Вараський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №10 Вараської міської ради

Колективний договір НВК № 10 на 2015-2017 роки

Обговорено і схвалено

на загальних зборах

трудового колективу

дошкільного закладу-школи № 10

Протокол № 01

від  02 червня 2015 року

                                                          

Голова профспілкового комітету  дошкільного закладу-школи №10 Кузнецовської міської ради  

О.МІЦЮК

  Директор дошкільного закладу-школи №10 Кузнецовської міської ради  

                                   А.САКОВЕЦЬ

 

Колективний договір

між адміністрацією та профспілковим комітетом

навчально-виховного комплексу

«дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школи І ступеня» № 10

Кузнецовської міської ради   Рівненської області

на 2015-2017 роки

Розділ 1

Загальні положення

1.1.Сторонами, що уклали колективний договір, є адміністрація  дошкільного закладу-школи № 10 в особі його  директора САКОВЕЦЬ Алли Євгеніївни, з однієї сторони, та профспілковий комітет дошкільного закладу-школи № 10 як представник інтересів працівників закладу, в особі голови профспілкового комітету МІЦЮК Оксани Петрівни, з другої сторони.                                                                                                                     .

1.2.Колективний договір укладено на основі чинного законодавства України, прийнятих сторонами зобов’язань і є локальним правовим актом, який регулює виробничі, навчальні, трудові і соціально-економічні відносини на основі узгоджених інтересів працівників та адміністрації закладу.

1.3.Положення цього колективного договору поширюються на всіх працівників закладу незалежно від їх членства в профспілці, і є обов’язковими як для керівника закладу, так  і для інших працівників закладу.

Керівники, їхні заступники, голова і члени профкому закладу доводять  до відома працівників текст колективного договору у двотижневий термін від  дня його підписання, забезпечують гласність його виконання. Адміністрація зобов’язується, приймаючи на роботу нових працівників,  знайомити їх з текстом колективногодоговору, що засвідчує працівник своїм підписом.

1.4.Сторони підтверджують реальність забезпечення прийнятих та узгоджених зобов’язань, обов’язковість  умов даного договору.

1.5. Адміністрація  дошкільного закладу-школи № 10 визнає профспілковий комітет дошкільного закладу-школи № 10  представником працівників- членів трудового колективу в питаннях виробництва, трудових і соціально-економічних відносин.

1.6. Профспілковий комітет дошкільного закладу-школи № 10 зобов’язується сприяти ефективній роботі закладу властивими профспілці методами та засобами.

1.7.Колективний договір на 2015-2017 роки набуває чинності з моменту підписання представниками сторін і діє до укладання нового договору або перегляду цього.

1.8.За спільною домовленістю сторін до договору  можуть вноситися доповнення або   зміни, при цьому вони не повинні погіршувати умови праці, трудових і соціальних гарантій, передбачених законодавством і цим договором. Пропозиції однієї із сторін є обов’язковими для розгляду іншою стороною. Зміни, що випливають із змін чинного законодавства та галузевих угод, вносяться без проведення переговорів, інші зміни та доповнення або припинення дії договору – тільки після переговорів сторін у такому порядку:

 • одна із сторін повідомляє іншу сторону та вносить сформульовані пропозиції щодо внесення змін до  договору;
 • у семиденний строк  сторони утворюють робочу комісію і розпочинають переговори;
 • після досягнення згоди сторін щодо внесення змін оформляється відповідний протокол.

1.9.Невід’ємною частиною Договора є додатки до нього (додатки 1-9).

1.10. Профспілковий комітет дошкільного закладу-школи № 10 у семиденний термін  з дня підписання колективного договору подає його на повідомну реєстрацію.

1.11.Адміністрація дошкільного закладу-школи № 10 у двотижневий термін з дня його реєстрації забезпечує профспілковий комітет текстами договору (змін).

1.12.Сторони розпочинають переговори щодо укладання нового Договора (змін)не пізніше, ніж за три місяці до закінчення дії даного Договору.

1.13. Після закінчення строку дії колективний договір зберігає чинність до того часу, поки сторони не укладуть новий або не переглянуть чинний.

 

Розділ 2. 

Забезпечення стабільності роботи і розвитку закладу

2.1.Сторони Договору домовились:

2.1.1.Протягом дії  Договору спрямовувати свою роботу на забезпечення умов, необхідних для виконання Закону  України «Про освіту» та інших законів щодо освітянської галузі.

2.1.2.Не приймати в односторонньому порядку ухвал із основних питань роботи закладу, трудових, економічних, соціальних та культурних прав та інтересів працівників.

2.1.3.Упереджувати виникнення колективних трудових спорів, а у разі їх виникнення – прагнути до розв’язання шляхом взаємних консультацій, переговорів відповідно до Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)».

2.2.Адміністрація закладу  зобов’язується:

2.2.1. Виходячи з обсягів фінансування, забезпечувати заклад  матеріально-технічними засобами, необхідними для реалізації навчально-виховних завдань та якісного виконання професійних обов’язків кожним працівником.

2.2.2. Проводити курсові перепідготовки, інші форм підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у відповідності з графіком атестації педагогів із обов’язковою оплатою відряджень та збереженням середньої заробітної плати в період навчання з відривом від роботи.

2.2.3.Створювати  умови  для розвитку методичної творчості працівників.

2.2.4.Формувати мережу дошкільних груп, класів, гуртків та групи продовженого дня, виходячи із запитів батьків та обсягів фінансування галузі, дотримуючись чинного законодавства.

2.2.5.Вживати заходів для недопущення приватизації, перепрофілювання, використання не за призначенням  об’єктів освіти, що фінансуються з бюджету.

2.2.6.За сприяння управління освіти реалізувати право закладу на самоврядування, яке передбачає:

 • самостійне вирішення питань навчально-виховної, методичної, економічної і фінансової діяльності в межах чинного законодавства;
 • визначення змісту компонента освіти, що надається закладу  понад визначений державою обсяг.

2.2.7.На письмову вимогу надавати профспілковому комітету інформацію  щодо стану  фінансування  закладу  та заборгованості із заробітної плати.

2.2.8.Своєчасно інформувати профспілкову сторону про результати розгляду її пропозицій, запитів і звернень щодо поліпшення роботи закладу.

2.2.9.Розглядати вимоги профспілкового комітета щодо   колективного трудового спору та повідомляти його представників  про своє рішення. Розбіжності щодо встановлення чи невиконання умов Договору можуть бути  врегульовані безпосередньо сторонами.

2.3. Профспілковий комітет зобов’язується:

2.3.1.Сприяти зміцненню трудової дисципліни в колективі закладу, збереженню, впорядкуванню та ефективному використанню навчально-матеріальної бази для створення належних умов для праці.  За клопотанням адміністрації дошкільного закладу-школи № 10 розглядати питання щодо притягнення працівників до дисциплінарної відповідальності за порушення трудового законодавства.

2.3.2.Організувати збір та узагальнення пропозицій та звернень працівників із питань поліпшення діяльності закладу,  доводити їх до сторони засновника, інформувати трудовий колектив про вжиті заходи.

2.3.3.Вирішувати питання трудових і соціально-економічних відносин у трудовому колективі у повній відповідності з законодавчими актами в галузі освіти та Угодами всіх рівнів разом зі стороною засновника шляхом взаємних консультацій.

2.3.4.Брати участь у перевірці готовності закладу до роботи в новому навчальному році.

 

Розділ 3.  

 Забезпечення зайнятості працівників

3.1. Адміністрація закладу зобов’язується:

3.1.1.Рішення про зміни в організації виробництва і праці, реорганізацію і перепрофілювання закладу, скорочення чисельності або штату працівників, ліквідацію закладу приймати не пізніше, ніж за три місяці до наміченихдій з економічним обґрунтуванням та заходами забезпечення зайнятості працівників, що вивільняються. Про зазначені рішення профспілковий комітет повідомляється письмово не пізніше, ніж за три місяці. Трьохмісячний період використовувати для здійснення роботи, спрямованої на зниження рівня скорочення чисельності працівників. Невиконання цієї умови є підставою для профспілкового комітету не погодитись на запровадження змін у ті строки, які пропонуватимуться адміністрацією.

3.1.2.При звільненні працівників за скороченням чисельності або штату  здійснювати всі виплати, передбачені чинним законодавством.

3.1.3.На вимогу профспілкового комітету надавати письмову інформацію про наявність  у закладі вільних робочих місць, забезпеченість працівників роботою  в обсязі тарифних ставок, про надання тривалих (понад 7 днів) неоплачуваних відпусток, про переведення працівників на неповний робочий день або неповний робочий тиждень.

3.1.4.При відсутності повних тарифних ставок у штатних працівників не приймати на роботу нових працівників за відповідними напрямками.

3.1.5.Укладати строкові  трудові договори лише у випадках, коли трудові договори не можуть бути укладені на невизначений строк з урахуванням характеру наступноїроботиабо умов їївиконання, абоінтересівпрацівника.

3.1.6. Застосовуватиконтрактну форму трудового договору для працівників, які виявили бажання працювати за контрактом.

3.1.7.У випадках,передбаченихзаконодавством, звільнення працівників з ініціативи адміністрації здійснювати за попередньою згодою з профспілковим комітетом.

3.1.8.Залучати до викладацької роботи керівних, педагогічних працівників дошкільного закладу-школи № 10, інших закладів,установ, організацій на умовах погодинної оплати праці лише за умови забезпечення штатних педагогічних працівників навчальним навантаженням в обсязі не менше відповідної кількості годин на ставку.

3.1.9.Вивільнення працівників здійснювати лише після використання усіх можливостей забезпечити їх роботою на іншомумісці, в т.ч. за рахунок звільнення сумісників, ліквідації суміщення і т.п.

3.1.10.Надавати працівникам, попередженим про наступне їх вивільнення, час  для пошуку роботи у відповідності до чинного законодавства.

3.1.11.Забезпечити працівникам, що вивільнені на підставах п.1 статті 40 КЗпП України, протягом двох років переважне право на укладання трудового договору (повторне прийняття на роботу – стаття 42-1 КЗпП України) у разі виникнення потреби прийняття на роботу у заклад  працівників аналогічної професії, кваліфікації.

3.1.12. З метою створення працівникам відповідних умов праці, які б максимально сприяли зарахуванню періодів трудової діяльності до страхового стажу для призначення відповідного виду пенсії, при звільненні педагогічних працівників:

 • вивільнені години розподіляти у першу чергу між тими працівниками, які мають неповне тижневе навантаження та  відповідну кваліфікацію;
 • приймати на роботу нових працівників обслуговуючого персоналу у разі забезпечення роботою з повним робочим часом працюючих аналогічних спеціальностей, посад.

3.2. Профспілковий комітет зобов’язується: 

3.2.1. Вести роз’яснювальну роботу з питань трудових прав та соціального захисту працівників, які підлягають вивільненню.

3.2.2.Забезпечувати захист вивільнюваних працівників згідно з чинним законодавством. Контролювати надання працівникам переважного права залишення на роботі відповідно до cтатті 42КЗпПУкраїни.

3.2.3.Контролювати своєчасністьзатвердженняуправліннямосвіти робочого навчального плану закладу, на підставі якого визначається кількість робочих  місць працівників.

3.2.4.Не знімати з профспілкового обліку вивільнених працівників до моменту їх працевлаштування (крім випадків подання особисто заяви про зняття з обліку).

 

Розділ 4.  

Робочий час

4.1. Сторони Договору домовились:

4.1.1. При регулюванні  робочого часу у закладі  сторони виходять із того, що тривалість роботи не може перевищувати 40 годин на тиждень.

4.1.2.Протягом дії цього колективногодоговору заклад працює в режимі п’ятиденногоробочоготижня з двома вихідними днями за графіком, визначеним  Правилами внутрішнього трудового розпорядку.

4.1.3.Перелік посад і робіт з ненормованим  робочим днем додається (додаток 2).

4.1.4.Про зміну режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу працівник повідомляється не пізніше, ніж за два місяці.

4.1.5.Залучати учителів, які здійснюють індивідуальне навчання дітей за медичними показаннями, до виконання іншої організаційно-педагогічної роботи у канікулярний період, в межах кількості годин навчального навантаження, установленого при тарифікації до початку канікул.

4.1.6.Періоди, впродовж яких в закладі не здійснюється навчальний процес у зв’язку із санаторно-епідеміологічними, кліматичними чи іншими, незалежними від працівників обставинами, є робочим часом педагогічних працівників, в зазначений час працівники залучаються до навчально-виховної, організаційно-методичної, організаційно-педагогічної роботи.

 

Розділ 5.  

Час відпочинку

5.1. Сторони Договору домовились:

5.1.1. Адміністрація закладу за погодженням із профспілковим комітетом для створення кращих умов відпочинку може у виняткових випадках перенести вільний день, деньвідпочинку  на інший день, щоб об’єднати з найближчимсвятковимабонеробочим днем.

5.1.2.До 5 січня кожного року узгодити, затвердити та довести до відома під особистий підпис працівникаграфікщорічних оплачуваних відпусток. Графік відпусток є обов’язковим  як  для керівника закладу, так  і для працівників.

5.1.3.Додаткові оплачувані відпустки надаються працівникам:

– з ненормованим робочим днем відповідно до Переліку посад  із ненормованим робочим  днем (додаток 2);

-із шкідливими умовами праці згідно додатку 3 при умові атестації робочих місць;

-жінці, яка працює та має двох або більше дітей  віком до 15 років або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, одинокій матері, батьку, який виховує дитину без матері   ( у тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла дитину під опіку, надається щорічно додаткова оплачувана  відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів. За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів.  Ця відпустка надається без врахування інших додаткових відпусток.

5.1.4.Адміністрація зобов’язується повідомляти працівників про дату початку відпустки не пізніше ніж за два тижні до встановленого графіком терміну за умови подачі працівником заяви про надання відпустки.

5.1.5.Адміністрація зобов’язується забезпечити дотримання графіка відпусток.

5.1.6.За бажанням працівника виплачувати йому грошову компенсацію за частину щорічної відпустки при умові, що використана частина відпустки працівника не менше 24  календарних днів, за наявності коштів для виплати компенсації.

5.1.7.Адміністрація зобов’язується надавати відпустку (або її частину) працівникам  протягом навчального року у зв’язку з необхідністю санаторно-курортного лікування працівників та їх дітей.

5.1.8.Надавати подружжям, якіпрацюють у системіосвіти, за їхбажанням, щорічнувідпустку в один і той самийперіод.

5.1.9.За бажаннямпрацівниканадаватидодатковунеоплачуванувідпустку в розмірах та порядку,передбаченихзаконодавством.

5.1.10.Надавати працівникам,за їх бажанням, у порядку само- або взаємозаміни (в залежності від характеру роботи) два дні в рік для вирішення особистих питань.

5.1.11.Не надавати неоплачувані відпустки з ініціативи адміністрації.

5.1.12. Працівникам, які успішно навчаються без відриву від виробництва у вищих  навчальних закладах, надавати додаткові оплачувані відпустки, а також інші пільги, передбачені чинним законодавством.

5.1.13.Надавати педагогічним працівникам невикористані з поважних причин основні та додаткові оплачувані відпустки в інші канікулярні періоди.

 

Розділ 6.  

Умови, охорона і безпека праці

6.1. Сторони Договору домовились:

6.1.1.Організувати з працівниками закладу  вивчення нормативних актів із охорони праці, правил поводження з обладнанням та дій на випадок виникнення небезпечних ситуацій.

6.1.2.При укладенні трудового договору щойно прийнятий працівник   під особистий підпис  інформувати керівником про умови праці, наявність на робочому місці, де він працюватиме, небезпечних та шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто та можливі наслідки їх впливу на здоров’я, його права та пільги, компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства та колективного договору.

6.1.3. До колективного договору додаються:

 • перелік професій і посад працівників, яким видається  безкоштовно одяг, спецвзуття, інші засоби індивідуального захисту (додаток  6);
 • перелік професій і посад працівників, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці та тривалість додаткової відпустки (додаток 3);
 • перелік посад з особливим характером праці і тривалість додаткової відпустки (додаток 4);- перелік професій і посад працівників, на  яких встановлюється додаткова оплата праці за роботу в нічний час (додаток 5);

6.2. Адміністрація закладу  зобов’язується:

6.2.1.Додержуватися встановлених загальнодержавних нормативів із питань охорони праці:  скорочена тривалість робочого часу, додаткова відпустка, отримання спецодягу та інших засобів індивідуального захисту. Ознайомити працівника з нормативними документами про пільги та компенсації.

6.2.2.Щорічно передплачувати та поповнювати фонди бібліотеки матеріалами з питань охорони та оплати праці при наявності коштів.

6.2.3.Щорічно виносити  на обговорення загальних зборів трудового  колективу  за участю представників профспілки питання створення у закладі належних умов і безпеки праці, вжиття заходів для зменшення виробничого травматизму і професійної захворюваності.

6.2.4.   Сприяти проведенню атестації робочих місць в порядку та термінах, встановлених законодавством. Перед початком навчального року здійснювати перевірку стану охорони праці та підготовку закладу до роботи.

6.2.5.Вчасно проводити розслідування нещасних випадків, складати відповідні акти, направляти документи у відділення Фонду соціального страхування від нещасних  випадків на виробництві та професійних захворювань України з заявою потерпілого для проведення страхових виплат.

6.2.6.Для виконання обов’язків із питань охорони праці громадський інспектор із охорони праці, представник профспілки з питань охорони праці звільняється від роботи на 3 години в тиждень із збереженням на цей час середнього заробітку за згодою адміністрації.

6.2.7. Брати  участь в громадському огляді-конкурсі з питань охорони праці відповідно до Положення, затвердженого спільною постановою колегії Міністерства освіти і науки та президії ЦК Профспілки працівників освіти і науки України від 27.04.2004 року.

6.2.8.Сприяти відповідно до статті 19 Закону України «Про охорону праці»виділенню на охорону праці в закладі не менше як  0,2% від фонду оплати праці.

6.2.9.Забезпечити проведення планових медичних профілактичних оглядів працівників згідно чинного законодавства. На час проходження медичного огляду за працівником зберігається місце роботи (посада) і середній заробіток. Керівництво закладу несе відповідальність за своєчасне проходження працівниками обов’язкових медичних оглядів та за шкідливі наслідки для здоров’я, спричинені допуском до роботи осіб, які не пройшли обов’язкового медичного огляду. Керівництво закладу має право притягнути працівника, який ухиляється від проходженняобов’язкового медичного огляду, до дисциплінарної відповідальності і відсторонити його від роботи без збереження заробітної плати (стаття 46 КЗпП  України) до проходження медичного огляду.

6.2.10. при наявності фінансування сприяти забезпечення закладу необхідними медпрепаратами для надання першої невідкладної допомоги працівникам.

6.3.Профспілковийкомітетзобов’язується:

6.3.1.Встановити постійний контроль за виконанням вимог  нормативних актів із охорони праці силами громадських інспекторів, комісій, представників профспілки з питань охорони праці.

6.3.2.Відзначати видами морального і матеріального заохочення громадського інспектора, членів комісії, представника профспілки з питань охорони праці.

6.3.3.Систематично перевіряти виконання керівниками пропозицій громадського інспектора, комісії, представника  профспілки з питань охорони праці, домагатись їх максимальної реалізації.

6.3.4.Вносити на розгляд профспілкового комітету питання стану умов і охорони праці, брати участь в огляді-конкурсі з питань охорони праці.

6.3.5.Здійснювати роз’яснювальну роботу щодо практики відшкодування шкоди від нещасних випадків та професійних захворювань в закладі, з інших питань охорони праці. Контролювати своєчасність та повноту відшкодування потерпілому шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, пов’язаним із виконанням ним трудових обов’язків, а також виплат одноразової допомоги відповідно до Закону України «Про охорону праці».

6.3.6.Виявляти приховування нещасних випадків у закладі.

6.3.7.Забезпечити участь представника профспілки у роботі комісії з розслідування нещасних випадків, опрацюванні заходів щодо їх попередження та вирішенні питань, пов’язаних із профілактикою ушкодження здоров’я учасників навчально-виховного процесу.

6.3.8.Забезпечити профспілковий комітет нормативними документами з питань охорони праці.

 

Розділ 7.

 Оплата праці, гарантії і компенсації

7.1. Сторони Договору домовились: 

7.1.1. Мінімальні посадові оклади та тарифні ставки в закладі встановлюються не нижче  рівня офіційно встановленої мінімальної заробітної плати .

7.1.2.Праця працівників закладу оплачується  за тарифними розрядами, посадовими окладами відповідно до виконуваної роботи, займаної посади, в залежності від професії, кваліфікації працівника, складності та умов виконуваних ним робіт відповідно до чинного законодавства.

7.1.3.За сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків виплачувати винагороду і преміювати працівників у відповідності до Положенняпро надання щорічної грошової винагороди  педагогічним працівникамза сумлінну працю та зразкове виконання  службових обов’язків (додаток 8) і Положення про  преміювання працівників  дошкільного закладу-школи № 10   (додаток 9), розроблених та затверджених адміністрацією за погодженням з профкомом.  Прийняті рішення про преміювання та заохочення доводити до відома трудових колективів.

7.1.4.При роботі в шкідливих умовах праці до тарифних ставок та посадових окладів проводиться доплата в розмірі до 12% тарифної ставки (посадового окладу) згідно Переліку робіт та посад (додаток7).

7.1.5.За роботу в нічний час ( з 22.00 години до 6.00 години) працівникам, які за графіками роботи працюють у цей час, проводити доплату в розмірі 40% тарифної ставки (посадового окладу).

7.1.6.Здійснювати доплату в розмірі до 50 % посадового окладу (ставки заробітної плати)  за  суміщення професій (посад), за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників без звільнення від своєї основної роботи. Конкретний розмір доплат погоджується з   профспілковим комітетом.

7.1.7.Здійснювати спільний контроль за своєчасною виплатою заробітної плати в закладі, аналізувати причини порушень та вживати заходи щодо їх усунення.

7.1.8.Здійснювати преміювання за високі творчі і виробничі досягнення в межах економії фонду заробітної плати відповідно до «Положення про преміювання» та за рахунок  фонду профспілки.

7.2. Адміністрація закладу  зобов’язується:

7.2.1.Сприяти виплаті заробітної плати працівникам закладу два рази в місяць:  І половина місяця – 15 числа; ІІ половина місяця – останній робочий день місяця. Як виняток, протягом двох наступних днів. Розмір зарплати не повинен бути меншим оплати за фактично відпрацьований час із розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника.

7.2.2. Сприяти здійсненню за час роботи в період канікул оплати праці педагогічних працівників та осіб з числа керівного, адміністративно-господарського та навчально-допоміжного персоналу, яким дозволено вести викладацьку роботу, з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, що передувала початку канікул.

7.2.3. Сприяти здійсненню оплати праці педагогів у випадку, коли навчально-виховний процес призупиняється з незалежних від них причин (несприятливі метеорологічні умови, епідемії, тощо), із розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, при умові виконання працівниками іншої організаційно-педагогічної роботи відповідно до їх функціональних обов’язків.

7.2.4.Сприяти виплаті заробітної плати за весь час відпустки, а також допомоги на оздоровлення не пізніше,ніж за три дні до початку відпустки.

7.2.5.Забезпечувати проведення атестації педагогічних працівників кожних п’ять років відповідно до типового Положення про атестацію педагогічних працівників України, а також при необхідності проводити позачергову атестацію педпрацівників.

7.2.6.Сприяти проведенню не пізнішедвотижневоготермінупередбаченихзаконодавствомвиплат  і компенсаційпрацівникам, направленим на курсипідвищеннякваліфікації.

7.2.7.Сприятизабезпеченнюсвоєчасногопроведенняіндексаціїгрошовихдоходівпрацівників у зв’язкуіззмінамицін на споживчітовари і послугивідповідно до чинногозаконодавства.

7.2.8.Сприятиздійсненнювиплатизаробітної плати через установи банківвідповідно до чинного законодавствалише на підставіособистихзаявпрацівників.

7.2.9.При звільненніпедагогічногопрацівника з роботисприятивиплатівинагородивідповідно до відпрацьованого часу (згідно наказу закладу).

7.2.10.Здійснювати доплату за роботу з дезинфікуючимизасобами в розмірі 10% посадового окладу сестрам медичним та старшим сестрам медичним, яківикористовують у роботідезинфікуючізасоби.

7.2.11.Сприяти наданнюпрацівникаму день виплатизаробітної плати листки розрахункузаробітної плати.

7.2.12.Погоджувати з профспілковимкомітетомтарифікаційні списки педпрацівників, розподіл годин, будь-яку зміну умов праціпрацівників, їхнавчальногонавантаження, заохочення і преміювання, встановлення доплат за збільшенийобсягроботи, розширену зону (площу) обслуговування, суміщенняпрофесій, шкідливіумовипраці, змінутарифнихрозрядів і посадовихокладів.

7.2.13.Відпрацювання днів, втрачених в зв’язку з оголошенням карантину, стихійним лихом та наявністю інших поважних причин, здійснюється на підставі наказу про зміни в режимі роботи закладу, який погоджується з профспілковимкомітетом.

7.2.14. При погодженні з профспілковимкомітетомвиплачувати надбавки працівникам у розмірі до 50% посадового окладу за складність та напруженість у роботі.

7.2.15 Надавати працівникам з числа обслуговуючого персоналу матеріальну допомогу до щорічної основної відпустки в розмірі одного посадового окладу.

7.3.Профспілковийкомітетзобов’язується:

7.3.1.Здійснювати громадський контроль за дотриманням в закладі законодавства про оплату праці.

7.3.2.Сприяти в наданні працівникам установи необхідної консультативної допомоги щодо питань оплати праці, практики звернення працівників до суду про примусове стягнення заробітної плати.

7.3.3.Порушувати питання про притягнення до дисциплінарної, адміністративної відповідальності згідно із законодавством осіб, винних у невиконанні вимог законодавства

про оплату праці, умов даного  колективного договору, що стосується оплати праці.

7.3.4.Представляти інтереси працівника при розгляді його трудового спору щодо оплати праці в комісії по трудових спорах.

7.3.5.Представляти на прохання працівника його інтереси щодо оплати праці в суді.

7.3.6.Звертатися в прокуратуру з приводу порушення законності для перевірки дотримання адміністрацією законодавства про працю.

7.3.7.Повідомляти про всі факти порушень щодо оплати праці   галузеву правову службу  та державну  інспекцію праці.

7.3.8.Вимагати притягнення до відповідальності посадових осіб, винних в порушенні законодавства про оплату праці.

 

Розділ 8.

 Праця  жінок

8.1. Сторони Угоди домовились:

8.1.1.Не допускати залучення жінок до роботи у вихідні та святкові дні, при можливості- в нічний час, надурочних робіт, направляти їх у відрядження без їхньої згоди при наявності дітей віком до 14 років.

8.1.2.До відпустки по вагітності приєднувати щорічну основну та додаткову відпустки незалежно від тривалості роботи жінки в закладіза згодою працівника.

8.1.3.Згідно чинного законодавства, жінкам, які перебувають у відпустці по догляду за дітьми до 3-х років (до 6 років згідно ст.179 КЗпПУкраїни), щорічновизначатиобсягнавчального та педагогічногонавантаження в розмірі, який вони мали до виходу у відпустку по догляду за дітьми. Вноситипрізвищажінок, якіперебувають у згаданихвідпустках, до тарифікаційнихсписків на початок кожного навчального року з визначеннямвідповідногонавантаження та заробітної плати.

8.1.4.При прийманні на роботу тавивільненніжінок у зв’язкузізмінами в організації та скороченнічисельностіабо штату працівниківдотримуватися у повномуобсязівимог трудового законодавства і зокремастатті 184 КЗпПУкраїни.

8.1.5.Надавати щорічножінкампередбаченізаконодавствомсоціальнідодатковівідпустки у повномуобсязі за їхбажанням. Не допускативідмови у наданнітакихвідпусток, якщо вони булиневикористані у попередні роки.

 

 

Розділ 9.

Соціально-трудові пільги, гарантії, компенсації

9.1. . Адміністрація закладу  зобов’язується:

9.1.1. Сприяти педагогічним працівникам у забезпеченні їх житлом у першочерговому порядку та наданні їм службового житла.

9.1.2. Сприяти організації спільно з профспілкою проведення галузевої спартакіади серед працівників.

9.1.3.Сприяти працівникам в оформленні призначення їм пенсій за вислугу років та за віком.

9.1.4.При фактичному звільненні у зв’язку з виходом на пенсію виплачувати працівникам премію в розмірі одного посадового окладу. Виплата премії здійснюється за рахунок економії коштів фонду заробітної плати в разі їх наявності на момент звільнення. Правом  на одержання премії при виході на пенсію працівники можуть скористатися лише один раз.

9.1.5. Сприяти відрахування коштів первинній профспілковій організації  не менше 0,3 % фонду оплати праці відповідно до Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», статті 250 «Кодексу законів про працю України» за рахунок додатково виділених асигнувань.

9.1.6.Забезпечувати працівників обладнанням, посібниками, технічними засобами навчання тощо згідно виділених бюджетних асигнувань.

9.2. Профспілковий комітетзобов’язується:

9.2.1.Організувати надання допомоги у вирішенні побутових проблем пенсіонерам, що    стоять на обліку у первинній профспілковій організації.

9.2.2.Організовувати вечори відпочинку, дозвілля для працівників освіти, свята до Дня працівника освіти, Дня матері, Нового року і т.п.

9.2.3.Проводити День вшанування людей похилого віку. Забезпечити запрошення на свято ветеранів праці та пенсіонерів.

9.2.4.Залучати працівників закладу за їх згодою та за погодженням з управлінням освіти до участі у місцевих, міжрегіональних, всеукраїнських оглядах, конкурсах, фестивалях  художньої самодіяльності та спортивних змаганнях.

9.2.5.Проводити роз’яснювальну роботу щодо пенсійного забезпечення працівників та соціального страхування.

9.2.6.Сприяти проведенню оздоровлення, сімейного відпочинку та лікування працівників, оздоровленню дітей працівників у дитячих таборах.

9.2.7.Здійснювати контроль ефективності використання коштів на соціально-культурні заходи, утримання, ремонт службових та побутових приміщень. За результатами перевірок складати належні акти, доводити їх до відома трудового колективу та власника. Вносити пропозиції щодо більш ефективного використання коштів.

9.2.8.Захищати та представляти інтереси членів трудового колективу у сфері житлово-побутових,  комунальних, культурно-освітніх відносин.

9.2.9.Вивчати з членами трудового колективу нові нормативні акти з питань житлового законодавства, надавати консультативну допомогу з питань вирахування податків, надання соціальних податкових пільг тощо.

9.2.10.Сприяти спільно з адміністрацієюорганізації та проведення галузевої спартакіади серед працівників.

9.2.11. Організовувати дозвілля працівників закладу, виділяти кошти у зв’язку зі святами та ювілеями.

 

Розділ 10.

Сприяння діяльності профспілкової організації з питань соціально-економічного захисту працівників, підвищення ефективності їх діяльності

10.1. Адміністрація закладу  зобов’язується:

10.1.1.Надавати профспілковому комітету всю необхідну інформацію з питань, що є предметом цього колективного договору, сприяти реалізації права Профспілки щодо захисту трудових та соціально-економічних інтересів працівників.

10.1.2.Безоплатно надавати профспілковому комітету обладнане приміщення, засоби зв’язку, в тому числі електронні (електронна пошта, Інтернет), сейф, оргтехніку, канцтовари для забезпечення її діяльності, приміщення для проведення зборів, засідань тощо (стаття 249 КЗпП України).

10.1.3.Сприяти забезпеченню безготівкового порядку сплати профспілкових членських внесків згідно з особистими заявами членів профспілки, з подальшим їх перерахуванням на рахунок ради Профспілки в день виплати заробітної плати працівникам.

10.1.4.Забезпечити звільнення від основної роботи   голови профкому для участі у статутних заходах на різних рівнях, а також на час короткострокового навчання із збереженням заробітної плати.

10.1.5.Не застосовувати до працівників, обраних до складу профорганів, дисциплінарних стягнень без погодження з відповідними профорганами.

10.1.6.Не допускати звільнення з роботи за ініціативою адміністрації працівників, які обрані до складу профорганів і не звільнені від виробничої роботи, без згоди відповідного профоргану.

10.1.7.Забезпечити вільний вхід  до закладу представників профспілки, їх доступ  до робочих місць, кімнат чи залів зібрання членів профспілки, можливість зустрічі та спілкування з працівниками, доступ до матеріалів, документів, а також до усіх підрозділів і служб  установи (медичний кабінет, актова зала, майстерні тощо) для здійснення наданих Профспілці прав контролю за дотриманням чинного законодавства, станом охорони праці і техніки безпеки, виконанням колективного договору.

10.1.8.На підставі листа міської, обласної ради Профспілкизабезпечувати представника профкому для участі в статутних заходах на різних рівнях, а також на час короткочасного навчання.

10.1.9.Не втручатися у статутну діяльність профспілкової організації.

10.1.10.При виявленні профспілковим комітетом порушення прав працівників, не пізніше  як через три дні вступати у переговори для вироблення заходів щодо подолання встановлених порушень.

10.1.11.На принципах соціального партнерства проводити зустрічі, консультації, інформувати профорганізації про плани і напрями розвитку закладу, забезпечувати участь  профкому у нарадах та засіданнях.

10.1.12. Надавати для виконання громадських обов’язків голові  профспілки дві години на тиждень із збереженням середньої  заробітної плати (ст.252 КЗпП).

10.1.13.Забезпечувати в закладі права та гарантії діяльності профспілкового комітету, передбачені Конституцією України, Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», актами Президента України та Кабінетом Міністрів України, ратифікованими Україною конвенціями Міжнародної організації праці.

10.1.14.Залучати до участі в роботі атестаційної комісії представника профспілки.

10.2. Профспілковий комітет зобов’язується:

10.2.1. Посилити роз’яснювальну роботу щодо діяльності вищестоящих органів Профспілки працівників освіти і науки України, ради міської організації Профспілки працівників освіти і науки щодо захисту членів профспілки шляхом підвищення ролі профспілкових зборів, інформування членів профспілки.

10.2.2.Своєчасно доводити до членів трудового колективу зміст нормативно-правових актів, що стосуються соціально-економічних інтересів працівників освіти.

10.2.3.Спрямовувати роботу профспілкового комітету на організацію контролю за своєчасним введенням в дію нормативних документів з питаньтрудовихвідносин, умов нормуванняпраці, розподілунавчальногонавантаження, додержання в навчальномузакладі норм трудового законодавства.

10.2.4.Посилити відповідальністьголовипрофспілковогокомітетустосовнопитаньзахиступорушенихзаконних прав та інтересівчленівпрофспілки.

10.2.5.Вимагати відвласникаабоуповноваженого ним органу розірваннятрудового договору з керівником установи, якщовінпорушуєзаконодавство про працю і не виконуєзобов’язань за колективноюугодою та колективним договором (ст.45 КЗпП).

 

Розділ 11.

Контроль за виконанням колективного договору                                                                  

11.1. Сторони Договору домовились:

11.1.1. Визначити осіб, які відповідатимуть за виконання окремих норм і положень колективного договору, встановити терміни виконання.

11.1.2.Періодично проводити спільні засідання адміністрації та профспілкового комітету, на яких інформувати сторони про хід виконання колективного договору.

11.1.3.У разі несвоєчасного виконання, невиконання зобов’язань (положень), аналізувати причини та вживати термінові заходи щодо забезпечення їх реалізації. Осіб, винних у невиконанні положень колективного договору, притягати до відповідальності згідно з чинним законодавством.

11.1.4.Контроль за виконанням договору здійснюється спільною комісією сторін  (додаток  1).

11.1.5. Колективний договір підписано в трьох примірниках, які мають  однакову юридичну силу, два з яких зберігаються у кожної із Сторін, один – у реєструючому органі.

 

Голова профспілкового комітету  дошкільного закладу-школи № 10 Кузнецовської міської ради  

                              О.МІЦЮК      

 

             Директор   дошкільного закладу-школи №10 Кузнецовської міської ради  

                                   А.САКОВЕЦЬ


Додаток 1

Склад спільної комісії

адміністрації та профспілкового комітету

навчально-виховного комплексу

«дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школи І ступеня» № 10

Кузнецовської міської ради   Рівненської області

щодо контролю за ходом виконання Колективного договору

на  2015-2017 роки

 

 1. БУЦМАЙ Людмила Федорівна, учитель початкових класів . Контролює оплату праці та матеріальне стимулювання.

 

 1. СІЛЬМАН Ніла Євстахіївна, вихователь. Контролює соціальний захист працівників .

 

 1. ЗОЛОТАРЬОВА Мирослава Василівна, вихователь-методист. Контролює трудові відносини та умови охорони праці

 

 

 

 

Голова профспілкового комітету  дошкільного закладу-школи № 10 Кузнецовської міської ради  

                              О.МІЦЮК      

               Директор   дошкільного закладу-школи №10 Кузнецовської міської ради  

                                   А.САКОВЕЦЬ

 

 

Додаток   2

                                                         Перелік

                посад працівників з ненормованим робочим днем,

                які мають право на додаткову відпустку

 

№з\п                        Найменування посади Тривалістьдодаткової

відпустки в календарних днях

1 Директор 3
2 Заступник директора з навчально-виховноїроботи 3
3 Завідувач господарством 7
4 Шеф-кухар 6
5 Комірник 6
6 Діловод 7
7 Секретар-друкарка 7

 

 

 

 

 

Голова профспілкового комітету  дошкільного закладу-школи № 10 Кузнецовської міської ради  

                              О.МІЦЮК      

 

             Директор дошкільного закладу-школи №10 Кузнецовської міської ради  

                                   А.САКОВЕЦЬ

 

Додаток 3

Перелік

професій і посад працівників, які мають право на щорічну додаткову відпустку

за роботу з шкідливими умовами праці

 

№з\п                        Найменування посади          Тривалість додаткової відпусткив календарних днях
1 Кухар 4
2 Машиніст з прання та ремонту спецодягу (білизни) 4
3 Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків 4
4 Підсобний робітник 4

 

 

 

 

Голова профспілкового комітету  дошкільного закладу-школи №10 Кузнецовської міської ради  

                              О.МІЦЮК      

 

         Директор дошкільного  закладу-школи № 10 Кузнецовської міської ради  

                                   А.САКОВЕЦЬ

 

 

Додаток 4

                                                         Перелік

посад з особливим характером праці і тривалість додаткової відпустки

 

№з\п Найменування посади Тривалість додаткової відпустки в календарних днях
1 Старша сестра медична  7
2 Сестрамедична 7
3 Прибиральник службових приміщень, зайнятий прибиранням загальних убиралень та санвузлів 4

 

 

 

 

Голова профспілкового комітету  дошкільного закладу-школи №10 Кузнецовської міської ради  

                              О.МІЦЮК      

 

             Директор   дошкільного закладу-школи № 10 Кузнецовської міської ради  

                                   А.САКОВЕЦЬ

 

Додаток  5

                                                   Перелік

професій і посад, на яких встановлюється додаткова оплата праці за роботу в нічний час

Назва професій (посад) Час роботи в нічний час Процент додаткової оплати годин тарифної ставки
1 Сторож за графіком 40%
2 Кухар за графіком  40%
3 Підсобний робітник за графіком  40%

 

 

 

 

 

Голова профспілкового комітету  дошкільного закладу-школи №10 Кузнецовської міської ради  

                              О.МІЦЮК      

 

             Директор  дошкільного закладу-школи №10 Кузнецовської міської ради  

                                   А.САКОВЕЦЬ

 

Додаток  6

Перелік професій і посад працівників, яким видається безкоштовно одяг, спецвзуття, інші засоби індивідуального захисту

з\п Професія, посада Спецодяг, спецвзуття, інші  засоби   індивід. захисту Термін  (міс)
1 Вихователь Халат бавовняний 12
2 Помічниквихователя Халат бавовняний (білого кольору)Косинка бавовняна

Рукавиці гумові

1212

 1

3 Кухар Костюм бавовнянийКосинка бавовняна (шапочка)

Фартух бавовняний

1212

12

4 Підсобний   робітник  Фартух шерстяний з нагрудникомРукавички гумові

Рукавички комбіновані

Чоботи гумові

42

6

12

5 Сестра медична, старша сестра медична Халат бавовнянийШапочка бавовняна 1212
6 Комірник Халат бавовнянийРукавички комбіновані

На зимовий період-куртка ватна

123

48

7 Машиніст з прання та ремонту спецодягу (білизни) Костюм бавовнянийХалат бавовняний

Косинка бавовняна

Фартух прогумований з нагрудником

Чоботи гумові

Рукавички гумові

12      12

12

6

12

3

8 Прибиральник  службових  приміщень Халат бавовнянийРукавички комбіновані

Чоботи гумові

Рукавички гумові

122

12

6

9 Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків Костюм бавовнянийЧоботи гумові

Рукавички комбіновані

Рукавички гумові

На зимовий період-куртка на утепленій підкладці

1212

2

2

36

10 Двірник Халат  бавовнянийФартух бавовняний з нагрудником

Рукавички комбіновані

Чоботи гумові

На зимовий період-куртка бавовняна  утеплена

1212

2

12

36

11 Сторож Куртка бавовняна на утепленій   підкладці 48 

 

Перелік норм розроблений на підставі Постанови Держкомпраці СРСР  від 12.02.1981 р. №47  \П-2

 

Голова профспілкового комітету  дошкільного закладу-школи  

№ 10 Кузнецовської міської ради  

                              О.МІЦЮК      

               Директор               дошкільного закладу-школи № 10 Кузнецовської міської ради  

                                   А.САКОВЕЦЬ

 

  Додаток  7

Перелік професій і посад працівників, зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці та розмір доплати

 

№ з/п Посада Доплата
1 Шеф-кухар               12%
2 Кухар              12%
3 Підсобний робітник             12%
4 Помічник вихователя               6%
5 Робітник з комплексного обслуговування і ремонту будинків             4%
6 Машиніст з прання та ремонту спецодягу (білизни)             12%

 

 

 

Голова профспілкового комітету  дошкільного закладу-школи № 10Кузнецовської міської ради  

                              О.МІЦЮК      

               Директор               дошкільного закладу-школи № 10 Кузнецовської міської ради  

                                   А.САКОВЕЦЬ

 

Додаток 8

Положення

про надання щорічної грошової винагороди  педагогічним працівникам

 за сумлінну працю та зразкове виконання  службових обов’язків

Вступ.

Це Положення вводиться на підставі ст.57 Закону України “Про освіту” з метою стимулювання творчості, добросовісної  праці та педагогічного новаторства членів трудового  колективу.   Воно поширюється на всіх педагогічних працівників дошкільного закладу-школи № 10, крім тих, хто працює за сумісництвом.

   І. Умови для надання грошової винагороди педагогічним працівникам.

 1. Обов’язковими умовами для педагогічних працівників є:
 • дотримання в роботі вимог чинного законодавства, Правил внутрішнього трудового розпорядку, інших нормативних документів, що регламентують різні сторони їх трудової діяльності;
 • відсутність порушень виконавчої та трудової дисципліни, безпеки життєдіяльності та охорони праці;
 1. Педагогічні працівники дошкільного закладу-школи № 10 отримують грошову винагороду за такі показники в роботі:
 • за досягнення успіхів у навчанні та вихованні дітей ( раціональна організація  навчально-виховного процесу; проведення навчальних занять на високому професійному рівні; використання ефективних форм і методів навчання; робота по розвитку здібностей дітей);
 • за педагогічне новаторство;
 • за самоосвіту (участь у педагогічних радах, нарадах, методоб’єднаннях та інших формах підвищення   професійної майстерності тощо);
 • за участь в конкурсах, святах і розвагах;
 • за організацію гурткової роботи;
 • за покращення матеріально-технічної бази закладу;
 • за естетичне оформлення групових та класних приміщень;
 • за ефективну роботу з батьками;
 • за використання і втілення нових методик в роботу з дітьми , учнями;
 • за виготовлення оригінального дидактичного матеріалу для роботи з дітьми;
 • за проведення методичних заходів ( занять, конкурсів, розваг, консультацій і т.д.) позапланово, з власної ініціативи;
 • за ремонт груп , класів, кабінетів;
 • за відсутність у групі, в класі випадків дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу  за поточний рік .

            ІІ. Порядок надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам

1.Щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам видається на підставі наказу керівника дошкільного закладу-школи № 10.

2.Грошова винагорода надається педагогічним працівникам як за виконання всіх передбачених показників цього Положення, так і за досягнуті високі результати з окремих важливих питань роботи закладу.

3. Конкретні розміри грошової винагороди визначаються відповідно до особистого внеску педагогічних працівників та  загальних результатів роботи  закладу і виплачуються пропорційно відпрацьованому у закладі в поточному році  робочого часу .

4.Грошова  винагорода  не повинна  перевищувати одного посадового окладу ( ставки заробітної плати). Виплата грошової винагороди здійснюється в межах загальних коштів, передбачених кошторисом дошкільного закладу-школи № 10на оплату праці.

  

 

 

Голова профспілкового комітету  дошкільного закладу-школи № 10

Кузнецовської міської ради  

                              О.МІЦЮК      

    

 

 

Директор дошкільного закладу-школи №10 Кузнецовської міської ради  

                                   А.САКОВЕЦЬ

 

 

Додаток 9

 

Положення про  преміювання

працівників  дошкільного закладу-школи № 10

 

Вступ.

Це Положення вводиться в дію для  стимулювання та заохочення працівників до добросовісного виконання своїх професійних обов’язків. Воно поширюється на всіх без винятку працівників закладу, крім тих, хто працює за сумісництвом.

І . Умови і показники роботи для преміювання працівників.

 1. Обов’язковими умовами для преміювання працівників закладу є:
 • дотримання в роботі вимог чинного трудового законодавства, Правил внутрішнього трудового розпорядку, інших нормативних документів, що регламентують різні   сторони їх трудової діяльності;
 • відсутність порушень виконавчої та трудової дисципліни,  безпеки життєдіяльності та охорони праці;
 1. Педагогічні працівники преміюються за такі показники в роботі:
 • за досягнення успіхів у навчанні та вихованні дітей ( раціональна організація  навчально-виховного процесу; проведення навчальних занять на високому професійному рівні; використання ефективних форм і методів навчання; робота по розвитку здібностей дітей);
 • за педагогічне новаторство;
 • за самоосвіту (участь у педагогічних радах, нарадах, методоб’єднаннях та інших формах підвищення   професійної майстерності тощо);
 • за участь в конкурсах, ранках, святах і розвагах;
 • за організацію гурткової роботи;
 • за покращення матеріально-технічної бази закладу;
 • за естетичне оформлення групових та класних приміщень;
 • за ефективну роботу з батьками;
 • за використання і втілення нових методик в роботу з дітьми , учнями;
 • за виготовлення оригінального дидактичного матеріалу для роботи з дітьми;
 • за проведення методичних заходів ( занять, конкурсів, розваг, консультацій і т.д.) позапланово, з власної ініціативи;
 • за ремонт груп , класів, кабінетів ;
 • за відсутність у групі, в класі випадків дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу  за поточний рік .
 • за сумлінне виконання своїх службових обов’язків, ініціативу і творчість в роботі;
 • за створення належних і безпечних умов праці;
 • за економне та раціональне використання товаро-матеріальних цінностей закладу.
 1. Інші працівники закладу преміюються :
 • за сумлінне виконання своїх службових обов’язків, ініціативу і творчість в роботі;
 • за створення належних і безпечних умов праці;
 • за ремонт груп, класів, кабінетів;
 • за економне та раціональне використання товаро-матеріальних цінностей закладу.

ІІ. Преміювання проводиться лише за  наявності економії фонду заробітної плати.

 1. Премії за погодженням з профспілковим комітетом встановлюються керівником закладу.
 2. Оплата премії працівникам здійснюється згідно наказу керівника закладу .
 3. Конкретні розміри премії визначаються відповідно особистого внеску працівників в загальні результати роботи і максимальними розмірами не обмежуються.

Залишити відповідь