Навчально-виховний комплекс "дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І ступеня" №10

Проект робочого навчального плану 1-4 класів НВК № 10 на 2018–2019 навчальний рік

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 до робочого навчального плану 1-4 класів

навчально-виховного комплексу

«дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І ступеня» №10

Вараської міської ради

         на 2018-2019 навчальний рік

                                         І. Загальні засади

 

НВК № 10 Вараської міської  ради здійснює свою діяльність на підставі ст.53 Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 306 «Про затвердження Положення про навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад», наказу Міністерства освіти і науки  від 21.03.2018 №268 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1- 2 класів закладів загальної середньої освіти» та наказу Міністерства освіти і науки  від 20.04.2018 №407 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти I ступеня» та забезпечує одержання учнями початкової школи освіти на рівні Державного стандарту початкової загальної освіти,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 87 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» та від 20.04.2011 № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти»

За Статутом навчальний заклад є навчально-виховним комплексом.

Мова навчання – українська.

Шкільний підрозділ НВК № 10 у 2018-2019 навчальному  році  включає 7 початкових класів, у яких навчається 165 учнів.

 

                                                   ІІ. Порядок вивчення предметів

 

ІІ.1.Типовий навчальний план для 1-их класів

 

Навчальний план для 1-их класів НВК №10 на 2018-2019 навчальний рік складено на основі Закону України «Про освіту», Концепції «Нова українська школа»,  Державного стандарту початкової освіти, «Типової освітньої програми для закладів загальної середньої освіти» за редакцією О.Я.САВЧЕНКО, яка схвалена Колегією Міністерства освіти і науки України 21.03.2018 № 268.

Навчальний план містить інваріантний складник, сформований на державному рівні, та варіативний складник, у якому передбачені години на вивчення предметів інваріантного складника.

Зміст початкової освіти структурується за такими освітніми галузями –  «Мовно-літературна», «Іншомовна», «Математична» «Я досліджую світ» «Технологічна», «Мистецька», «Фізкультурна».

При вивченні курсу «Навчання грамоти», «Математика» використовується «Освітня програма початкової освіти» (Система розвивального навчання В. В Давидова, В. В. Рєпкіна і Д. С. Максименка, цикл І (1 – 2 класи)». Програмі надано дозвіл на використання в закладах загальної середньої освіти (Лист ДСЯО від 24.05.2018 №  01-22/326).

Освітня галузь «Мовно-літературна» у навчальному плані представлена інтегрованим курсом «Навчання грамоти», який передбачає часовий розподіл програмового матеріалу в межах 7 годин на тиждень. Для забезпечення синхронності у навчанні читання і письма в букварний період на навчання української мови (читання і письмо) в 1 класі додатково  відведено 1 годину з варіативної складової навчального плану.

Навчальний предмет «Іноземна мова» забезпечує виконання завдань освітньої галузі «Мовно-літературна», які стосуються іншомовної освіти і не передбачає інтегрування  в інші освітні галузі. На вивчення іноземної (англійської)  мови відводиться 2 години на тиждень.

В організації роботи над програмою освітньої галузі «Математична» передбачено вивчення окремого навчального предмета «Математика», де на математику відводиться 4 години на тиждень.

Час на вивчення інтегрованого курсу «Я досліджую світ» компонується таким чином: на природничу освітню галузь відводиться 2 години на тиждень, на соціальну та здоров’язбережувальну    –  1 година на тиждень.

Зміст освітньої галузі «Технологічна»  реалізовується через навчальний предмет «Дизайн і технології», на що відводиться по 1 годині в тиждень.

Зміст   освітньої галузі «Мистецька» реалізовується через окремі предмети за видами мистецтва: образотворче мистецтво і музичне мистецтво – по 1 годині в тиждень.

Освітню галузь «Фізкультурна» у навчальному плані представлено навчальним предметом «Фізична культура» в кількості 3 години на тиждень.

При визначенні гранично допустимого навантаження учнів 1-их класів враховані санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 1-ому класі- 35 хвилин.

 

ІІ.2.Типовий навчальний план для 2-4-их  класів

Робочий навчальний план 2-4 класів НВК №10  на 2018-2019 навчальний рік складено на основі Типових навчальний планів, рекомендованих листом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 №407 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти I ступеня».

Робочий навчальний план 2-4 класів НВК № 10 включає інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, в якій передбачено додаткові години на вивчення навчальних предметів.

Відповідно до навчальних програм у НВК № 10 у 2018-2019 навчальному році будуть викладатись:

  • предмети «Українська мова» та «Літературне читання»-   7 годин в 2-4 класах,
  • «Математика» –  4 години в 2-4 класах;
  • «Природознавство» – 2 години в 2-4 их класах;
  • «Основи здоров’я» – 1 година в 2-4 класах;
  • Іноземна (англійська) мова –2 години в 2-4 класах;
  • «Фізична культура» – 3 години в 2-4 класах;
  • «Образотворче мистецтво» – 1 година в 2-4 класах;
  • «Музичне мистецтво» – 1 година в 2-4 класах,
  • «Трудове навчання» –1 година в 2-4 класах,
  • «Інформатика»- 1 година в 2-4 класах.

При вивченні предметів «Українська мова», «Математика» (1–4 класи ) використовується Програма для початкових класів загальноосвітніх шкіл з розвивального навчання (система Д. В.ЕЛЬКОНІНА-В.В. ДАВИДОВА). Навчальним програмам з розвивального навчання (українська мова, математика) надано гриф   «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України»  (Лист Міністерства освіти і науки України №1/11-8464 вiд 23.08.2017).

Освітня галузь “Мови і літератури” реалізується через навчальні предмети “Українська мова (мова і читання)”, “Іноземна мова”. Освітня галузь “Математика” реалізується через  навчальний предмет «Математика» – по 4 години на тиждень.

Згідно Державного стандарту початкової освіти освітня галузь «Природознавство» в 2-4 их класах НВК № 10 реалізується через навчальний предмет «Природознавство» – по 2 години на тиждень.

Освітня галузь «Суспільствознавство» реалізується через навчальний предмет «Я у світі» в 3- 4 класах – по 1 годині на тиждень.

Освітня галузь «Здоров’я і фізична культура» у 2-4 класах реалізуються згідно інваріантної складової робочого навчального плану через навчальні предмети «Фізична культура» – 3 години на тиждень та «Основи здоров’я» – 1 година на тиждень.

Реалізація  завдань освітньої галузі «Мистецтво» для учнів 2-4 класів НВК № 10 згідно інваріантної складової робочого навчального плану проходить  шляхом вивчення навчальних предметів  «Образотворче мистецтво» і «Музичне мистецтво» по 1 годині на тиждень.

Освітня галузь “Технологія» в закладі реалізується шляхом вивчення  навчального предмету «Трудове навчання» – 1 год. на тиждень для учнів 2-4 класів та предмету «Інформатика» для учнів 2-4-их класів згідно Державного стандарту початкової освіти.

Поділ класів на групи при вивченні предмету «Інформатика» здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 №128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 06.03.2002 за № 229/6517 (зі змінами)».

Варіативна частина робочого  навчального плану 2-4 класів НВК № 10 у 2018-2019 навчальному році визначена на підставі заяв батьків і включає :

– курс «Абетка харчування»  – 0,5 години на тиждень;

– курс  «Освіта для сталого розвитку» – 0,5 години на тиждень;

– індивідуальні заняття    – 1 година на тиждень.

Метою курсу «Абетка харчування», яка вивчається в 2-4 класах НВК № 10,  є сприяння  розвитку культури правильного харчування та здорового способу життя серед дітей шкільного віку.

Метою курсу «Освіта для сталого розвитку», який  вивчається в 2-4 класах НВК № 10,   є  формування в учнів сталих, екологічно врівноважених звичок і способу повсякденного життя.

Основна мета організації індивідуальних занять в 2-4 класах закладу полягає у посиленні засвоєння предметів інваріантної складової, проведенні індивідуальної та підгрупової роботи з обдарованими дітьми та учнями, які з тих чи інших причин відчувають труднощі в навчанні.

 

ІІІ. Структура навчального року

 

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» структуру навчального року встановлюють загальноосвітні навчальні заклади за погодженням з місцевими органами управління освітою. 2018-2019 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом «День знань» і закінчується не пізніше 1 липня. Навчальні заняття згідно рішення педагогічної ради (протокол  № 06 від 01.09.2018) будуть організовані за семестровою системою: І семестр – з 01 вересня до 29 грудня, ІІ семестр – з 15 січня до 25 травня.

Режим роботи закладу: п’ятиденний навчальний тиждень.

Тривалість уроків становить: у  1-му класі – 35 хвилин, у 2-4-х класах – 40 хвилин.

Як передбачено статтею 34 Закону України «Про загальну середню освіту», навчальний рік закінчується проведенням державної підсумкової атестації випускників початкової школи.

Державна підсумкова атестація учнів 4-их класів проводиться  відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547.

Навчальні екскурсії учнів 1-4 класів згідно рішення педагогічної ради НВК № 10 ( протокол № 06 від 31.08.2018) будуть проведені протягом року.

         Таблиця розподілу навчального часу  1-4 класів

навчально-виховного комплексу „дошкільний навчальний заклад –загальноосвітня школа I ступеня “ № 10

Вараської міської ради  на 2018-2019 навчальний рік

Освітні галузі       Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах  

Разом

    1 1-Б 2А   2-Б 3А 3-Б 4А
Інваріантний складник
Мови і літератури /

Мовно- літературна

Українська мова 7 7 7 7 7 7 7 49
Іноземна (англійська)  мова 2 2 2 2 2 2 2 14
Математика/ Математична Математика 4 4 4 4 4 4 4 28
Я досліджую світ Я досліджую світ 3 3 6
Природознавство Природознавство 2 2 2 2 2 10
Суспільствознавство Я у світі 1 1 1 3
Мистецька Образотворче мистецтво 1 1 2
Музичне мистецтво 1 1 2
Мистецтво Образотворче мистецтво 1 1 1 1 1 5
Музичне мистецтво 1 1 1 1 1 5
Технології Трудове навчання 1 1 1 1 1 5
Інформатика 1 1 1 1 1 5
Технологічна Дизайн і технології 1 1 2
Здоров’я і фізична культура /Фізкультурна Основи здоров’я 1 1 1 1 1 5
Фізична культура 3 3 3 3 3 3 3 21
Разом 19+3 19+3 20+3 20+3 21+3 21+3 21+3 141+21
Варіативний складник
Курси за вибором

 

Абетка харчування 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2.5
Сталий розвиток 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2.5
Українська мова 1 1 2
Індивідуальне заняття 1 1 1 1 1 5
Гранично допустиме навчальне  навантаження на учня 20 20 22 22 23 23 23 153
Сумарна кількість годин інваріантної та варіативної складових 23 23 25 25 26 26 26 174
Всього ( з урахуванням поділу) 1 1 1 1 1 5
Загальна кількість годин 23 23 26 26 27 27 27 179
Кількість учнів у класі 23 23 24 22 25 21 27 165

 

 

Директор НВК № 10                                          ____________   А.САКОВЕЦЬ