Вараський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №10 Вараської міської ради

Новації проекту Закону “Про дошкільну освіту”

МОН пропонує для громадського обговорення проект Закону України «Про внесення змін до Закону України “Про дошкільну освіту”». Проект розроблено на виконання Закону України «Про освіту».

Структура проекту Закону “Про дошкільну освіту”

Порівняно з чинним Законом “Про дошкільну освіту”, у проекті: менше розділів — 8 (проти 10-ти) більше статей — 49 (проти 41-ї).

Передовсім узгоджено термінологію із термінами та поняттями Закону “Про  освіту”. Також окреслено концептуальні зміни.

Інституційна та індивідуальна форми здобуття дошкільної освіти

У ст. 7 «Здобуття дошкільної освіти» означено: «Діти можуть здобувати дошкільну освіту: у закладах дошкільної освіти або у дошкільних підрозділах (філіях) інших юридичних осіб — за інституційною (очною) формою; у фізичних осіб-підприємців, що забезпечують здобуття дошкільної освіти і набули прав та обов’язків закладу освіти; у сім’ї — за індивідуальною (сімейною (домашньою)) формою, у тому числі: за допомогою фізичних осіб, які мають відповідну вищу педагогічну освіту та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, у тому числі які провадять незалежну професійну діяльність; за допомогою фізичних осіб-підприємців, що забезпечують здобуття дошкільної освіти. Організація здобуття освіти за інституційною та індивідуальною формами здійснюється відповідно до законодавства.»

Які форми здобуття освіти передбачені Законом “Про дошкільну освіту”

Здобуття інклюзивної освіти в закладах дошкільної освіти

Стаття 27 «Інклюзивна освіта» визначає таке:

«1. Діти з особливими освітніми потребами можуть отримати додаткову постійну чи тимчасову підтримку в освітньому процесі відповідно до законодавства.

2. Відповідно до індивідуальних особливостей дитини з особливими освітніми потребами та висновку інклюзивно-ресурсного центру командою психолого-педагогічного супроводу для кожної дитини з особливими освітніми потребами розробляється індивідуальна програма розвитку. Типове положення про команду психолого-педагогічного супроводу в державному, комунальному закладі дошкільної освіти затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

3. Дітям з особливими освітніми потребами дошкільна освіта надається нарівні з іншими дітьми, у тому числі шляхом створення належного фінансового, кадрового, матеріально-технічного забезпечення та застосування розумного пристосування, що враховує індивідуальні потреби таких осіб, визначені в індивідуальній програмі розвитку. На підставі письмового звернення батьків дітей з особливими освітніми потребами у закладах освіти створюються інклюзивні групи у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Організація інклюзивної освіти у державних і комунальних закладах дошкільної освіти здійснюється відповідно до законодавства. Організація інклюзивної освіти у корпоративних та приватних закладах дошкільної освіти здійснюється у порядку, встановленому їх засновниками.

4.Діти з особливими освітніми потребами мають право отримати психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги (допомогу), а також здобути дошкільну освіту за допомогою асистента вихователя та/або асистента дитини.

Асистент вихователя забезпечує особистісно орієнтоване спрямування освітнього процесу для дітей з особливими освітніми потребами. Асистент дитини може брати участь в освітньому процесі у випадку визначення такої потреби дитини згідно з висновком інклюзивно-ресурсного центру.

Рішення про допущення асистента дитини до участі в освітньому процесі, а також щодо форм, способів, механізмів такої участі приймає директор закладу освіти.

Функцію асистента дитини можуть виконувати батьки дитини або визначена ними на основі відповідного договору особа.

5. Навчання, виховання та розвиток дитини з особливими освітніми потребами у закладах освіти здійснюються за рахунок коштів освітніх субвенцій, державного та місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством, у тому числі з урахуванням потреб дитини, визначених в індивідуальній програмі розвитку.»

Організація діяльності інклюзивних груп у ЗДО

Забезпечення якості дошкільної освіти Цьому питанню присвячена ст. 28 «Система забезпечення якості», де:

«1. Система забезпечення якості у сфері дошкільної освіти формується відповідно до Закону України «Про освіту» з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

2. Система забезпечення якості у сфері дошкільної освіти включає систему забезпечення якості в суб’єктів освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти (внутрішня система забезпечення якості освіти), систему зовнішнього забезпечення якості освіти, систему забезпечення якості в діяльності органів управління та установ, що здійснюють зовнішнє забезпечення якості освіти.

3. Внутрішня система забезпечення якості освіти формується суб’єктом освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти з урахуванням методичних рекомендацій, що розробляються центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти та затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

4. Система зовнішнього забезпечення якості дошкільної освіти та система забезпечення якості в діяльності органів управління та установ, що здійснюють зовнішнє забезпечення якості освіти у сфері дошкільної освіти, визначаються Законом України «Про освіту» та цим Законом. Система зовнішнього забезпечення якості дошкільної освіти включає центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти і незалежні установи оцінювання та забезпечення якості освіти, а також інструменти, процедури та заходи забезпечення і підвищення якості освіти (стандартизацію, ліцензування, громадську акредитацію закладів дошкільної освіти, інституційний аудит, моніторинг якості дошкільної освіти, атестацію та сертифікацію педагогічних працівників, громадський нагляд (контроль)).

Моніторинг якості дошкільної освіти здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про освіту».»

Сертифікація працівників закладів дошкільної освіти

У ст. 35 «Атестація та сертифікація педагогічних працівників» означено:

«1. Атестація педагогічних працівників закладів освіти здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту» та в порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

2. Право на проходження сертифікації мають педагогічні працівники, які мають стаж роботи на відповідній посаді не менше двох років. Сертифікація здійснюється з метою підвищення престижності праці та стимулювання педагогічних працівників до особистісного та професійного зростання та у порядку визначеному законодавством.

3. Педагогічний працівник має право на проходження сертифікації безоплатно один раз на три роки. Педагогічний працівник, який не отримав сертифікат, має право на повторне проходження сертифікації не раніше ніж через рік.

4. Педагогічний працівник, який отримав сертифікат: отримує щомісячну доплату в розмірі 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) протягом строку дії сертифіката; впроваджує і поширює інноваційні методики навчання, організації освітнього процесу та нові освітні технології; може бути залученим до процедур і заходів, пов’язаних із забезпеченням якості та впровадженням інновацій, педагогічних новацій і технологій у системі освіти.

5. Успішне проходження сертифікації зараховується як проходження атестації педагогічним працівником, а також є підставою для присвоєння відповідної кваліфікаційної категорії та/або педагогічного звання у порядку визначеному законодавством.»

 Громадська акредитація закладу дошкільної освіти

Це питання врегульоване ст. 34 «Громадська акредитація закладу дошкільної освіти»: «1. Громадська акредитація закладу дошкільної освіти проводиться за ініціативою його директора відповідно до вимог Закону України «Про освіту» за рахунок коштів засновника, інших джерел не заборонених законодавством та з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

2. Громадська акредитація здійснюється юридичними особами, акредитованими у порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, з урахуванням вимог до проведення інституційного аудиту закладів дошкільної освіти.

3. Успішні результати громадської акредитації закладу дошкільної освіти засвідчуються сертифікатом, що є чинним впродовж 5 років.

4. Заклади дошкільної освіти, що мають чинний сертифікат про громадську акредитацію закладу освіти, вважаються такими, що успішно пройшли плановий інституційний аудит. 5. Інформація про проведення та результати громадської акредитації закладу дошкільної освіти оприлюднюється на веб-сайті закладу освіти та/або його засновника впродовж десяти днів з дня видачі сертифікату і надсилається до центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти.»

Ліцензування освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти

Стаття 32 «Ліцензування освітньої діяльності» визначає такі умови:

«1. Заклади дошкільної освіти, дошкільні підрозділи юридичних осіб, фізичні особи-підприємці, що забезпечують здобуття дошкільної освіти, можуть провадити освітню діяльність у сфері дошкільної освіти виключно на підставі відповідної ліцензії, що видається органом ліцензування відповідно до вимог Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» з урахуванням особливостей, визначених цим Законом, та ліцензійних умов.

2. Органами ліцензування у сфері дошкільної освіти є Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.

3. Ліцензії видаються органами ліцензування за кожним місцем провадження закладом освіти, іншою юридичною особою чи фізичною особою-підприємцем освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти, крім освітньої діяльності, що провадиться за місцем проживання дитини. Наявність ліцензії має передбачати спроможність здійснювати освітню діяльність у сфері дошкільної освіти відповідно до ліцензійних умов.

4. Ліцензійні умови мають містити вичерпний перелік вимог до кадрового, навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення, обов’язкових до виконання для започаткування та під час провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти, вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії. До ліцензійних умов не можуть бути включені вимоги щодо визначення ліцензованого обсягу, якості освіти і освітньої діяльності.

5. Ліцензію може бути анульовано з підстав і в порядку, визначеному Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності».

6. Ліцензії підлягають переоформленню у разі зміни найменувань закладів освіти та/або їх реорганізації шляхом злиття чи приєднання. Переоформлення ліцензії здійснюється без проведення процедури ліцензування шляхом внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань. У разі реорганізації закладів освіти шляхом злиття чи приєднання переоформлення ліцензії здійснюється на основі їхніх ліцензій.

7. Особа, яка провадить освітню діяльність у сфері дошкільної освіти без отримання ліцензії, несе адміністративну відповідальність відповідно до законодавства.»

Джерело: https://www.pedrada.com.ua/article/2602-zmni-do-zakonu-pro-doshklnu-osvtu