Навчально-виховний комплекс "дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І ступеня" №10

Положення про комісію НВК № 10 з питань  надзвичайних ситуацій

 1. Загальні положення

1.1. Комісія з питань надзвичайних ситуацій НВК № 10  (далі – комісія з питань НС) є постійно діючим органом.

1.2. У повсякденній діяльності комісія з питань НС керується:

 • Конституцією України;
 • законами України;
 • постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України;
 • наказами, розпорядженнями Державної служби України з НС;
 • наказами та вказівками відповідного міністерства (відомства);
 • рішеннями регіональної та місцевої комісій з питань ТЕБ та НС;
 • наказами, вказівками директора дошкільного закладу-школи № 10  ;
 • законодавчими та нормативними документами з питань НС та ЦЗН області,   міста, НВК № 10;
 • цим Положенням.

1.3. Основними завданнями Комісії є:

1) координація діяльності керівного складу та сил ЦЗ   закладу, пов’язаної із:

 • забезпеченням техногенно-екологічної безпеки, здійсненням заходів щодо запобігання НС, захисту дітей, працівників і території від наслідків надзвичайних ситуацій;
 • здійсненням оповіщення керівного складу та сил цивільного захисту, а також дітей, працівників про виникнення надзвичайних ситуацій та інформування про дії в умовах таких ситуацій;
 • залученням сил цивільного захисту до проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, ліквідації наслідків надзвичайних ситуації, надання гуманітарної допомоги;
 • забезпеченням реалізації вимог техногенної та пожежної безпеки;
 • навчанням дітей, працівників діям у надзвичайних ситуаціях;
 • організацією робіт із локалізації і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, залучення для цього необхідних сил і засобів;
 • організацією та здійсненням:

– заходів щодо життєзабезпечення дітей, працівників, що постраждали внаслідок виникнення надзвичайної ситуації;

– заходів з евакуації (у разі потреби);

– радіаційного, хімічного, біологічного, інженерного та медичного захисту  дітей, працівників  і території від наслідків надзвичайних ситуацій;

 • вжиттям заходів щодо забезпечення готовності до дій в умовах надзвичайних ситуацій та в особливий період;
 • здійсненням безперервного контролю за розвитком надзвичайної ситуації та обстановкою на аварійних об’єктах і прилеглих до них територіях;
 • інформуванням органів управління цивільного захисту та дітей, працівників про розвиток надзвичайної ситуації та заходи, що здійснюються;
 • забезпеченням:
 • організацією та керівництвом за проведенням робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій об’єктового рівня;

 

 

 

 

Продовження додатка 2

 

 

 1. Режими функціонування комісії з питань НС

 

На виконання вимог Кодексу цивільного захисту України (статті 11-15) та постанов Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 № 11, від 17.06.2015 № 409 Комісія організовує свою діяльність у чотирьох режимах: повсякденного функціонування, підвищеної готовності, надзвичайної ситуації, надзвичайного стану.

 

2.1. Режим повсякденного функціонування

У режимі повсякденного функціонування Комісія:

 • координує діяльність об’єктової ланки ЄДС, пов’язаної зі здійсненням заходів у сфері цивільного захисту;
 • здійснює заходи щодо забезпечення захисту дітей, працівників і території, сталого функціонування суб’єкта господарювання, зменшення можливих матеріальних втрат;
 • організовує спостереження і контроль за станом навколишнього середовища на об’єкті і прилеглих до нього територій, станом потенційно небезпечних ділянок (підрозділів) об’єкта;
 • прогнозує виникнення НС і масштабів їх наслідків;
 • керує заходами щодо забезпечення сталої роботи закладу при загрозі і виникненні НС;
 • забезпечує постійну готовність сил та засобів суб’єкта господарювання до дій у НС;
 • створює і поповнює матеріально-технічні запаси та фінансові резерви, забезпечує готовність до використання при проведенні попереджальних заходів у період загрози та при виникненні НС;
 • координує здійснення заходів щодо профілактики та локалізації інфекційних захворювань, а також запобігання виникненню випадків масових харчових отруєнь дітей, працівників;
 • розробляє і уточнює „План реагування на НС”;
 • сприяє організації навчання працівників суб’єкта господарювання діям у надзвичайних ситуаціях.

 

2.2. Режим підвищеної готовності

 

У режимі підвищеної готовності при загрозі виникнення НС державного, регіонального та місцевого рівня, тобто при істотному погіршенні  виробничо-промислової, радіаційної, хімічної, біологічної, бактеріологічної, гідрогеологічної, гідрометеорологічної обстановки або з одержанням прогнозованої інформації щодо можливості виникнення НС, Комісія:

 • здійснює заходи, передбачені для режиму повсякденного функціонування і додаткові заходи;
 • організовує заходи щодо активізації роботи з проведення спостереження та контролю за станом навколишнього природного середовища, перебігом епідемій і спалахами інфекційних захворювань, масовими харчовими отруєннями населення, обстановкою на потенційно небезпечних об’єктах і прилеглих до них територіях, прогнозування можливості виникнення надзвичайної ситуації та її масштабів;
 • організовує розроблення Плану заходів щодо захисту дітей, працівників і території у разі виникнення надзвичайної ситуації, забезпечення сталого функціонування суб’єкта господарювання;
 • забезпечує координацію заходів щодо запобігання виникненню надзвичайної ситуації об’єктового рівня;

 

 

Продовження додатка 2

 

 • готує пропозиції щодо визначення джерел і порядку фінансування заходів реагування на надзвичайну ситуацію;
 • координує заходи щодо створення резерву засобів індивідуального захисту та матеріальних резервів для запобігання виникненню НС та ліквідації її наслідків, визначає обсяги і порядок використання таких резервів;
 • уточнює План взаємодії аварійно-пошуково-рятувальних та відновлювальних загонів, спеціалізованих служб ЦЗ та формувань ЦЗ, порядок переміщення їх в район можливого виникнення надзвичайних ситуацій;
 • запроваджує цілодобове чергування членів Комісії (при потребі);
 • інформує працівників про ситуацію, що склалася, прогноз її розвитку та про дії, які потрібно виконувати в разі загрози та виникнення НС.

 

2.3. Режим надзвичайної ситуації

 

В режимі надзвичайної ситуації Комісія:

 • здійснює заходи, визначені для попередніх режимів;
 • забезпечує координацію, організацію робіт та взаємодію органів управління, сил та засобів ЦЗ об’єктової ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи ЦЗ з локалізації або ліквідації надзвичайної ситуації;
 • залучає до виконання робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації необхідні  служби ЦЗ з використанням наявних матеріально-технічних, продовольчих та інших ресурсів і запасів;
 • організовує, при потребі, евакуацію працівників, матеріально-технічних засобів із території, на яку можуть бути поширені небезпечна дія або наслідки надзвичайної ситуації;
 • здійснює постійний контроль за ситуацією, що склалася на території суб’єкта господарювання;
 • здійснює постійний збір інформації про масштаб НС, обстановку, що склалася, про хід роботи щодо ліквідації її наслідків, інформує про це вищестоящі органи виконавчої влади, комісію з питань ТЕБ та НС адміністративно-територіальної одиниці;
 • інформує працівників про обстановку і прогноз її розвитку, доводить рекомендації щодо дій та поведінки в умовах, що склалися;

 

2.4. Режим надзвичайного стану

 

В режимі надзвичайного стану Комісія здійснює заходи, що визначаються згідно з вимогами Закону України „Про правовий режим надзвичайного стану”, а також інших нормативно-правових актів держави.

 

 1. Права комісії з питань НС

 

Комісія має право:

 1. Контролювати діяльність структурних підрозділів суб’єкта господарювання з питань запобігання виникнення НС.
 2. У разі виникнення НС на території суб’єкта господарювання здійснювати керівництво аварійно-рятувальними роботами і залучати сили та засоби, які знаходяться на території суб’єкта господарювання, і можуть використовуватися для виконання завдань із запобігання НС та реагування на них.
 3. Одержувати від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, розташованих поблизу суб’єкта господарювання, матеріали і документи, необхідні для вирішення питань, що належать до її компетенції.

Продовження додатка 2

 

 1. Залучати до участі у своїй роботі представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, розташованих поблизу суб’єкта господарювання (за погодженням з їх керівниками).

 

 1. Проведення засідань комісії з питань НС. Організаційні питання

 

4.1. Основною організаційною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться   не менше одного засідання в квартал;

 • Комісія проводить засідання на постійній основі;
 • засідання Комісії вважається повноважним, якщо на ньому присутні більше як половина її складу;
 • засідання Комісії веде голова, а у разі його відсутності – заступник голови Комісії;
 • рішення Комісії приймається колегіально відкритим голосуванням і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше як дві третини присутніх на засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос головуючого на засіданні. Член Комісії, який не підтримує пропозиції та рекомендації, прийняті Комісією, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання;
 • рішення Комісії фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем Комісії;
 • рішення Комісії, прийняті у межах її повноважень, є обов’язковими для виконання працівниками суб’єкта господарювання;
 • організація роботи Комісії здійснюється головою Комісії за допомогою секретаря, який забезпечує підготовку, скликання та проведення засідань, а також здійснює контроль за виконанням її рішень;
 • в період між засіданнями, а також у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій голова Комісії має право приймати рішення самостійно. Ці рішення розглядаються на наступному плановому засіданні Комісії та оформляються відповідним протоколом.

4.2. До виконання завдань комісії з питань НС можуть залучатися у встановленому порядку спеціалісти різного фаху, виходячи з характеру та складності вирішуваних питань.

4.3. Комісія при прийнятті рішень з питань ліквідації НС, узгоджує, при необхідності, їх з керівництвом комісії з питань ТЕБ та НС відповідних територіальних підсистем ЄДС (міста,  області).

4.4. В процесі діяльності комісія з питань НС взаємодіє:

 • з управлінням (відділом) з питань НС міста Вараш;
 • з  відділом (управлінням) внутрішніх справ міста Вараш ;
 • зі структурними та підпорядкованими підрозділами ГУ ДСНС України у Рівненській області.