Навчально-виховний комплекс "дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І ступеня" №10

Навчальний план 2-4 класів НВК № 10 Вараської міської ради на 2019-2020 навчальний рік

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до   навчального плану 2-4 класів

навчально-виховного комплексу

«дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І ступеня» № 10                                                   

Вараської міської ради

                                              на 2019-2020 навчальний рік

 

І. Загальні засади

 

НВК № 10 Вараської міської  ради здійснює свою діяльність на підставі ст.53 Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 306 «Про затвердження Положення про навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад-загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад- дошкільний навчальний заклад», наказу Міністерства освіти і науки  від 21.03.2018 №268 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1- 2 класів закладів загальної середньої освіти» та наказу Міністерства освіти і науки  від 20.04.2018 №407 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти I ступеня» та забезпечує одержання учнями початкової школи освіти на рівні Державного стандарту початкової загальної освіти,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 87 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» та від 20.04.2011 № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти»

За Статутом заклад   є навчально-виховним комплексом.

Мова навчання – українська.

Шкільний підрозділ НВК № 10 у 2019-2020 навчальному  році  включає 6 початкових класів, у яких навчається 130 учнів.

 

  ІІ. Порядок вивчення предметів

 ІІ.1.Навчальний план для 2-их класів

 Навчальний план для 2-их класів НВК №10 на 2019-2020 навчальний рік складено на основі Закону України «Про освіту», Концепції «Нова українська школа»,  Державного стандарту початкової освіти, «Типової освітньої програми для закладів загальної середньої освіти» за редакцією О.Я.САВЧЕНКО, яка схвалена Колегією Міністерства освіти і науки України 21.03.2018 № 268.

Навчальний план містить інваріантний складник, сформований на державному рівні, та варіативний складник, у якому передбачені години на вивчення предметів інваріантного складника.

Зміст початкової освіти структурується за такими освітніми галузями –  «Мовно-літературна», «Іншомовна», «Математична» «Я досліджую світ» «Технологічна», «Мистецька», «Фізкультурна».

При вивченні курсу «Навчання грамоти», «Математика» використовується «Освітня програма початкової освіти» (Система розвивального навчання В. В. ДАВИДОВА, В. В. РЄПКІНА і Д. С. МАКСИМЕНКА, цикл І (1-2 класи)». Програмі надано дозвіл на використання в закладах загальної середньої освіти (Лист ІМЗО № 22.1/12-Г-181 від 05.04.2019).

Освітня галузь «Мовно-літературна» у навчальному плані представлена предметами українська мова і літературне читання, англійська мова, що передбачає часовий розподіл програмового матеріалу в межах 7 годин на тиждень для вивчення української мови та літературного читання і 3 години для вивчення англійської мови.

Навчальний предмет «Іноземна мова» забезпечує виконання завдань освітньої галузі «Мовно-літературна», які стосуються іншомовної освіти і не передбачає інтегрування  в інші освітні галузі. На вивчення іноземної (англійської)  мови відводиться 3 години на тиждень в 2-их класах, та 2 години в 3-4 класах.

В організації роботи над програмою освітньої галузі «Математична» передбачено вивчення окремого навчального предмета «Математика», де на математику відводиться 4 години на тиждень.

Інтегрований курс «Я досліджую світ» об’єднує навчальний зміст трьох освітніх галузей: природничої, громадянської , соціальної та здоров’язбережувальної. на що відводиться по 3 години в тиждень.

Зміст освітньої галузі «Технологічна»  реалізовується через навчальний предмет «Дизайн і технології», на який відводиться по 1 годині в тиждень, та через навчальний предмет «Інформатика», на який відводиться по 1 годині в тиждень.

Зміст   освітньої галузі «Мистецька» реалізовується через окремі предмети за видами мистецтва: образотворче мистецтво і музичне мистецтво – по 1 годині в тиждень.

Освітню галузь «Фізкультурна» у навчальному плані представлено навчальним предметом «Фізична культура» в кількості 3 години на тиждень.

 

ІІ.2.Навчальний план для 3-4-их  класів

 Навчальний план 3-4 класів НВК №10  на 2019-2020 навчальний рік складено на основі Типових навчальний планів, рекомендованих листом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 №407 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти I ступеня».

Навчальний план 3-4 класів НВК № 10 включає інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, в якій передбачено додаткові години на вивчення навчальних предметів.

Відповідно до навчальних програм у НВК № 10 у 2019-2020 навчальному році будуть викладатись предмети:

  • «Українська мова» та «Літературне читання»-   7 годин в 3-4 класах,
  • «Математика» –  4 години в 3-4 класах;
  • «Природознавство» – 2 години в 3-4 их класах;
  • «Основи здоров’я» – 1 година в 3-4 класах;
  • Іноземна (англійська) мова –2 години в 3-4 класах;
  • «Фізична культура» – 3 години в 3-4 класах;
  • «Образотворче мистецтво» – 1 година в 3-4 класах;
  • «Музичне мистецтво» – 1 година в 3-4 класах,
  • «Трудове навчання» –1 година в 3-4 класах,
  • «Інформатика»- 1 година в 3-4 класах.

При вивченні предметів «Українська мова», «Математика» (2–4 класи ) використовується Програма для початкових класів загальноосвітніх шкіл з розвивального навчання (система Д. В.ЕЛЬКОНІНА-В.В. ДАВИДОВА). Навчальним програмам з розвивального навчання (українська мова, математика) надано гриф   «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України»  (Лист Міністерства освіти і науки України №1/11-8464 вiд 23.08.2017).

Освітня галузь “Мови і літератури” реалізується через навчальні предмети “Українська мова (мова і читання)”, “Іноземна мова”. Освітня галузь “Математика” реалізується через  навчальний предмет «Математика» – по 4 години на тиждень.

Згідно Державного стандарту початкової освіти освітня галузь «Природознавство» в 3-4 их класах НВК № 10 реалізується через навчальний предмет «Природознавство» – по 2 години на тиждень.

Освітня галузь «Суспільствознавство» реалізується через навчальний предмет «Я у світі» в 3- 4 класах – по 1 годині на тиждень.

Освітня галузь «Здоров’я і фізична культура» у 3-4 класах реалізуються згідно інваріантної складової робочого навчального плану через навчальні предмети «Фізична культура» – 3 години на тиждень та «Основи здоров’я» – 1 година на тиждень.

Реалізація  завдань освітньої галузі «Мистецтво» для учнів 3-4 класів НВК № 10 згідно інваріантної складової робочого навчального плану проходить  шляхом вивчення навчальних предметів  «Образотворче мистецтво» і «Музичне мистецтво» по 1 годині на тиждень.

Освітня галузь “Технологія» в закладі реалізується шляхом вивчення  навчального предмету «Трудове навчання» – 1 год. на тиждень для учнів 3-4 класів та предмету «Інформатика» для учнів 3-4-их класів згідно Державного стандарту початкової освіти.

Поділ класів на групи при вивченні предмету «Інформатика» здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 №128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 06.03.2002 за № 229/6517 (зі змінами)».

Варіативна частина  навчального плану 3-4 класів НВК № 10 у 2019-2020 навчальному році визначена на підставі заяв батьків і включає :

– курс «Абетка харчування»  – 0,5 години на тиждень;

– курс  «Освіта для сталого розвитку» – 0,5 години на тиждень;

– індивідуальні заняття    – 1 година на тиждень.

Метою курсу «Абетка харчування», яка вивчається в 3-4 класах НВК № 10,  є сприяння  розвитку культури правильного харчування та здорового способу життя серед дітей шкільного віку.

Метою курсу «Освіта для сталого розвитку», який  вивчається в 3-4 класах НВК № 10,   є  формування в учнів сталих, екологічно врівноважених звичок і способу повсякденного життя.

Основна мета організації індивідуальних занять в 3-4 класах закладу полягає у посиленні засвоєння предметів інваріантної складової, проведенні індивідуальної та підгрупової роботи з обдарованими дітьми та учнями, які з тих чи інших причин відчувають труднощі в навчанні.

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Структура навчального року

 

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» структуру навчального року встановлюють загальноосвітні навчальні заклади за погодженням з місцевими органами управління освітою.

2019-2020 навчальний рік в НВК № 10 розпочинається 2 вересня святом «День знань» і закінчується не пізніше 1 липня. Навчальні заняття згідно рішення педагогічної ради (протокол  № 07 від 30.08.2019) будуть організовані за семестровою системою:

І семестр – з 2 вересня по 24 грудня 2019 року;

ІІ семестр – з 15 січня по 29 травня 2020 року.

2 вересня 2019 року – день знань, свято першого дзвоника; 30 травня 2020 року – свято останнього дзвоника.

Режим роботи закладу: п’ятиденний навчальний тиждень.

Встановити  упродовж  2019-2020 навчального року  канікули в такі терміни:

Канікули встановити у такі терміни:

осінні: з 26 жовтня  по 03 листопада 2019 року;

зимові: з 25 грудня 2019 року по 14 січня 2020 року;

весняні: з 21 березня  по 29 березня   2020 року;

Тривалість уроків становить: у 2-4-х класах – 40 хвилин.

Як передбачено статтею 34 Закону України «Про загальну середню освіту», навчальний рік закінчується проведенням державної підсумкової атестації випускників початкової школи.

Державна підсумкова атестація учнів 4-их класів проводиться  відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547.

Навчальні екскурсії учнів 2-4 класів згідно рішення педагогічної ради НВК № 10 ( протокол № 07 від 30.08.2019) будуть проведені протягом року.                                                                                 

Таблиця розподілу навчального часу  2-4 класів

навчально-виховного комплексу „дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа I ступеня “ № 10

Вараської міської ради  на 2019-2020 навчальний рік

Освітні галузі       Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах  

Разом

    2-А 2Б   3-А 3Б 4-А 4Б
Інваріантний складник
Мови і літератури /

Мовно- літературна

Українська мова 7 7 7 7 7 7 42
Іноземна (англійська)  мова 3 3 2 2 2 2 14
Математика/ Математична Математика 4 4 4 4 4 4 24
Я досліджую світ Я досліджую світ 3 3 6
Природознавство Природознавство 2 2 2 2 8
Суспільствознавство Я у світі 1 1 1 1 4
Мистецька Образотворче мистецтво 1 1 2
Музичне мистецтво 1 1 2
Мистецтво Образотворче мистецтво 1 1 1 1 4
Музичне мистецтво 1 1 1 1 4
Технології Трудове навчання 1 1 1 1 4
Інформатика 1 1 1 1 4
Технологічна Дизайн і технології 1 1 2
Інформатика 1 1 2
Здоров’я і фізична культура /Фізкультурна Основи здоров’я 1 1 1 1 4
Фізична культура 3 3 3 3 3 3 18
Разом 21+3 21+3 21+3 21+3 21+3 21+3 126+18
                                                                                                            Варіативний складник
Курси за вибором

 

Абетка харчування 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3
Сталий розвиток 0.5 0.5 0.5 0.5 2
Індивідуальне заняття 0.5 0.5 1 1 1 1 5
Гранично допустиме навчальне  навантаження на учня 22 22 23 23 23 23 136
Сумарна кількість годин інваріантної та варіативної складових 25 25 26 26 26 26 154
Всього ( з урахуванням поділу) 1 1 1 1 1 1 6
Загальна кількість годин 26 26 27 27 27 27 160
Кількість учнів у класі 20 22 24 21 24 19 130