Вараський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №10 Вараської міської ради

ПОЛОЖЕННЯ про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами  у  Вараському ЗДО №10

ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                      Наказ Вараський ЗДО № 10
                                                                                                      31.08.2022 № 36

І. Загальні положення

1.Це Положення визначає основні принципи, завдання та функції, а також порядок організації діяльності команди психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами (далі –Команда супроводу), які здобувають освіту в умовах інклюзивного навчання у  Вараському ЗДО №10. 

2.У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

 • індивідуальна навчальна програма –документ (частина ІПР), який окреслює коло знань, умінь та навичок, що підлягають засвоєнню з кожного окремого навчального предмету у процесі навчання у закладі загальної середньої освіти з метою реалізації індивідуальної освітньої траєкторії дитини з особливими освітніми потребами (далі дитини з ООП). Містить перелік тем матеріалу, що вивчається, рекомендації щодо кількості годин на кожну тему, час, відведений на вивчення всього курсу;
 • індивідуальний освітній план – документ (частина ІПP), що визначає послідовність, форму і темп засвоєння дитиною з ООП у закладі дошкільної освіти компонентів освітньої програми з метою реалізації її індивідуальної освітньої траєкторії.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених в Законі України “Про освіту”.

3.Персональний склад Команди супроводу на дитину з особливими  освітніми  потребами затверджується наказом  директором Вараського ЗДО №10.

4.Команда супроводу дитини з ООП співпрацює з Вараським ІРЦ з питань надання корекційно-розвиткових послуг та методичного забезпечення її діяльності.

Вараський ЗДО №10 на підставі Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти розробляє власне положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами.

  ІІ. Склад учасників Команди супроводу

2.Склад Команди супроводу визначається з урахуванням освітніх потреб дитини з ООП.

До складу Команди супроводу дитини з ООП входять:

 • постійні учасники: директор,  вихователь-методист,  вихователі,   асистент вихователя, практичний психолог,   вчитель-дефектолог (з урахуванням освітніх потреб дитини з ООП),      батьки або законні представники (далі – батьки) дитини з ООП тощо;
 • залучені фахівці: медичний працівник закладу освіти, лікар, асистент дитини,

спеціалісти системи соціального захисту населення, служби у справах дітей тощо.

  ІІІ. Принципи діяльності Команди супроводу

1.Основними принципами діяльності Команци супроводу є:

 • повага до індивідуальних особливостей дитини з ООП;
 • дотримання інтересів дитини з OOH, недопущення дискримінації та порушення її прав;
 • командний підхід;
 • активна співпраця з батьками дитини з ООП, залучення їх до освітнього
 • процесу та розробки IПP;
 • конфіденційність та дотримання етичних принципів;
 • міжвідомча співпраця.

IV. Завдання Команди супроводу

 1. Команда супроводу виконує наступні завдання:
 2. збір інформації про особливості розвитку дитини, її інтереси, труднощі, освітні потреби на

етапах створення, реалізації та моніторингу виконання ІПP;

 • визначення напрямів психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг, що

можуть бути надані в межах Вараського ЗДО №10 на підставі висновку Вараського ІРЦ, та забезпечення надання цих послуг;

 • розроблення ІПР для кожної дитини з ООП та моніторинг її виконання з метою коригування

та визначення динаміки розвитку дитини;

 • надання методичної підтримки педагогічним працівникам Вараського ЗДО №10  з

організації інклюзивного навчання;

 • створення належних умов для інтеграції дітей з ООП в освітнє середовище;
 • проведення консультативної роботи з батьками дітей з ООП щодо особливостей їх розвитку,

навчання та виховання;

 • проведення інформаційно-просвітницької роботи серед педагогічних працівників; батьків

і дітей з метою недопущення дискримінації та порушення прав дитини; формування дружнього та неупередженого ставлення до дітей з ООП.

V. Основні функції учасників Команди супроводу

Директор

 • формування складу Команди супроводу;
 • призначення відповідальної особи щодо координації розроблення ІПР;
 • залучення фахівців (в тому числі фахівців ІРЦ) для надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з ООП;

 Вихователь-методист:

 • організація роботи Команди супроводу;
 • контроль за виконанням висновку ІРЦ;
 • контроль за виконанням завдань учасниками Команди супроводу своїх функцій;
 • розроблення спільно з іншими учасниками Команди супроводу індивідуального

навчального плану дитини з ООП;

 • залучення батьків дитини з ООП до розроблення і погодження ІПР;
 • оцінка діяльності педагогічних працівників, залучених до реалізації ІПР;
 • моніторинг виконання ІПР.

Практичний психолог:

 • вивчення та моніторинг психічного розвитку дитини з ООП;
 • психологічний супровід дитини з ООП;
 • надання корекційно-розвиткових послуг дитині з ООП згідно з IПP¹;
 • надання рекомендацій, консультацій та методичної допомоги педагогічним працівникам

закладу освіти у роботі з дитиною з ООП;

 • консультативна робота з батьками дитини з ООП;
 • просвітницька робота щодо формування психологічної готовності в учасників освітнього

процесу до взаємодії в інклюзивному середовищі

 • соціалізація дитини з ООП, адаптація її у новому колективі;
 • захист прав дитини з ООП, за відповідним дорученням представлення її інтересів у

відповідних органах та службах.

 • надання рекомендацій учасникам освітнього процесу щодо шляхів ефективної інтеграції

дитини з ООП в колектив однолітків, формування позитивного мікроклімату в дитячому колективі, подолання особистісних, міжособистісних конфліктів;

 • виявлення соціальних проблем, які потребують негайного вирішення, при потребі,

направлення до відповідних фахівців з метою надання допомоги;

 • вивчення соціальних умов розвитку дитини з ООП;
 • інформування дитини з ООП та її батьків про мережу закладів позашкільної освіти,

залучення дитини до участі в гуртках, секціях з урахуванням її можливостей;

Вчителі-дефектологи (логопсд, сурдопедагог), вчитель-реабілітолог:

 • надання корекційно-розвиткових послуг дитині з ООП, згідно ІПP;
 • моніторинг досягнень у відповідній сфері розвитку дитини, згідно ІПР;
 • надання рекомендацій педагогічним працівникам щодо особливостей організації освітнього

процесу, реалізації корекційно-розвиткових цілей в процесі навчання, технології для досягнення кінцевих цілей навчання, визначених в ІПР та застосування адаптацій (модифікацій);

 • консультативна робота з батьками дитини з ООП;

Вихователь:

 • забезпечення освітнього процесу дитини з ООП з урахуванням особливостей її розвитку та

ІПP;

 • підготовка інформації для учасників засідання Команди супроводу про особливості

навчально-пізнавальної діяльності дитини з ООП, її сильні сторони та потреби; результати виконання дитиною навчальної програми/освітнього плану;

 • участь у підготовці індивідуального навчального плану дитини з ООП;
 • розробка індивідуальної навчальної програми в закладі загальної середньої освіти та

індивідуального освітнього плану в закладі дошкільної освіти;

 • визначення спільно з іншими педагогічними працівниками рівня Досягнення кінцевих цілей

навчання; передбачених ІПP;

 • створення належного мікроклімату в колективі;
 • надання інформації батькам про стан засвоєння навчальної програми/освітнього плану

дитиною з ООП.

Асистент вихователя:

 • спостереження за дитиною з метою вивчення її індивідуальних особливостей, схильностей,

інтересів та потреб;

 • участь в організації освітнього процесу дитини з ООП;
 • участь у розробці ІПP;
 • участь у підготовці індивідуального навчального плану та індивідуальної навчальної

програми/індивідуального освітнього плану (для закладів дошкільної освіти);

 • адаптація освітнього середовища; навчальних Матеріалів відповідно до потенційних

можливостей та з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку дитини з ООП;

 • оцінка спільно з вчителем/вихователем рівня досягнення кінцевих цілей навчання,

передбачених ІПР;

 • підготовка інформації для учасників засідання Команди супроводу за результатами

спостереження за дитиною щодо її індивідуальних особливостей, інтересів та потреб;

 • надання інформації батькам, педагогічним працівникам щодо особливостей розвитку

дитини з ООП.

Батьки дитини з ООП:

 • доведення інформації про дитину (стиль, спосіб навчання, успіхи, труднощі у виконанні

домашніх завдань);

 • прийняття участі у роботі Команди супроводу, в тому числі залучення до складання ІПP;
 • створення умов для навчання, виховання та розвитку дитини.

Медичний працівник закладу:

 • інформування учасників Команди супроводу про стан здоров’я дитини та її психофізичні

особливості;

 • за необхідністю, здійснює збір додаткової інформації від батьків, закладу охорони здоров’я

щодо стану здоров’я дитини.

VI. Організація роботи Команди супроводу

 1. Загальне керівництво Командою супроводу дітей з ООП покладається на директора або

 вихователя-методиста, який несе відповідальність за виконання покладених на Команду завдань та розподіл функцій між її учасниками.

 • Робота Команди супроводу здійснюється в межах основного робочого часу працівників.

Однією з організаційних форм діяльності Команди супроводу є засідання її учасників, яке проводиться не менше трьох разів протягом. навчального року.За потреби скликаються позачергові засідання. Ініціювати позачергове засідання Команди супроводу може будь-хто з її учасників.

 • Головою засідання Команди супроводу є  директор,  або  вихователь-методист.
 • Рішення засідання Команди супроводу приймаються за результатами колегіального

обговорення інформації кожного її учасника відкритим голосуванням (за умови присутності на засіданні не менше 2/3 від загального складу).

 • Рішення засідання Команди супроводу оформляється протоколом, який веде секретар

засідання. Протокол засідання підписується головою, секретарем та всіма учасниками засідання.

 • Секретар призначається із числа складу постійних учасників Команди супроводу.

VII. Організація надання психолога-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дитині з особливими освітніми потребами

1.Відповідно до висновку ІРЦ, індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю (за наявності), результатів понятого-педагогічного вивчення дитини Команда супроводу складає індивідуальну програму розвитку дитини з ООП впродовж 2-х тижнів з моменту початку освітнього процесу.

ІПР погоджується батьками та затверджується  директором Вараського  ЗДО №10

2.Команда супроводу переглядає ІПР з метою її коригування та визначення

прогресу розвитку дитини у закладі загальної середньої освіти двічі на рік (у разі потреби  частіше); у закладі дошкільної освіти–тричі на навчальний рік (у разі потреби частіше).

3.Відповідно до особливостей розвитку дитини з ООП Команда супроводу розробляє

індивідуальний навчальний план та індивідуальну навчальну програму в закладі загальної середньої освіти та індивідуальний освітній план з закладі дошкільної освіти.

4.Команда супроводу визначає способи адаптації (у разі необхідності модифікації) освітнього середовища, навчальних матеріалів відповідно до потенційних можливостей та з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку дитини з ООП.

5.Надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг здійснюється шляхом проведення індивідуальних і групових занять.

6.У разі виникнення труднощів у реалізації ІПР, Команда супроводу звертається до фахівців ІРЦ щодо надання методичної допомоги.

7.Команда супроводу формує та узгоджує з батьками розклад корекційно-розвиткових занять дитини з ООП.

8.Корекційно-розвиткові заняття згідно з ІПР проводяться педагогічними працівниками закладу освіти та (або) залученими фахівцями ІРЦ, інших установ/закладів, фізичними особами, які мають право здійснювати освітню діяльність у сфері освіти.

        Директор                                                                                                Тетяна МОРОЧЕНЕЦЬ