Вараський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №10 Вараської міської ради

ПОЛОЖЕННЯ про академічну доброчесність учасників освітнього процесу ВараськогоЗДО №10 (нова редакція)

СХВАЛЕНО
Протокол засідання
педагогічної ради Вараського ЗДО №10
№01 від 28.02.2023
ЗАТВЕРДЖЕНО
       Наказ Вараського ЗДО №10
01.03.2023 №20
 ПОЛОЖЕННЯ
про академічну доброчесність учасників освітнього процесу Вараського ЗДО №10

1. Загальні положення

1.1.Положення про академічну доброчесність (далі – Положення) Вараського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №10 Вараської міської ради є внутрішнім підзаконним нормативним актом, який спрямований на забезпечення якісного провадження освітньої діяльності для здобувачів освіти, дотримання моральних, правових, етичних норм поведінки всіма учасниками освітнього процесу.

1.2. Положення базується на вимогах статті 42 Закону України «Про освіту».

1.3. Мета Положення полягає у дотриманні високих професійних стандартів в усіх сферах діяльності закладу (освітній, науковій, виховній тощо), підтримки особливих взаємовідносин між педагогічними працівниками, здобувачами освіти, батьками та запобігання порушення академічної доброчесності.

1.4. Педагогічні працівники, здобувачі освіти, батьки, усвідомлюючи свою відповідальність за неналежне виконання функціональних обов’язків, формування сприятливого академічного середовища для забезпечення дієвої організації освітнього процесу, розвитку інтелектуального, особистісного потенціалу, зобов’язуються виконувати норми даного Положення.

2. Принципи, норми етики та академічної доброчесності Вараського ЗДО №10

2.1. Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень. (ст.42 Закону України «Про освіту»).

2.2. Для забезпечення академічної доброчесності в закладі необхідно дотримуватися наступних принципів, визначених Міжнародним центром академічної доброчесності:

– чесність;

– довіра;

– справедливість;

– повага;

– відповідальність;

– мужність.

2.3. Дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками Вараського ЗДО №10 передбачає:

– посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;

– дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;

– надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;

– об’єктивне оцінювання під час моніторингу компетентностей дітей дошкільного віку;

– однакове ставлення до кожної дитини, прийняття кожної дитини однаково;

– дотримання обіцянок перед дітьми, колегами, батьками;

– сприйняття та повага ідей та думок інших;

– відкритість до обговорення;

– відповідальність за свою репутацію, репутацію свого закладу, і всієї педагогічної спільноти;

– здатність діяти згідно із загально-людськими цінностями.

2.4. Дотримання академічної доброчесності батьками передбачає:

– закладати у дітей цінність людської праці;

– відкритість до обговорення;

– довіра до педагогічного колективу;

2.5. Дотримання академічної доброчесності здобувачами дошкільної освіти передбачає:

– розуміння кордонів інших дітей;

– сприйняття та повага думок інших дітей;

– радість за досягнення, старання та зусилля інших дітей.

2.6. Порушенням академічної доброчесності вважається:

– академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства;

– самоплагіат – оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів;

– фабрикація – вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі або наукових дослідженнях;

– фальсифікація – свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень;

– обман – надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування;

– хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі;

– необ’єктивне оцінювання – свідоме завищення або заниження результатів освітньої діяльності здобувачів освіти.

2.7. За порушення академічної доброчесності педагогічні працівники Вараського ЗДО №10 можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:

– відмова в присвоєнні або позбавлення присвоєного педагогічного звання, кваліфікаційної категорії;

– визнання атестаційною комісією про невідповідність займаній посаді.

– позбавлення можливості будь-яких видів заохочення (премії, інших заохочувальних виплат, нагород тощо) впродовж року;

– відсторонення від процедури здійснення внутрішнього моніторингу якості освіти ( в разі членства працівника в робочій групі). 

3. Етичні норми педагогічної діяльності. Забезпечення академічної доброчесності педагогічними працівниками

Етика та академічна доброчесність педагогічних працівників забезпечуються шляхом:

– дотримання Конвенції ООН «Про права дитини», Конституції України, законів України;

– створення позитивного іміджу Вараського ЗДО №10, примноження його традицій;

– дотримання етичних норм спілкування на засадах партнерства, взаємоповаги, толерантності стосунків;

– запобігання корупції, хабарництву;

– збереження, поліпшення та раціонального використання матеріальної бази закладу;

– дотримання норм про авторські права;

– провадження якісної освітньої діяльності;

– об’єктивного і неупередженого моніторингу компетентностей дітей дошкільного;

– надання правдивої інформації про результати провадження власної освітньої діяльності;

– обов’язкової присутності, активної участі на засіданнях педагогічної ради та колегіальної відповідальності за прийняті управлінські рішення;

– незалежності професійної діяльності від політичних партій, громадських і релігійних організацій;

– підвищення професійного рівня шляхом формальної (курси підвищення кваліфікації), неформальної (тренінги, семінари, семінари-практикуми, вебінари, майстер-класи тощо), інформальної освіти (самоосвіти);

 – дотримання правил внутрішнього розпорядку, трудової дисципліни, корпоративної етики;

– виховання у дітей дошкільного віку етичних норм поведінки та доброзичливого ставлення до однолітків.

4. Заходи для попередження порушення етики та академічної доброчесності

4.1.При прийомі на роботу працівник знайомиться із даним Положенням із Правилами внутрішнього розпорядку Вараського ЗДО№10.

4.2.Положення оприлюднюється на сайті закладу.

4.3. Директор, вихователь-методист: 

4.3.1. Забезпечують попередження порушень академічної доброчесності шляхом інформації, бесід, консультацій та інших колективних та індивідуальних форм роботи з педагогічними працівниками щодо створення, оформлення ними консультацій, методичних розробок (робіт) для публікацій, на конкурси різного рівня.

4.3.2. Використовують у своїй діяльності (рецензування робіт на конкурси/фестивалі різного рівня, перевірка методичних розробок під час атестації) та рекомендують педагогічним працівникам сервіси безкоштовної перевірки робіт на антиплагіат.

5. Діяльність в разі виявлення фактів порушення професійної етики та академічної доброчесності

5.1. Виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності педагогічними працівниками Вараського ЗДО №10 визначається уповноваженим колегіальним органом– комісією з питань академічної доброчесності (далі – Комісія). 

5.2. Персональний склад Комісії затверджується наказом керівника за фактом виявлення порушення.

5.3. До складу комісії можуть входити педагогічні працівники, які є моральними авторитетами в закладі дошкільної освіти упродовж тривалої  педагогічної діяльності. Можуть залучатися представники батьківської громадськості.

5.4. До комісії із заявою про порушення норм цього Положення, внесення пропозицій або доповнень може звернутися будь-який педагогічний працівник Вараського ЗДО №10.

5.5. Термін повноважень Комісії – впродовж розгляду порушеного питання.

6.6. Організаційною формою роботи Комісії є засідання.

6.7. Рішення приймаються відкритим голосуванням. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні Комісії.

6.8. Засідання Комісії оформлюється протоколом, який підписує Голова та секретар.

6.9. Комісія звітує про свою роботу один раз на рік на засіданні педагогічної ради в разі наявності порушення академічної доброчесності.

6.10. Кожен педагогічний працівник, стосовно якого виявлений факт про порушення ним академічної доброчесності, має такі права:

– ознайомлюватися з усіма матеріалами перевірки щодо встановлення факту порушення академічної доброчесності, подавати до них зауваження;

– особисто або через представника надавати усні та письмові пояснення або відмовитися від надання будь-яких пояснень, брати участь у дослідженні доказів порушення академічної доброчесності;

– знати про дату, час і місце та бути присутньою під час розгляду питання про факт порушення академічної доброчесності та притягнення  до академічної відповідальності;

– оскаржити рішення про притягнення до академічної відповідальності до органу, уповноваженого розглядати апеляції, або до суду.

6. Прикінцеві положення

6.1.Незнання або нерозуміння норм цього Положення педагогічними працівниками не є виправданням неетичної поведінки.

6.2.Положення схвалюється педагогічною радою закладу та вводиться в дію наказом директора Вараського ЗДО №10. 

Директор                                                                                                    Тетяна  МОРОЧЕНЕЦЬ