15 числа; ІІ половина місяця – останній робочий день місяця. Щомісячно нараховувати аванс (заробітну плату за першу половину місяця) у розмірі не меншому за оплату фактично відпрацьованого часу з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника.

          Сприяти щомісячному нарахуванню авансу (заробітної плати за першу половину місяця) у розмірі не меншому за оплату фактично відпрацьованого часу з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу)  працівника.

7.2.2. Сприяти виплаті заробітної плати за час роботи в канікулярний час та  в оздоровчий період оплату праці педагогічних працівників та осіб з числа керівного, адміністративно-господарського та навчально-допоміжного персоналу, яким дозволено вести викладацьку роботу, з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, що передувала початку канікул.                                                                                          

 7.2.3. Сприяти виплаті заробітної плати працівникам закладу із розрахунку середньої заробітної плати у випадку призупинення освітнього процесу в закладі не з вини працівника (виникнення виробничої ситуації, яка небезпечна для життя чи здоров’я, несприятливі метеорологічні умови, епідемії, карантин, ремонтні роботи тощо) при умові виконання працівниками іншої роботи.

7.2.4. Сприяти виплаті заробітної плати за весь час відпустки, а також матеріальну допомогу на оздоровлення  та допомогу до щорічної основної відпустки  не пізніше ніж за три дні до початку відпустки.

7.2.5. Сприяти проведенню атестації педагогічних працівників кожних п’ять років  відповідно до типового Положення про атестацію педагогічних працівників України, а також при необхідності проводити позачергову атестацію педпрацівників.

7.2.6. Сприяти проведенню передбачених законодавством виплат і компенсацій працівникам, направленим на курси підвищення кваліфікації, не пізніше двотижневого терміну.

7.2.7. Сприяти забезпеченню своєчасного проведення індексації грошових доходів працівників у зв’язку із змінами цін на споживчі товари і послуги відповідно до чинного законодавства.

7.2.8.З Сприяти здійсненню виплати заробітної плати через установи банків відповідно до чинного законодавства лише на підставі особистих заяв працівників.

7.2.9. При звільненні працівника з роботи не в порядку переводу до іншого закладу освіти міста сприяти виплаті винагороди відповідно до відпрацьованого часу (згідно наказу закладу).

7.2.10. Здійснювати доплату за роботу з дезінфікуючими засобами в розмірі 10% посадового окладу сестрам медичним та старшим сестрам медичним,  помічникам вихователів, прибиральникам службових приміщень,    які використовують у роботі дезинфікуючі засоби. Таку доплату здійснювати без атестації робочих місць за умовами праці.

7.2.11. Надавати працівникам у день виплати заробітної плати листки розрахунку заробітної плати.

7.2.12. Погоджувати з профспілкою штатний розпис, тарифікаційні списки педагогічних і медичних працівників, розподіл годин, будь-яку зміну умов праці працівників, їх навчального навантаження, заохочення і преміювання, встановлення доплат за збільшений обсяг роботи, розширену зону (площу) обслуговування, суміщення професій, шкідливі  умови праці, зміну тарифних розрядів і посадових окладів.

7.2.13. Відпрацювання днів, втрачених в зв’язку з оголошенням карантину, стихійним лихом та наявністю інших поважних причин, здійснюється на підставі наказу про зміни в режимі роботи закладу, який погоджується з профспілковим комітетом.

7.2.14. При погодженні з профспілковим комітетом виплачувати надбавки працівникам у розмірі до 50% посадового окладу за складність та напруженість у роботі.

7.2.15. Відповідно до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 №1298, згідно з пунктом 52 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 15.04.1993 №102 у межах фонду заробітної плати встановлювати доплати, надбавки, розміри премій і матеріальної допомоги за погодженням з профспілковим комітетом і вищестоящим органом управління освіти.

7.3.  Профспілковий комітет НВК № 10 зобов’язується:   

7.3.1.Здійснювати громадський контроль за дотриманням в закладі законодавства про оплату праці.

7.3.2.Сприяти в наданні працівникам необхідної консультативної допомоги щодо питань оплати праці, практики звернення працівників до суду про примусове стягнення заробітної плати.

7.3.3.Порушувати питання про притягнення до дисциплінарної, адміністративної відповідальності згідно із законодавством осіб, винних у невиконанні вимог законодавства про оплату праці, умов даного  колективного договору, що стосуються оплати праці.

7.3.4.Представляти інтереси працівника при розгляді його трудового спору щодо оплати праці в комісії по трудових спорах.

7.3.5.Представляти на прохання працівника його інтереси щодо оплати праці в суді. 7.3.6.Звертатися в прокуратуру з приводу порушення законності для перевірки дотримання адміністрацією законодавства про працю.

7.3.7.Повідомляти про всі факти порушень щодо оплати праці   галузеву правову службу  та державну  інспекцію праці.

7.3.8.Вимагати притягнення до відповідальності посадових осіб, винних в порушенні законодавства про оплату праці.

 

Розділ 8.

 Праця  жінок

 8.1. Сторони Договору домовились:                                                                                        

8.1.1.Не допускати залучення жінок до роботи у вихідні та святкові дні, при можливості- в нічний час, надурочних робіт, направлення їх у відрядження без їхньої згоди при наявності дітей віком до 14 років.

8.1.2.До відпустки по вагітності приєднувати щорічну основну та додаткову відпустки незалежно від тривалості роботи жінки в закладі освіти за згодою працівника.

8.1.3.Згідно чинного законодавства, жінкам, які перебувають у відпустці по догляду за дітьми до 3-х років (до 6 років згідно ст.179 КЗпП  України), щорічно визначати обсяг навчального та педагогічного навантаження в розмірі, який вони мали до виходу у відпустку по догляду за дітьми. Вносити прізвища жінок, які перебувають у згаданих відпустках, до тарифікаційних списків на початок кожного навчального року з визначенням відповідного навантаження та заробітної плати.

8.1.4.При прийманні на роботу та вивільненні жінок у зв’язку зі змінами в організації та скороченні чисельності або штату працівників дотримуватися у повному обсязі вимог трудового законодавства і зокрема статті 184 КЗпП України.

8.1.5.Надавати щорічно жінкам передбачені законодавством соціальні додаткові відпустки у повному обсязі за їх  бажанням. Не допускати відмови у наданні таких відпусток, якщо вони були невикористані у попередні роки.

 

Розділ 9.

Соціально-трудові пільги, гарантії, компенсації

9.1. Адміністрація НВК № 10  зобов’язується:                                                                                        

9.1.1. Сприяти педагогічним працівникам у забезпеченні їх житлом у першочерговому порядку.

9.1.2.Сприяти працівникам в оформленні призначення їм пенсій за вислугу років та за віком.           

  9.1.3.При фактичному звільненні у зв’язку з виходом на пенсію виплачувати працівникам премію в розмірі одного посадового окладу. Виплата премії здійснюється за рахунок економії коштів фонду заробітної плати в разі їх наявності на момент звільнення. Правом  на одержання премії при виході на пенсію працівники можуть скористатися лише один раз.

9.1.4. Сприяти відрахуванню коштів первинним профспілковим організаціям  не менше 0,3 % фонду оплати праці відповідно до Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», статті 250 КЗпП за рахунок додатково виділених асигнувань.

9.1.5.Забезпечувати працівників обладнанням, посібниками, технічними засобами навчання тощо згідно виділених бюджетних асигнувань.

 9.2.  Профспілковий комітет НВК №10 зобов’язується:  

9.2.1.Організувати надання допомоги у вирішенні побутових проблем пенсіонерам, що    стоять на обліку у первинній профспілковій організації.     

9.2.2.Організовувати вечори відпочинку, дозвілля працівників освіти, свята до Дня працівника освіти, Дня матері, Нового року і т.п.

9.2.3.Проводити День вшанування людей похилого віку. Забезпечити запрошення на свято ветеранів праці та пенсіонерів.                                                                             

9.2.4.Залучати працівників закладів освіти за їх згодою та за погодженням з управлінням освіти до участі у місцевих, міжрегіональних, всеукраїнських оглядах, конкурсах, фестивалях  художньої самодіяльності, спартакіадах  та спортивних змаганнях.

9.2.5.Проводити роз’яснювальну роботу щодо пенсійного забезпечення працівників та соціального страхування.

9.2.6.Сприяти проведенню оздоровлення, сімейного відпочинку та лікування працівників, оздоровленню дітей працівників у дитячих таборах.

9.2.7.Здійснювати контроль ефективності використання коштів на соціально-культурні заходи, утримання, ремонт службових та побутових приміщень та їдалень. За результатами перевірок складати належні акти, доводити їх до відома трудового колективу та власника. Вносити пропозиції щодо більш ефективного використання коштів.

9.2.8.Захищати та представляти інтереси членів трудового колективу у сфері житлово-побутових,  комунальних, культурно-освітніх відносин.

9.2.9.Вивчати з членами трудового колективу нові нормативні акти з питань житлового законодавства, надавати консультативну допомогу з питань вирахування податків, надання соціальних податкових пільг тощо.

 

 Розділ 10.

Сприяння діяльності профспілкової організації з питань соціально-економічного захисту працівників, підвищення ефективності їх діяльності

 10.1. Адміністрація НВК № 10  зобов’язується:                                                                    

10.1.1.Надавати профспілковому комітету всю необхідну інформацію з питань, що є предметом цього колективного договору, сприяти реалізації права профспілки щодо захисту трудових та соціально-економічних інтересів працівників.                                                         

10.1.2.Безоплатно надавати профспілковому комітету  приміщення,  засоби зв’язку, в тому числі електронні (електронна пошта, інтернет), сейф, оргтехніку, канцтовари, при необхідності – приміщення для проведення зборів, засідань тощо (стаття 249 КЗпП України).

10.1.3.Забезпечити безготівковий порядок сплати профспілкових членських внесків згідно з особистими заявами членів профспілки, з подальшим їх перерахуванням на рахунок ради Профспілки в день виплати заробітної плати працівникам.

10.1.4.Забезпечити звільнення від основної роботи голову профспілки для участі у статутних заходах на різних рівнях, а також на час  короткострокового навчання із збереженням заробітної плати.

10.1.5.Не застосовувати до працівників, обраних до складу профорганів, дисциплінарних стягнень без погодження з відповідними профорганами.

10.1.6.Не допускати звільнення з роботи за ініціативою адміністрації працівників, які обрані до складу профорганів і не звільнені від основної роботи, без згоди відповідного профоргану.

10.1.7.Забезпечити вільний вхід  до закладу представників профспілки, їх доступ  до робочих місць, кімнат чи залів зібрання членів профспілки, можливість зустрічі та спілкування з працівниками, доступ до матеріалів, документів, а також до усіх підрозділів і служб   (медичний кабінет, музична зала тощо) для здійснення наданих профспілці прав контролю за дотриманням чинного законодавства, станом охорони праці і безпеки життєдіяльності, виконанням колективного договору.

10.1.8.На підставі листа міської, обласної ради Профспілки забезпечувати представника профкому для участі в статутних заходах на різних рівнях, а також на час короткочасного навчання.

10.1.9. Не втручатися у статутну діяльність профспілкової організації.

10.1.10.При виявленні профспілкою порушення прав працівників не пізніше  як через три дні вступати у переговори для вироблення заходів щодо подолання виявлених порушень.

10.1.11. На принципах соціального партнерства проводити зустрічі, консультації, інформувати профорганізації про плани і напрями розвитку закладу, забезпечувати участь   голови профкому у нарадах та засіданнях органів управління освітою.

10.1.12. Забезпечувати в закладі права та гарантії діяльності Профспілки працівників освіти і науки України, її організаційних ланок, передбачені Конституцією України, Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», актами Президента України та Кабінетом Міністрів України, ратифікованими Україною конвенціями Міжнародної організації праці.

10.1.13. Залучати представників профспілки до участі в атестаційній комісії.

10.1.14. Надавати для виконання громадських обов’язків у  інтересах трудового колективу, а також на час участі в роботі виборних профспілкових органів голові профспілкового  комітету – не менше дві години на тиждень із збереженням середньої  заробітної плати (ч.6 ст.252 КЗпП України).

10.1.15.Гарантувати виборним профспілковим працівникам, якщо вони обрані  із штатних посад закладу, після закінчення їх повноважень, надання місця  попередньої роботи, на яке інші працівники приймаються тимчасово за строковим договором (ст.23 КЗпП України).

10.1.16.Поширювати пільги і винагороди, що застосовуються в закладі, на штатних профспілкових працівників, на голів та членів профкому, які не звільнені від основної роботи.

10.2. Профспілковий комітет НВК № 10 зобов’язується:                                                                                     

10.2.1. Посилити роз’яснювальну роботу щодо діяльності вищестоящих органів Профспілки працівників освіти і науки України, ради міської організації Профспілки працівників освіти і науки щодо захисту членів профспілки шляхом підвищення ролі профспілкових зборів, інформування членів профспілки.

10.2.2. Своєчасно доводити до членів трудового колективу зміст нормативно-правових актів, що стосуються соціально-економічних інтересів працівників освіти.

10.2.3. Спрямовувати роботу профспілки на організацію контролю за своєчасним введенням в дію нормативних документів з питань трудових відносин, умов нормування праці, розподілу навчального навантаження, додержання в закладі норм трудового законодавства.

10.2.4. Посилити відповідальність голови профспілкового комітету стосовно питань захисту порушених законних прав та інтересів членів профспілки.

 

Розділ 11. 

Контроль за виконанням колективного договору 

11.1. Сторони Договору домовились:                                                                                           

11.1.1. Контроль за виконанням окремих норм і положень Договору здійснюється спільною комісією сторін (додаток 1).

11.1.2.Періодично проводити спільні збори, засідання працівників та  профспілки, на  яких інформувати сторони про хід виконання колективного договору.

11.1.3.У разі несвоєчасного виконання, невиконання зобов’язань (положень), аналізувати причини та вживати термінові заходи щодо забезпечення їх реалізації. Осіб, винних у невиконанні положень колективного договору, притягати до відповідальності згідно з чинним законодавством.

11.1.4. Колективний договір підписано в трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, два з яких зберігаються у кожної із Сторін, один – у реєструючому органі.

 

 

Голова профспілкового комітету

НВК № 10 Вараської міської ради

                                    

                                            О.МІЦЮК

                    Директор НВК № 10

                     Вараської міської ради

 

                                      А.САКОВЕЦЬ

 

                   

 

Додаток  1

Склад спільної комісії

  адміністрації та профспілкового комітету НВК № 10 Вараської міської ради  

 щодо контролю за ходом виконання Договору на  2018-2020 роки:

 

      1.Л.БУЦМАЙ –вчитель початкових класів.

  1. М.ЗОЛОТАРЬОВА- вихователь-методист.
  2. Т.ВАРЖЕЛЬ- старша сестра медична.
  3. Н.СІЛЬМАН – вихователь.
  4. Г.КОНОТОПЧИК- машиніст з прання та ремонту спецодягу (білизни).

 

 

 

Голова профспілкового комітету

НВК № 10 Вараської міської ради

                                    

                                            О.МІЦЮК

                    Директор НВК № 10

                     Вараської міської ради

 

                                      А.САКОВЕЦЬ

 

                   

 

Додаток    2

Перелік

посад працівників, які мають право на додаткову відпустку

за особливий характер праці:

 

  • Працівники з ненормованим робочим днем

 

з\п

                       Найменування посади Тривалість додаткової відпустки
1 Директор     3
2 Заступник директора з навчально-виховної роботи     3
3 Заступник  директора  з господарства      7
4 Завідувач господарством      7
5 Діловод      7
6 Секретар-друкарка      7
7 Шеф-кухар      6
8 Комірник       6
9 Бібліотекар       3

 

  • Працівники, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням та в умовах підвищеного ризику для здоров’я

 

з\п

                       Найменування посади Тривалість

додаткової

відпустки

1 Старша сестра медична        7
2 Сестра медична        7
3 Прибиральник службових приміщень, зайнятий прибиранням загальних убиралень та санвузлів       4

 

Голова профспілкового комітету

НВК № 10 Вараської міської ради

                                    

                                            О.МІЦЮК

                    Директор НВК № 10

                     Вараської міської ради

 

                                      А.САКОВЕЦЬ

 

                   

 Додаток 3

Перелік

професій і посад працівників, які мають право на щорічну додаткову відпустку за роботу з важкими і шкідливими умовами праці

з\п

                       Найменування посади Тривалість

додаткової

відпустки

1  Електромонтер з ремонту електрообладнання                4
2 Підсобний робітник               4
3 Кухар               4
4 Машиніст з прання та ремонту спецодягу (білизни)                4
5 Робітник з комплексного обслуговування і ремонту будинків                4

 

 

Голова профспілкового комітету

НВК № 10 Вараської міської ради

                                    

                                            О.МІЦЮК

                    Директор НВК № 10

                     Вараської міської ради

 

                                      А.САКОВЕЦЬ

 

                    

   

Додаток  4

Перелік

професій і посад,

на яких встановлюється додаткова оплата праці за роботу в нічний час

 

з\п

Назва професій (посад) Час роботи в нічний час Процент додаткової оплати годин тарифної ставки
1 Сторож за графіком            40%
2 Кухар за графіком             40%
3 Підсобний робітник                                                                                         за графіком             40%
4 Шеф-кухар за графіком             40%

 

 

Голова профспілкового комітету

НВК № 10 Вараської міської ради

                                    

                                            О.МІЦЮК

                    Директор НВК № 10

                     Вараської міської ради

 

                                      А.САКОВЕЦЬ

 

                   

   

Додаток  5

Перелік

професій і посад працівників, зайнятих на роботах з важкими та шкідливими умовами праці та розмір доплати

№ з/п Посада Доплата
1 Шеф-кухар               12%
2 Кухар              12%
3 Підсобний робітник             12%
4 Робітник з комплексного обслуговування і ремонту будинків             4%
5 Машиніст з прання та ремонту спецодягу (білизни)             12%

  

   
Голова профспілкового комітету

НВК № 10 Вараської міської ради

                                    

                                            О.МІЦЮК

                    Директор НВК № 10

                     Вараської міської ради

 

                                      А.САКОВЕЦЬ

 

                   

Додаток  6

Перелік

професій і посад працівників, яким видається безкоштовно одяг, спецвзуття

 

з\п

Професія, посада Спецодяг, спецвзуття Термін  (міс)
1 Вихователь Халат бавовняний  (білого кольору) 12
2 Помічник

вихователя

Халат бавовняний (білого кольору)

Косинка бавовняна

Куртка  ватна

Рукавиці гумові

12

12

48

1

3 Кухар Халат бавовняний

Косинка бавовняна (шапочка)

Фартух  

12

12

12

4 Підсобний   робітник

 

Фартух  з нагрудником

Рукавиці гумові

Рукавиці комбіновані

Чоботи гумові

4

2

6

12

5 Сестра медична, старша сестра медична Халат бавовняний

Шапочка бавовняна

12

12

 6 Комірник Халат бавовняний

Рукавички комбіновані

На зимовий період-куртка ватна

12

3

48

7 Машиніст з прання та ремонту спецодягу (білизни)  Халат бавовняний

Косинка бавовняна

Фартух   з нагрудником

Чоботи гумові

      12

      12

        6

       12         

8 Прибиральник  службових  приміщень Халат бавовняний

Рукавиці гумові

12

 

9 Робітник з комплексного обслуговування і ремонту будинків Костюм  бавовняний

Рукавиці комбіновані

Чоботи гумові

На зимовий період-куртка бавовняна  утеплена

12

2

12

36

10 Сторож Куртка бавовняна на утепленій   підкладці

Валянки

48

48

Норми взяті з наказу Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду  від 16.04.2009 № 62 «Про затвердження Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості».

 

Голова профспілкового комітету

НВК № 10 Вараської міської ради

                                    

                                            О.МІЦЮК

                    Директор НВК № 10

                     Вараської міської ради

 

                                      А.САКОВЕЦЬ                 

 Додаток  7

Перелік документів, які адміністрація НВК № 10  погоджує з   профспілковим комітетом закладу (усі погодження підтверджуються підписом та печаткою):

 

2.1.Правила внутрішнього трудового розпорядку.

2.2.Посадові та робочі інструкції працівників.

2.3.Положення про виплату винагороди, матеріальної допомоги, преміювання, заохочення працівникам.

2.4.Графік  відпусток працівників.

2.5.Розклад уроків.

2.6.Інструкції з охорони праці та дотримання вимог безпеки життєдіяльності.

2.7.Накази про виплату винагороди, премії, матеріальної допомоги, встановлення надбавок, доплат та інших виплат.

2.8. Залучення до викладацької роботи директора, заступників директора, якщо штатні педпрацівники не забезпечені навчальним навантаженням в обсязі не менше відповідної кількості годин на ставку.

2.9.Накази про скорочення штатних одиниць, перевід працівників на неповну ставку роботи, звільнення працівників з ініціативи роботодавця.

2.10.Навчальне навантаження для педагогічних працівників не пізніше ніж за два місяці до початку наступного навчального року, тарифікаційні списки.

2.11.Накладання дисциплінарних  стягнень на членів профспілки, якщо виникатимуть такі обставини.

2.12.Накладання дисциплінарних стягнень на голову профкому, якщо виникатимуть такі обставини, погоджуються з міською радою профспілки.